Paslaugų teikimo taisyklės verslo klientmas

"CONTOMOBILE" PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS VERSLO KLIENTAMS

Galioja nuo 2022 m. balandžio mėn. 1 d.

1. Įvadas
Paslaugų teikimo taisyklės, kartu su Pagrindine paslaugų teikimo sutartimi ir jos priedais (kartu – „Contomobile“ sąlygos) nustato santykių tarp Jūsų ir „Contomobile“ sutartines sąlygas bei reglamentuoja naudojimąsi mūsų Paslaugomis. Jūs turite užtikrinti, kad perskaitėte ir visiškai supratote šias Paslaugų teikimo taisykles ir kitus dokumentus, sudarančius dalį „Contomobile“ sąlygų.
Atkreipkite dėmesį, kad šiame dokumente vartojamos konkrečios sąvokos turi apibrėžtas reikšmes. Šios sąvokos rašomos iš didžiosios raidės, o jų reikšmės pateikiamos Priede „Sąvokos“.

2. Teisinė informacija
2.1. Šios Paslaugų teikimo taisyklės galioja Jums ir Lietuvos Respublikoje įregistruotai Contomobile UAB (registracijos adresas Tuskulėnų g. 33C-55, LT-09219 Vilnius, Lietuva | įmonės kodas 304285884 elektroninis paštas support@contomobile.com). Contomobile UAB yra licencijuota Elektroninių pinigų įstaiga, kurios priežiūrą vykdo Lietuvos bankas (Elektroninių Pinigų Įstaigos licencija Nr. 005, Lietuvos banko išduota 2016-11-29.
2.2. „Contomobile“ („Mes“, „Mūsų“) – tai Contomobile UAB prekybinis pavadinimas. Contomobile UAB yra Elektroninių pinigų į Jūsų „Contomobile“ sąskaitą (-as) leidėja, kuri teikia su Jūsų „Contomobile“ sąskaita susijusias Mokėjimo paslaugas. „Contomobile“ paslaugos, kurios nėra Mokėjimo paslaugos, gali būti teikiamos Contomobile UAB ar mūsų susijusios įmonės, ar bet kurių trečiosios šalies paslaugų teikėjų, kuriems mes pavedame teikti mūsų Paslaugas.

3. Vartotojo paskyros registravimas
3.1. Norėdamas gauti prieigą prie mūsų Paslaugų, Klientas turi sukurti Vartotojo paskyrą. Mes turime teisę savo nuožiūra neleisti bet kuriam Klientui sukurti Vartotojo paskyros, nenurodydami jokios priežasties ar nepateikdami jokio paaiškinimo. Taip pat mes negalime atskleisti taikytinų kriterijų dėl atitikties mūsų teisiniams ir reguliavimo įsipareigojimams bei tvirtiname, kad joks sprendimas atsisakyti registruoti Vartotojo paskyrą nebus priimtas dėl nereikšmingų ar nepagrįstų priežasčių.
3.2. Pirmiausia turi būti sukuriama Kliento Teisėto atstovo ir/arba Įgaliotojo atstovo Vartotojo paskyra. Paskyra yra asmeninė, todėl Klientui turint daugiau negu vieną Teisėtą atstovą ar Įgaliotą vartotoją, kiekvienas atskiras Teisėtas atstovas turi sukurti savo Vartotojo paskyrą norėdamas naudotis mūsų Paslaugomis Kliento vardu.
3.3. Jūs garantuojate ir patvirtinate, kad visa informacija, kurią Jūs pateikiate mums registracijos metu, tiek vėliau pildydami ar keisdami duomenis, yra teisinga ir visos apimties, kad visa informacija, kurią Jūs pateiksite mums ateityje, taip pat bus teisinga ir visos apimties, ir Jūs įsipareigojate užtikrinti visos informacijos aktualumą. Jūs įsipareigojate kuo skubiau ištaisyti bet kurią neteisingą informaciją arba, negalėdami to padaryti patys, kuo skubiau pranešti apie tai mums. Jūs sutinkate prisiimti atsakomybę už visus nuostolius, kuriuos gali nulemti neteisingos, netikslios ar klaidinančios informacijos pateikimas.
3.4 Tuo atveju, jei Jūs sukūrėte daugiau negu vieną Vartotojo paskyrą (dėl registracijos proceso klaidos ar dėl kitos priežasties), Jūs nedelsdami turite pranešti apie tai „Contomobile“, kad Vartotojo paskyros būtų sujungtos arba pašalintos. Jums nesilaikant šio reikalavimo, mes galime sustabdyti Jūsų naudojimąsi mūsų Paslaugomis ir pasinaudoti teisę perduoti šį klausimą atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.
3.5. Registruodami Vartotojo paskyrą, mes privalome imtis veiksmų siekdami patikrinti Jūsų tapatybę ir lėšų, kurias Jūs naudosite savo „Contomobile“ sąskaitoje, šaltinį. Jūs sutinkate visiškai bendradarbiauti šiame procese ir pateikti tokią informaciją bei dokumentus, kurių mes galime reikalauti siekdami atitikti savo teisinius bei reguliavimo įsipareigojimus kaip nurodyta 4 skyriuje „Tapatybės patikra“.
3.6 Mums patvirtinus sėkmingą Jūsų Vartojo paskyros registraciją, Jūsų vardu bus atidaryta „Contomobile“ sąskaita, kuria galėsite naudotis. Išsamesnė informacija apie „Contomobile“ sąskaitos valdymą pateikiama šių Paslaugų teikimo taisyklių 6 ir 7 skyriuje.

4. Tapatybės ir lėšų šaltinio patikra
4.1. Mes privalome imtis veiksmų siekdami patikrinti Jūsų tapatybę ir lėšų, kurias Jūs naudosite savo „Contomobile“ sąskaitoje, šaltinį. Registruojant Vartotojo paskyrą, šio veiksmo bus imtasi pirmiausiai. Taip pat tam tikrais atvejais privaloma atlikti papildomą patikrą (pvz., kai Jūs pateikiate formą „Pažink savo klientą“, kad mes pašalintume Mokėjimo operacijos limitą iš Jūsų „Contomobile“ sąskaitos; prieš Jums pradedant naudotis tam tikromis mūsų Paslaugomis arba kai mes manome, kad mūsų turima informacija gali būti pasenusi).
4.2. Jūs sutinkate visiškai bendradarbiauti šiame procese ir pateikti visą informaciją, kurios mes galime pagrįstai pareikalauti norėdami nustatyti ar patikrinti Jūsų tapatybę (ir prireikus identifikuoti Jūsų Teisėtą atstovą ir Įgaliotą vartotoją, ir/arba Kliento Tikrąjį (-uosius) naudos gavėją (-jus), jei tai – juridinis asmuo), nustatyti bet kurių lėšų šaltinį ar suprasti Mokėjimo operacijos ar Mokėjimo operacijų serijos pobūdį. Tai gali būti prašymas: pateikti Jūsų tapatybę įrodančius dokumentus, įrodyti nuosavybės teisę į mokėjimo priemonę, atsakyti į klausimus apie Mokėjimo operaciją ar panaudoti trečiosios šalies paslaugas Jūsų pateiktai informacijai patvirtinti.
4.3. Mes pasiliekame teisę šio proceso metu prašyti Jūsų pateikti tapatybę patvirtinančių dokumentų originalus (arba tinkamai sertifikuotas/notaro patvirtintas kopijas) ir reikalauti, kad Jūs savo lėšomis pateiktumėte dokumentų, sudarytų kita nei „Contomobile“ priimtina kalba pagal šias Paslaugų teikimo taisykles, sertifikuotus vertimus.
4.4. Tuo atveju, kai mes negalime patikrinti reikiamos informacijos arba tam tikru momentu manome, kad Jūs nevykdote mūsų pagrįstų prašymų pateikti informaciją ar dokumentus, mes pasiliekame teisę nutraukti, sustabdyti ar apriboti Jūsų prieigą prie „Contomobile“ programėlės, Klientų savitarnos, Jūsų „Contomobile“ sąskaitos ir mūsų Paslaugų.

5. „Contomobile“ paslaugų įkainiai, paslaugų planai ir mokesčių nurašymo tvarka
5.1 „Contomobile“ Kainynas – tai Priedas, kuris skelbiamas mūsų internetinėje svetainėje. Nuorodos į Kainyną taip pat pateikiamos Pagrindinėje paslaugų teikimo sutartyje, šiose Taisyklėse ir atskiruose Prieduose, susijusiuose su konkrečiomis „Contomobile“ paslaugomis.
5.2 Kainyne nurodomi už kiekvieną „Contomobile“ paslaugą taikomi mokesčiai. Mokesčius, taikomus Europos Sąjungoje registruotiems juridiniams asmenims, galima rasti Svetainės skiltyje „Verslui ES“. Mokesčius, taikomus juridiniams asmenims, registruotiems už Europos sąjungos ribų, galima rasti Svetainės skiltyje „Verslui ne ES“. „Contomobile“ taip pat siūlo Paslaugų planus. Išsami informacija apie Paslaugų planus pateikiama Kainyne, o taikomos sąlygos aprašytos toliau esančiame 5.8 punkte.
5.3. Mokesčiai yra taikomi Kainyne nurodyta tvarka išskyrus atvejus, kai su konkrečia Paslauga susijusiame Priede nurodoma kitaip. Prieš pradėdami Mokėjimo operaciją, Klientai turi susipažinti su taikomu Mokesčiu, nurodytu Kainyne.
5.4. Jei paslauga, už kurią taikomas fiksuotas mėnesinis Mokestis, yra teikiama ne visą kalendorinį mėnesį, tokiu atveju Mokestis apskaičiuojamas proporcingai, laikant, jog mėnuo turi yra 30 (trisdešimt) dienų.
5.5. Mes informuosime Jus apie „Contomobile“ Kainyno pakeitimus 12 punkte nustatyta tvarka.
5.6. „Contomobile“ turi teisę nurašyti mūsų Mokesčius tiesiogiai iš „Contomobile“ sąskaitos, naudojamos Mokėjimo operacijoms vykdyti, ar iš bet kurios kitos (-ų) Jūsų turimos (-ų) „Contomobile“ sąskaitos (-ų).
5.7. Jūs turite užtikrinti, kad Jūsų turimų „Contomobile“ sąskaitų likutis būtų pakankamas sumokėti Mokesčiui už bet kurią Mokėjimo operaciją ir (arba) su ja susijusias paslaugas, arba su Sąskaita susijusias paslaugas. Jei „Contomobile“ sąskaitos likutis eurais yra nepakankamas Mokesčiui sumokėti, „Contomobile“ turi teisę nurašyti Mokestį kita valiuta, laikoma Jūsų „Contomobile“ sąskaitoje, naudojamoje Mokėjimo operacijai vykdyti, arba bet kurioje (-iose) kitoje (-ose) Jūsų turimoje (-ose) „Contomobile“ sąskaitoje (-ose), taikydama atitinkamą komercinį „Contomobile“ valiutų keitimo kursą, kuris apskaičiuojamas pridedant ne didesnę kaip 10 % maržą prie Mokesčio mokėjimo dieną Lietuvos banko paskelbto euro ir užsienio valiutų keitimo kurso. Jei Jūsų „Contomobile“ sąskaitoje (-ose) kitomis valiutomis yra lėšų, tokiu atveju „Contomobile“ pasirinks valiutą, kuri bus konvertuota į eurus Mokesčiui sumokėti.

5.8. Paslaugų planai:
5.8.1. Galiojančių Paslaugų planų informacija pateikiama mūsų interneto svetainėje.
5.8.2. Jums automatiškai taikomas pigiausias Paslaugų planas. Jūsų užsakytas Paslaugų planas pradedamas taikyti nuo 1 (pirmosios) kalendorinės mėnesio dienos.
5.8.3. Galiojantį Paslaugų planą Jūs galite matyti arba jį keisti savo „Contomobile“ programėlėje ir savitarnos portale. Jūs taip pat galite matyti visus galimus Paslaugų planus ir keisti savo Paslaugų planą.
5.8.4. Už Paslaugų planus taikomas Mėnesinis mokestis. Paslaugų plano mokestis mokamas kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Paslaugų planų Mokesčiai nurodyti Kainyne.
5.8.4. Jūsų Paslaugų planas bus automatiškai pratęsiamas kiekvieno mėnesio 1 (pirmą) kalendorinę dieną, nebent Jūs keisite jį į naująjį Paslaugų planą.
5.8.6. Jeigu Jūs nuspręsite keisti savo Paslaugų planą, naujasis Paslaugų planas bus aktyvintas kito mėnesio 1 (pirmą) kalendorinę dieną.
5.8.7. Jeigu kalendorinio mėnesio pabaigoje Jūsų sąskaitoje nepakanka lėšų Paslaugų plano Mokesčiui sumokėti už tą kalendorinį mėnesį,:
5.8.7.1. mes pratęsime Jūsų Paslaugų planą kitam kalendoriniam mėnesiui (arba aktyvinsime naująjį Paslaugų planą, jeigu keitėte Paslaugų planus).
5.8.7.2. Jūs sutinkate kuo skubiau, bet visais atvejais ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį įmokėti į savo Sąskaitą lėšų sumą, pakankamą pradelstai sumai sumokėti.
5.8.7.3. Jums per šį laikotarpį nesumokėjus pradelsto Paslaugų plano Mokesčio, Jūsų sąskaitai bus pradėtas taikyti bazinis pigiausias Paslaugų planas. Jūs liksite atsakingas už visus pradelstus Paslaugų plano Mokesčius ir „Contomobile“ pasilieka teisę savo nuožiūra taikyti 14 skyriuje numatytas paslaugų sustabdymo ar nutraukimo priemones ar siekti kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų skolos išieškojimo priemonių.
5.8.7. „Contomobile“ taiko visą Paslaugų plano Mokestį kiekvieną mėnesį. Paslaugų plano mokesčiai nėra grąžinami ir nuolaidos ar perskaičiavimai nėra taikomi, neatsižvelgiant į tai, ar Klientas naudojasi visomis atitinkamą Paslaugų planą sudarančiomis paslaugomis.
5.8.8. Jums viršijus Jūsų Paslaugų planą sudarančių mėnesio paslaugų naudojimo limitus, Jums bus taikomi standartiniai Mokesčiai, nurodyti Kainyne.

6. „Contomobile“ sąskaitos ir Elektroniniai pinigai
6.1. Atidarius Jums „Contomobile“ sąskaitą, Jūs galėsite pradėti naudotis mūsų Paslaugomis. Paslaugos, kuriomis galima naudotis per „Contomobile“ sąskaitą, įskaitant daugiavaliutės IBAN sąskaitos; Elektroninių pinigų įsigijimas ir laikymas Jūsų „Contomobile“ sąskaitoje; vietiniai ir tarptautiniai pinigų pervedimai; sąskaitų už komunalines paslaugas apmokėjimas; lėšų pervedimų gavimas į Jūsų „Contomobile“ sąskaitą; prekių ir paslaugų apmokėjimas; Jūsų „Contomobile“ sąskaitos likučio ir Išrašo peržiūra; valiutų keitimo operacijų vykdymas. Išsamus mūsų teikiamų Paslaugų sąrašas pateikiamas Kainyne.
6.2. Norint naudotis visomis mūsų teikiamomis Paslaugomis, mes prašysime Jūsų pateikti formą „Pažink savo klientą“ bei galime paprašyti papildomos informacijos arba savo nuožiūra imtis veiksmų, reikalingų jūsų tapatybei patikrinti.
6.3. „Contomobile“ sąskaitos yra Elektroninių pinigų sąskaitos. Mes išleidžiame Elektroninius pinigus, kai gauname iš Jūsų pinigus arba tiesiogiai, arba Jūsų vardu (pavyzdžiui, trečiajai šaliai atlikus pervedimą į Jūsų sąskaitą). Gavę Jūsų pinigus, mes nedelsdami išleidžiame Elektroninius pinigus nominalia pinigine verte ir laikome Jūsų „Contomobile“ sąskaitoje (t. y. Jūsų lėšos bus konvertuotos į Elektroninius pinigus santykiu 1:1).
6.4. Mūsų į Jūsų „Contomobile“ sąskaitą išleistų Elektroninių pinigų nominali vertė bus lygi iš Jūsų (ar Jūsų vardu) gautos pinigų sumos vertei, atėmus bet kurį Mokestį, kuris gali būti taikytinas konkrečiam mokėjimo būdui.
6.5. „Contomobile“ sąskaita, kurioje laikomi Elektroniniai pinigai, nėra tapati banko sąskaitai, tad „Contomobile“ negali mokėti palūkanų už Elektroninius pinigus, laikomus Jūsų „Contomobile“ sąskaitoje, ar teikti kokių nors išmokų, susijusių su Elektroninių pinigų laikymo „Contomobile“ sąskaitoje trukme. Jūs turite žinoti, kad Elektroninių pinigų sąskaitoms netaikomos Indėlių garantijų schemos.
6.6. Norėdami apsaugoti Jūsų pinigus, visas iš jūsų ar Jūsų vardu gautas lėšas mes laikome atskiroje sąskaitoje, atskirai nuo mūsų nuosavų lėšų. Mes neinvestuosime šių lėšų, neskolinsime jų kitiems Klientams ir nenaudosime jų jokiais kitais tikslais.
6.7. Jūs galite sukurti ir turėti kelias „Contomobile“ sąskaitas pagal tą pačią Vartotojo paskyrą ir naudoti jas savo nuožiūra.
6.8. Jūsų „Contomobile“ sąskaitoje laikomi Elektroniniai pinigai gali būti išpirkti jų nominalia pinigine verte bet kuriuo metu Jūsų prašymu, išskyrus atvejus, kai mes pritaikėme Jūsų „Contomobile“ sąskaitos apribojimus remdamiesi „Contomobile“ sąlygomis ar siekdami atitikti mūsų teisinius ir reguliavimo įsipareigojimus, konkrečiai, dėl taikytinų nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų, susijusių su Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija.
6.9. Jūs galite išpirkti Elektroninius pinigus pateikdami Mokėjimo nurodymą pervesti Elektroninius pinigus iš Jūsų „Contomobile“ sąskaitos į bet kurią kitą Jūsų nurodytą sąskaitą, arba, kitu atveju, pasinaudoti vienų iš „Contomobile“ palaikomų bei „Contomobile“ programėlės ar Klientų savitarnos siūlomų išpirkimo būdų.
6.10. Mokestis už Elektroninių pinigų išpirkimą nebus taikomas. Išperkant Elektroninius pinigus, gali būti taikomas Mokestis už atliktą lėšų pervedimą, kuris priklausys nuo Jūsų pasirinkto lėšų pervedimo būdo (daugiau informacijos pateikiama Kainyne), tačiau kiti mokesčiai nebus taikomi.
6.11. Vienai iš šalių nutraukus Pagrindinę paslaugų teikimo sutartį ir „Contomobile“ sąlygas, Elektroninių pinigų likutis Jūsų „Contomobile“ sąskaitoje bus išpirktas ir pervestas į Jūsų nurodytą banke, finansų įstaigoje ar kito Paslaugų teikėjo bendrovėje turimą sąskaitą. Tokiu atveju „Contomobile“ turi teisę išskaičiuoti bet kurią mums priklausiančią sumą iš Jūsų „Contomobile“ sąskaitoje (-ose) esančio likučio, prieš pervesdama likusį likutį iš Jūsų Sąskaitos (įskaitant, bet neapsiribojant, nesumokėtus Mokesčius už „Contomobile“ paslaugų teikimą; bet kurių išlaidų, tokių kaip kortelių leidėjų, finansų įstaigų ir/ar valstybinių įstaigų skirtos baudos, kurias mes galime patirti, kompensavimą; bet kurias kompensacijas, kurias mes turime teisę gauti iš Jūsų dėl nuostolių, kuriuos „Contomobile“ gali patirti jums pažeidus „Contomobile“ sąlygas). Jeigu Jūsų „Contomobile“ sąskaitoje esančio likučio nepakanka mums priklausančiai visai sumai sumokėti, tokiu atveju Klientas privalo per 3 (tris) Darbo dienas sumokėti nesumokėtą sumą į „Contomobile“ nurodytą sąskaitą. Kilus ginčui tarp Kliento ir „Contomobile“, „Contomobile“ turi teisę sulaikyti bet kurias ginčijamas lėšas iki ginčas bus išspręstas.
6.12. Mums negalint pervesti lėšų į Jūsų nurodytą sąskaitą pagal pirmiau nurodytą 6.9 punktą dėl bet kurios priežasties, kurios negalime kontroliuoti, Jums kuo skubiau bus pranešta vienu iš būdų, leistinų pagal 12 skyrių. Tokiu atveju Jūs turite pateikti tokios papildomos informacijos, kurios gali mums prireikti tam, kad galėtume atlikti pervedimą, arba nurodyti alternatyvią sąskaitą.
6.13. Jeigu, įvykus nutraukimui vienos iš šalių iniciatyva, Klientas nepateiks Mokėjimo nurodymo, leidžiančio mums pervesti lėšų likutį į Kliento nurodytą sąskaitą, tokiu atveju Kliento „Contomobile“ sąskaita bus uždaryta, o likęs lėšų likutis bus laikomas atskiroje sąskaitoje. Gavus galiojantį Mokėjimo nurodymą, lėšos bus pervestos į Kliento nurodytą sąskaitą.

7. „Contomobile“ sąskaitos naudojimas
7.1. Jums sėkmingai užbaigus Vartotojo paskyros registravimo procesą ir mums atidarius jums „Contomobile“ sąskaitą, mokėjimo operacijos limitas bus pritaikytas pagal numatymą. Galiojant Mokėjimo operacijos limitui, Jūsų „Contomobile“ sąskaita (-os) bus ribojama (-os) maksimalia metine apyvarta, ne didesne kaip 1000 eurų per metus.
7.2. Pirmiau nurodytame 7.1. punkte nurodytas Mokėjimo operacijos limitas bus panaikintas, Jums užpildžius formą „Pažink savo klientą“ ir mums atlikus veiksmus, kurie mūsų manymu yra reikalingi pateiktai informacijai patikrinti.
7.3. Savo nuožiūra galime periodiškai prašyti Jūsų atnaujinti ir iš naujo pateikti Jūsų „Pažink savo klientą“ formą. Raštu pranešime Jums apie kiekvieną tokį prašymą ir paaiškinsime, kaip galite pateikti atnaujintą formą. Jei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tokio prašymo nepateiksite mums atnaujintos formos „Pažink savo klientą“, mes nustatysime Jūsų Sąskaitos mokėjimo operacijų limitą (žiūrėkite 7.1 punktą), kol mums pateiksite tinkamai užpildytą formą.
7.4. Jūs galite valdyti savo „Contomobile“ sąskaitą ir atlikti Mokėjimo operacijas prisijungdami prie jūsų Vartotojo paskyros ir „Contomobile“ sąskaitos per Contomobile programėle, Klientų savitarną ar kitais „Contomobile“ numatytais būdais.
7.5. Mokėjimo operacijos gali būti atliekamos iš Jūsų „Contomobile“ sąskaitos į bet kurią kitą „Contomobile“ kliento sąskaitą arba į sąskaitas, turimas bankuose, finansų įstaigose ar kitų Mokėjimo paslaugų teikėjų bendrovėse visame pasaulyje (išskyrus šalis, įtrauktas į Užsienio valstybių, kurioms taikomi apribojimai, sąrašą) kaip nurodyta Kainyne.
7.6. Jūs galite turėti kelias Sąskaitas skirtingomis valiutomis, tačiau jūs galite laikyti lėšas tik viena valiuta kiekvienoje atskiroje „Contomobile“ sąskaitoje.
7.7. Jūs galite laikyti lėšas savo „Contomobile“ sąskaitoje bet kuria „Contomobile“ patvirtinta valiuta. Patvirtintų valiutų sąrašas pateikiamas Kainyne. Pervedus lėšas patvirtinta valiuta į jūsų „Contomobile“ sąskaitą, mes automatiškai atidarysime jūsų vardu sąskaitą ta valiuta, jei jūs dar neturite „Contomobile“ sąskaitos ta valiuta.
7.8. Jūs galite atlikti valiutų keitimo operacijas tarp jūsų „Contomobile“ sąskaitų Kainyne nurodytomis sąlygomis. Jūs privalote užtikrinti, kad suprantate ir sutinkate su valiutos operacijos keitimo kursu ir sudarote sandorį prisiimdami riziką. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad, jums pasirinkus laikyti Elektroninius pinigus jūsų „Contomobile“ sąskaitoje keliomis valiutomis, jums atitenka rizika dėl galimo „Contomobile“ sąskaitoje laikomų Elektroninių pinigų nuvertėjimo dėl valiutų keitimo kursų svyravimų.
7.9. Išskyrus mūsų taikomus Mokesčius už mūsų Paslaugas, už pinigų pervedimą iš Jūsų „Contomobile“ sąskaitos į/iš sąskaitų, esančių bankuose at kitose finansų įstaigose, kortelių leidėjų bendrovėse ar sąskaitų, esančių kitų Mokėjimo Paslaugų teikėjo bendrovėse, gali būti papildomai taikomi trečiųjų šalių mokesčiai. Šių mokesčių mes nekontroliuojame, tad Jūs sutinkate prisiimti atsakomybę už bet kurios tokio pobūdžio mokesčius.
7.10. Mokestis už „Contomobile“ paslaugas bus išskaičiuotas iš „Contomobile“ sąskaitoje laikomų Elektroninių pinigų, remiantis šių Paslaugų teikimo taisyklių 5.6 ir 5.7 punktais. Jei „Contomobile“ sąskaitoje laikomų Elektroninių pinigų suma yra mažesnė negu bendroji jūsų pageidaujamos Mokėjimo operacijos ir mūsų Mokesčio už Paslaugą vertė, tokiu atveju Mokėjimo operacija nebus įvykdyta.
7.11. „Contomobile“ gali būti nurodomas Mokėtoju, kai Mokėjimo pervedimas atliekamas į sąskaitą, esančią banke arba kito Mokėjimo paslaugų teikėjo bendrovėje, ir kitu negu SEPA pavedimas būdu. Su tokio tipo Mokėjimo pervedimu Gavėjui bus pateikta pakankamai informacijos Klientui identifikuoti kaip numatyta teisės aktuose.
7.12. Išimtinė Jūsų atsakomybė yra užtikrinti Mokėjimo nurodyme pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą bei jų atitiktį „Contomobile“ sąlygoms.
7.13. Bet kurie patvirtinimai, nurodymai, prašymai, pranešimai ar kiti veiksmai, kuriuos jūs atliekate Contomobile programėlėje ar Klientų savitarnoje arba bet kurioje trečiosios šalies sistemoje, kuria jūs naudojatės ar kuriuos tvirtinate prisijungdami su „Contomobile“ slaptažodžiu ar su bet kuriais kitais „Contomobile“ saugumo duomenimis, reikalingais jūsų tapatybei patvirtinti, yra laikomi galiojančiu jūsų nurodymu mums ir yra laikomi atitinkančiais Elektroniniu parašu ar rašytiniu parašu patvirtintą rašytiną nurodymą.
7.14. Jūs negalite naudoti „Contomobile“ sąskaitos skolintis pinigus. Jeigu bet kurios jūsų „Contomobile“ sąskaitos likutis taptų neigiamas dėl kurios nors priežasties, Jūs sutinkate imtis veiksmų, kad Sąskaitos likutis būtų atkurtas (bent) iki nulio. Esant neigiamas likučiui, mes turime teisę sustabdyti Jūsų prieigą prie tam tikrų ar visų mūsų Paslaugų iki likutis bus atkurtas. Jums neatkūrus Jūsų sąskaitos likučio iki nulio per 5 (penkias) Darbo dienas, mes pasiliekame teisę:
7.14.1. inicijuoti pervedimą iš bet kurios kitos Jūsų turimos „Contomobile“ sąskaitos siekdami atkurti likutį iki nulio. Jei lėšos yra laikomos kita valiuta, tokios lėšos bus konvertuotos pritaikius atitinkamą komercinį „Contomobile“ valiutos keitimo kursą, kuris apskaičiuojamas pridedant ne didesnę negu 10 proc. maržą prie Kasdien skelbiamo euro ir užsienio valiutų santykio, kurį paskelbė Lietuvos bankas Mokesčio mokėjimo dieną ir kuris yra nurodomas čia. Jei lėšos yra laikomos Jūsų „Contomobile“ sąskaitoje keliomis valiutomis, tokiu atveju „Contomobile“ pasirenka į eurus konvertuotiną valiutą neigiamam likučiui sureguliuoti; arba
7.14.2. imasi bet kurių kitų mūsų manymu tinkamų skolos išieškojimo priemonių, įskaitant klausimo pardavimą skolų išieškojimo bendrovei ar teismo proceso dėl skolos išieškojimo inicijavimą. Mes pasiliekame teisę išieškoti iš jūsų bet kurias išlaidas, kurias galime pagrįstai patirti dėl tokių skolos išieškojimo priemonių.
7.15. Jūs galite naudotis „Contomobile“ programėle, Svetaine, Savitarna ar Sistema tik mūsų Paslaugų gavimo ir naudojimosi jomis tikslais ir tik taip, kaip nurodo „Contomobile“ sąlygos ar bet kuri mūsų nustatyta naudojimosi tvarka ar atitinkama naudojimo politika. Jūs negalite naudoti „Contomobile“ programėlės, Svetainės, Savitarnos ar Sistemos jokiais kitais tikslais ir negalite trikdyti, pažeisti ar gadinti Sistemos, mūsų įrangos ar kitų Paslaugos vartotojų.
7.16. „Contomobile“ turi teisę keisti savo veikimo tvarką ir priimtiną naudojimo politiką bet kuriuo metu savo nuožiūra, jai įsigaliojant nedelsiant. Mes turime dėti komerciškai pagrįstas pastangas, reikalingas Klientams pranešti apie bet kurį esminį veikimo tvarkos ar priimtinos naudojimo politikos pakeitimą ir vengti bet kokio esminio tokio pakeitimo neigiamo poveikio mūsų teikiamoms Paslaugoms.

8. Mokėjimo nurodymai
8.1. Norėdami atlikti mokėjimą iš savo „Contomobile“ sąskaitos, Jūs turėsite pateikti reikiamą informaciją Mokėjimo nurodymo formoje. Informacija apie tai, kada Mokėjimo nurodymas laikomas gautu ir kiek laiko užtruks apdorojimas, pateikiama Kainyne.
8.2. Mokėjimo nurodymai, pateikti „Contomobile“ Darbo dieną iki 14:45 (EET/EEST) , bus laikomi gauti tą pačią Darbo dieną. Mokėjimo nurodymai, pateikti Darbo dieną po 14:45 (EET/EEST) arba bet kuriuo kitu laiku Ne darbo dieną, laikomi gauti kitą Darbo dieną.
8.3. Mokėjimo nurodymo vykdymas gali būti atidėtas, jeigu:
8.3.1. Mokėjimo nurodymo vykdymo data pažymėjote datą ateityje. Esant pakankamai lėšų Jūsų sąskaitoje, Mokėjimo nurodymas bus įvykdytas nurodytą dieną;
8.3.2. inicijuojant Mokėjimo nurodymą, Jūsų sąskaitoje nėra pakankamai lėšų. Mokėjimo nurodymas bus atliktas kai Jūsų sąskaitos likutis bus pakankamas Mokėjimo nurodymui įvykdyti.
8.4. Mokėjimų nurodymai Eurais tarp „Contomobile“ klientų sąskaitų vykdomi nedelsiant.
8.45. Darbo dienomis iki 14.45 val. pateikti Mokėjimų nurodymai Eurais į kitas Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valstybių narių finansų įstaigų sąskaitas įvykdomi tą pačią Darbo dieną, kurią buvo gauti „Contomobile“.
8.5. Mokėjimo nurodymai kitomis valiutomis į kitas finansų įstaigas bus vykdomi Kainyne numatytomis sąlygomis ir tvarka, bet ne vėliau kaip per 4 Darbo dienas nuo jų gavimo „Contomobile“.
8.6. Išsami informacija apie Mokėjimo nurodymų vykdymą, susijusius Mokesčius bei taikomas sąlygas yra nurodyta Kainyne .
8.7. Nepaisydami pirmiau 8.3–8.6 punktuose nurodyto Mokėjimų nurodymų įvykdymo laiko, mes galime atsisakyti vykdyti arba atidėti Mokėjimo nurodymo vykdymą, jei privalome tai padaryti, kad atitiktume savo teisinius ir reguliavimo įsipareigojimus, arba pagal kitas „Contomobile“ sąlygas.
8.8. „Contomobile“ įrašo ir saugo visus Kliento pateiktus Mokėjimo nurodymus ir įrašo bei išsaugo informaciją apie visas Mokėjimo operacijas, kurias atliko Klientas arba kurios buvo atliktos Kliento vardu pagal Kliento Mokėjimo nurodymą. Prireikus „Contomobile“ gali pateikti šiuos įrašus Klientui ir/ar bet kuriai trečiajai šaliai, turinčiai juridinę teisę gauti tokią informaciją, kaip įrodymą, patvirtinantį Kliento pateiktame Mokėjimo nurodyme esančius nurodymus ar/arba Mokėjimo operacijų įvykdymą.
8.9. Jūs privalote užtikrinti Jūsų mums teikiamos informacijos išsamumą ir teisingumą. „Contomobile“ neprisiima jokios atsakomybės už jokius nuostolius, atsiradusius dėl klaidų ar netikslumų Jūsų pateiktame Mokėjimo nurodyme. Jums pateikus neišsamų ar kitų trūkumų turintį Mokėjimo nurodymą, mes, atsižvelgdami į šių trūkumų pobūdį, galime arba neįvykdyti reikiamos Mokėjimo operacijos, arba įvykdyti ją griežtai vadovaudamiesi Mokėjimo nurodyme pateikta informacija.
8.10. „Contomobile“ turi teisę atsisakyti vykdyti Mokėjimo nurodymą, atsiradus bet kokiam pagrindui įtarti, kad Mokėjimo nurodymą pateikė ne Klientas, ne Kliento teisėtas atstovas ar Įgaliotas vartotojas, kad kurie nors dokumentai, pateikti „Contomobile“, yra suklastoti. Turėdama tokio pobūdžio įtarimų, „Contomobile“ turi teisę prašyti Kliento patvirtinti Mokėjimo nurodymo autentiškumą ir/ar pateikti mūsų nurodytu būdu Kliento lėšomis bet kurį kitą įrodymą, kurio mes galime pagrįstai prašyti norėdami išsklaidyti savo susirūpinimą. Jums nevykdant tokio prašymo, ar vis dar turėdami pagrįstų abejonių dėl Mokėjimo nurodymo, mes galime sustabdyti Mokėjimo nurodymo vykdymą ir/ar sustabdyti ar apriboti prieigą prie jūsų „Contomobile“ paskyros bei mūsų Paslaugų, remdamiesi 14 punktu. Tokiu atveju „Contomobile“ veiks siekdama apsaugoti Kliento, kitų „Contomobile“ klientų, pačios „Contomobile“ ir/ar trečiųjų šalių teisėtus interesus, ir „Contomobile“ neprisiims jokios atsakomybės už jokius nuostolius, kurių gali atsirasti dėl atsisakymo vykdyti pateiktą Mokėjimo nurodymą ar dėl sustabdytos prieigos prie Jūsų „Contomobile“ paskyros ar mūsų Paslaugų.
8.11. Siekdami atitikti savo teisinius ir reguliavimo įsipareigojimus, mes, prieš įvykdydami Jūsų pateiktą Mokėjimo nurodymą, galime paprašyti Jūsų pateikti papildomos informacijos ir dokumentus. Tai gali būti papildomi veiksmai, reikalingi Jūsų tapatybei patvirtinti, ar prašymas pateikti informacijos bei dokumentus, įrodančius lėšų šaltinį. Jums nepateikus reikalaujamos informacijos ar dokumentų, mes turime teisę atsisakyti vykdyti Mokėjimo nurodymą.
8.12. „Contomobile“ neprivalo tikrinti, ar Unikalus identifikatorius, nurodytas „Contomobile“ gautame Mokėjimo nurodyme, atitinka „Contomobile“ sąskaitos turėtojo asmens duomenis (vardą, pavardę (pavadinimą) ir t. t.). Jei Unikalus identifikatorius pateikiamas „Contomobile“ norint įskaityti pinigus į „Contomobile“ sąskaitą ar nurašyti pinigus iš „Contomobile“ sąskaitos, Mokėjimo nurodymas yra laikomas tinkamai įvykdytu, jei jis buvo įvykdytas remiantis Unikaliu identifikatoriumi. Jei „Contomobile“ atlieka pirmiau nurodytą patikros veiksmą ir aptinka aiškų neatitikimą tarp Unikalaus kodo ir „Contomobile“ sąskaitos turėtojo asmeninių duomenų, pateiktų Contomobile, tokiu atveju „Contomobile“ turi teisę nevykdyti Mokėjimo operacijos.
8.13. Jei „Contomobile“ gauna Mokėjimo nurodymą dėl pinigų pervedimo į sąskaitą, esančią kito Mokėjimo paslaugų teikėjo bendrovėje, „Contomobile“ įvykdo Mokėjimo operaciją remdamasi Unikaliu identifikatoriumi – pavyzdžiui, tai dažnai būna Gavėjo tarptautinis banko sąskaitos numeris (IBAN), išskyrus atvejus, kai Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjas nenaudoja tarptautinio banko sąskaitos numerio (IBAN) formato sąskaitos numerių. „Contomobile“ neprisiima jokios atsakomybės už jokius nuostolius, patirtus dėl to, kad Mokėjimo nurodyme nebuvo pateiktas galiojantis Unikalus identifikatorius ar kad buvo pateiktas netinkamas Unikalus identifikatorius ar kai Mokėjimo paslaugų teikėjas nustatė kitą Unikalų identifikatorių, skirtą tokiai Mokėjimo operacijai tinkamai įvykdyti (pinigų įskaitymas į Gavėjo atsiskaitomąją sąskaitą).
8.14. Siekdami atitikti savo teisinius ir reguliavimo įsipareigojimus, mes galime prašyti Jūsų pateikti papildomos informacijos, reikalingos Mokėjimo nurodymui įvykdyti (pvz., išsamią informaciją apie Gavėjo vardą, pavardę ir pavadinimą, mokėjimo duomenis ir unikalų identifikatorių).
8.15. „Contomobile“ vykdydama Jūsų inicijuotą Mokėjimo Nurodymą kaip Mokėtojas perduoda Mokėjimo nurodyme nurodytą informaciją (tarp kurios gali būti ir Mokėjimo nurodyme pateikti asmens duomenys) Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjui.
8.16. „Contomobile“ turi teisę savo nuožiūra pavesti trečiosios šalies teikėjams visiškai ar iš dalies atlikti bet kurį Kliento pateiktą Mokėjimo nurodymą.
8.17. „Contomobile“ turi teisę sustabdyti ir/ar nutraukti bet kurio Mokėjimo nurodymo vykdymą, jei to reikalauja teisės aktai ar dėl kokių nors veiksnių, kurių mes negalime pagrįstai kontroliuoti.
8.18. Tuo atveju, kai mes turime sustabdyti ar atsisakyti įvykdyti Jūsų pateiktą Mokėjimo nurodymą, pagal galimybes, mes imamės veiksmų, reikalingų susisiekti su Jumis ir pranešti jums apie tai, kokio veiksmo mes ėmėmės ir kodėl. Tačiau esant tam tikroms aplinkybėms įstatymai gali drausti mums tai padaryti.
8.19. „Contomobile“ gali nepriimti ar nevykdyti Mokėjimo nurodymo, jeigu Jūsų „Contomobile“ sąskaitoje laikomi pinigai yra įšaldyti, ar jeigu Jūsų teisei disponuoti jūsų „Contomobile“ sąskaitoje laikomais pinigais taikomas bet kuris kitas teisinis apribojimas, ar jeigu Jūsų „Contomobile“ sąskaita ir /ar naudojimasis „Contomobile“ paslaugomis yra kaip nors sustabdyti ar apriboti pagal „Contomobile“ sąlygas kaip numatyta 14 punkte ar kai įstatymai numato kitaip.
8.20. Jei, įvykdžius Mokėjimo operaciją pagal Mokėjimo nurodymą, lėšos yra grąžinamos į „Contomobile“ dėl bet kurios priežasties (pvz., dėl neteisingos informacijos Mokėjimo nurodyme ar dėl uždarytos Gavėjo sąskaitos), grąžinta suma yra įskaitoma į Jūsų „Contomobile“ sąskaitą. Tokiu atveju su Mokėjimo operacija susiję Mokesčiai bei dėl to atsiradusios bet kurios kitos išlaidos nėra grąžinamos.

9. Mokėjimo nurodymų autorizavimas ir atšaukimas
9.1. Darydami mokėjimą (t. y. kai Jūs esate Mokėtojas), Jūs turite autorizuoti Mokėjimo operaciją prieš jos įvykdymą. Mokėjimo operacija laikoma autorizuota, kai Jūs išreškiate sutikimą panaudoję Elektroninį parašą.
9.2. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už nuostolius, atsiradusius dėl mūsų įvykdytos Mokėjimo operacijos pagal Mokėjimo nurodymą, autorizuotą pagal pirmiau nurodytą 9.1 punktą. Mes saugosime visų autorizuotų Mokėjimo nurodymų kopijas ir galėsime remtis jomis kaip Jūsų nurodymų įrodymu, kilus bet kuriam ginčui tarp mūsų ar trečiosios šalies.
9.3. Kliento (Mokėtojo) Sutikimas turi būti pateiktas prieš įvykdant Mokėjimo nurodymą.
9.4. Jei „Contomobile“ sąlygos nenurodo kitaip, autorizuotas Mokėjimo nurodymas negali būti atšauktas:
9.4.1. po to, kai „Contomobile“ gavo jį pagal „Contomobile“ sąlygas;
9.4.2. tuo atveju, kai Mokėjimo operaciją inicijavo Gavėjas ar Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjas Klientui davus Gavėjui ar jo Mokėjimo paslaugų teikėjui Sutikimą dėl Mokėjimo operacijos įvykdymo; arba
9.4.3. Nuolatinio mokėjimo atveju, pasibaigus Darbo dienai, einančiai prieš nustatytą lėšų nurašymo dieną.
9.5. Pasibaigus 9.4.1–9.4.3 punktuose nustatytiems laiko limitams, Mokėjimo nurodymas gali būti atšauktas tik susitarimu tarp Kliento (Mokėtojo) ir „Contomobile“, o 9.4.2 punkte nurodytu atveju – gavus papildomą Gavėjo sutikimą.
9.6. Jei atšaukiate sutikimą dėl įprasto pasikartojančio Mokėjimo nurodymo, patariame nedelsiant pranešti Gavėjui, kad tai padarėte. Sutikimo atšaukimas tokiomis aplinkybėmis neturės įtakos tolesniam įsipareigojimui, kurį galite turėti Gavėjui.
9.7. Jei lėšos grąžinamos mums dėl atšaukto Mokėjimo nurodymo, „Contomobile“ grąžina pinigus į Jūsų „Contomobile“ sąskaitą išskaičiavusi visus Mokesčius, mokėtinus už Mokėjimo nurodymo nutraukimą.

10. Saugumas
10.1. Jūs turite dėti visas pagrįstas pastangas siekdami užtikrinti techninės ir programinės įrangos, kurią Jūs naudojate prisijungti prie Vartotojo paskyros ar „Contomobile“ sąskaitos, saugumą, įskaitant, bet neapsiribojant, užtikrinimą, kad:
10.1.1. tinkamai atsijungsite nuo „Contomobile“ programėlės, Klientų savitarnos, Jūsų Vartotojo paskyros ir/arba „Contomobile“ sąskaitos, baigę naudotis;
10.1.2. nedelsdami diegsite visus „Contomobile“ programėlės ir operacinės sistemos naujinimus, skirtus įrenginiui, kurį Jūs naudojate prisijungti prie „Contomobile“ programėlės, Klientų savitarnos, Jūsų Vartotojo paskyros ir/ar „Contomobile“ sąskaitos;
10.1.3. įrenginys, kurį Jūs naudojate prisijungti prie „Contomobile“ programėlės, Klientų savitarnos, Jūsų Vartotojo paskyros ir/ar „Contomobile“ sąskaitos, bus saugus bei apsaugotas slaptažodžiu, kai nenaudojamas; ir
10.1.4. nemėginsite jungtis prie „Contomobile“ programėlės, Klientų savitarnos, Jūsų Vartotojo paskyros ir/ar „Contomobile“ sąskaitos iš įrenginio, kurio operacinė sistema buvo modifikuota ar nulaužta.
10.2. Jūs negalite jungtis prie „Contomobile“ programėlės, Klientų savitarnos, Jūsų Vartotojo paskyros ir/ar „Contomobile“ sąskaitos jokiu būdu, kuris galėtų trukdyti mums taikyti Kliento tapatybės nustatymo ar saugumo priemones, įskaitant, bet neapsiribojant, anoniminių įgaliotojų serverių, virtualių privačių tinklų, interneto protokolo slėpimo programinės įrangos naudojimą ar bet kuriuo kitu būdu, kuris trukdytų mums nustatyti Jūsų IP adresą ar buvimo vietą.
10.3. Jūs sutinkate imtis visų veiksmų „Contomobile“ sąskaitos saugumo duomenims apsaugoti (įskaitant Kliento sukurtus ar „Contomobile“ Jums suteiktus Slaptažodžius ir kitus Saugumo duomenis, taip pat Mokėjimo kortelės duomenis ar kitos su „Contomobile“ sąskaita susijusios Mokėjimo priemonės duomenis bei bet kurios kitos Mokėjimo priemonės saugumo priemones). Tai apima, neapsiribojant,: neleisti jokiam asmeniui, kitam negu Klientas (at jo Teisėtas atstovas ar Įgaliotas vartotojas) naudotis bet kuria Paslauga, Mokėjimo priemone ar Saugumo duomenimis; neužrašyti taip, kad jie taptų prieinami trečiajai šaliai, ar kitaip daryti Saugumo duomenis prieinamais trečiajai šaliai; neįvesti jokių Saugumo duomenų į bankomatą (ATM) ar kitą įrenginį, kuris yra netikras, ar kuris buvo modifikuotas arba kuris veikia įtartinai. Jūs sutinkate, kad, nevykdydami šio įsipareigojimo tiek tyčia, tiek dėl didelio aplaidumo, prisiimsite visą atsakomybę už dėl šios priežasties atsiradusius nuostolius. (Siekiant išvengti abejonių, Saugumo duomenų suteikimas tinkamai įgaliotam Mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjui arba Sąskaitos informacijos paslaugų teikėjui, kad jie galėtų teikti Mokėjimo inicijavimo ar Sąskaitos informacijos paslaugas, nelaikomi šio 10.3 punkto pažeidimu.)
10.4. Jūs įsipareigojate nedelsdami pranešti mums apie bet kokią Jums tapusią žinoma saugumo riziką, kylančią Jūsų sąskaitai, įskaitant, bet neapsiribojant, šias aplinkybes:
10.4.1. Jei manote, kad Jūsų asmens dokumentai, Slaptažodis ar bet kurie kiti Saugumo duomenys ar kita su Jūsų „Contomobile“ sąskaita susijusi Mokėjimo priemonė gali būti pamesta, pavogta, neteisėtai pasisavinta ar panaudota be Jūsų leidimo.
10.4.2. Jei manote, kad Slaptažodžiai ar bet kurie kiti Saugumo duomenys ar mokėjimo kortelės ar kitos Mokėjimo priemonės saugumo priemonės tapo žinomi kitam asmeniui,
arba
10.4.3. Jei manote, kad kažkas gavo prieigą prie Jūsų el. pašto paskyros ar mobiliojo įrenginio, kurį Jūs naudojate bendrauti su mumis.
10.5. Jeigu Jūs pamėtėte arba pamiršote kuriuos nors Saugumo duomenis, susijusius su „Contomobile“ programėle, Klientų savitarna, Jūsų „Contomobile“ vartotojo paskyra ar „Contomobile“ sąskaita ar bet kuria Mokėjimo priemone, arba Jūs manote, kad kuris nors Slaptažodis tapo žinomas kitam asmeniui, Jūs privalote nedelsdami imtis veiksmų slaptažodžiui pakeisti arba pakartotinai nustatyti ar, negalėdami to padaryti dėl bet kurių priežasčių, nedelsdami mums apie tai pranešti.
10.6. Jūs turite susisiekti su mumis norėdami pranešti apie saugumo problemą, numatytą 10.4 ar 10.5 punktuose, siunčiant pranešimą per „Contomobile“ programėlę arba Kliento savitarnos portalą, arba siunčiant el. laišką adresu support@contomobile.com. „Contomobile“ neprisiima jokios atsakomybės už jokius nuostolius, atsiradusius dėl to, kad Jūs nepranešėte apie saugumo problemą, atsirandančią pagal 10.4 ar 10.5 punktą, ar dėl netinkamo vėlavimo pateikti tokį pranešimą.
10.7. „Contomobile“, gavusi Jūsų pranešimą apie saugumo problemą, nedelsdama imasi veiksmų Jūsų sąskaitai apsaugoti; šie veiksmai gali apimti laikinąjį prieigos prie „Contomobile“ programėlės, Klientų savitarnos, Jūsų „Contomobile“ vartotojo paskyros ar „Contomobile“ sąskaitos sustabdymą, tam tikrų ar visų Paslaugų teikimo sustabdymą, naujojo Slaptažodžio (-ių) pakartotiną sustabtymą ar suteikimą, ar su Jūsų sąskaita susijusios Mokėjimo priemonės blokavimą/ pakartotiną leidimą.

11. Papildomi Kliento įsipareigojimai ir „Contomobile“ paslaugų naudojimo apribojimai
11.1. Naudodamiesi bet kuriomis mūsų Paslaugomis, sutinkate, kad Jūs privalote:
11.1.1. visada veikti griežtai pagal „Contomobile“ sąlygas ir laikytis visų savo įsipareigojimų pagal „Contomobile“ sąlygas;
11.1.2. nenaudoti nei „Contomobile“ programėlės, Klientų savitarnos, Jūsų „Contomobile“ vartotojo paskyros ar „Contomobile“ sąskaitos ar jokių „Contomobile“ paslaugų jokiais neteisėtais ar uždraustais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, pinigų plovimą ir teroristų finansavimą;
11.1.3. naudoti „Contomobile“ sąskaitą ir mūsų Paslaugas tik Jūsų vardu, o ne trečiojo asmens vardu (ir tai, kad Jūsų „Contomobile“ sąskaitoje laikomi elektroniniai pinigai priklausys Jums ir kad joks kitas asmuo neturės jokių teisių į Jūsų „Contomobile“ sąskaitoje laikomas lėšas ir kad Jūs nepriskirsite ar neperleisite Jūsų sąskaitos trečiajam asmeniui ar kitaip nesuteiksite bet kuriam trečiajam asmeniui teisinių ar teisingą interesą į ją);
11.1.4. nepažeisti jokių autoriaus teisių, patento, prekės ženklo, komercinės paslapties ar bet kurių kitų Intelektinės nuosavybės teisių, priklausančių „Contomobile“ ar trečiajai šaliai;
11.1.5. užtikrinti, kad visa Jūsų mums pateikta informacija yra išsami ir teisinga bei jokiomis aplinkybėmis nebus pateikta jokios klaidinančios, netikslios ar neteisingos informacijos;
11.1.6. naudoti „Contomobile“ sąskaitą tik teisėtoms lėšoms, kurios įgytos teisėtai, pervesti ir/ar gauti;
11.1.7. nenaudoti „Contomobile“ programėlės, Klientų savitarnos, Jūsų Vartotojo paskyros, „Contomobile“ sąskaitos ar kitų mūsų Paslaugų jokiais tikslais, susijusiais su priedangos įmonių, priedangos bankų ar politinių bei religinių organizacijų veikla, ar paslaugų siūlymu šiose srityse: suaugusiųjų pramogos, pornografija, pažinčių ar eskorto paslaugos, aukcionų namai, narkotinės medžiagos (įskaitant receptines narkotines medžiagas) ar narkotinių medžiagų vartojimo priemonės, failų keitimosi paslaugos, azartiniai lošimai, daugialygė rinkodara, ponzi schemos, didelio pelningumo investicinės schemos ar bet kuri kita veikla, kuri mūsų manymu, yra nesąžininga ar grobuoniška, ar ginklai, gynybos ir karinės prekės bei paslaugos;
11.1.8. nenaudoti „Contomobile“ programėlės, Klientų savitarnos, Jūsų Vartotojo paskyros ar kitų mūsų Paslaugų jokiais tikslais, susijusiais su šiomis sritimis, be mūsų rašytinio sutikimo: alkoholis, labdaros veikla, kriptovaliutos, finansinių paslaugų veikla, teisinės paslaugos ar tabakas;
11.1.9. nenaudoti be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo „Contomobile“ programėlės, Klientų savitarnos, Jūsų Vartotojo paskyros ar kitų mūsų Paslaugų prekėms ar paslaugoms įsigyti ar kitaip lėšoms pervesti organizacijoms, vykdančioms veiklą šiose srityse: suaugusiųjų pramogos, pornografija, pažinčių ar eskorto paslaugos, alkoholis, aukcionų namai, kriptovaliutos, narkotinės medžiagos (įskaitant receptines narkotines medžiagas) ar narkotinių medžiagų vartojimo priemonės, failų keitimosi paslaugos, azartiniai lošimai, teisinės paslaugos, pinigų paslaugų verslai, daugialygė rinkodara, piramidinėms schemoms, didelio pelningumo investicinės schemos ar bet kuri kita veikla, kuri mūsų manymu, yra nesąžininga ar grobuoniška, politinės, religinės ir labdaros organizacijos, tabakas, ar ginklai, gynybos ir karinės prekės bei paslaugos;
11.1.10. visiškai bendradarbiauti su „Contomobile“ atliekant tyrimą dėl galimo „Contomobile“ sąlygų pažeidimo bei vykdyti mūsų pagrįsta reikalavimą, susijusį su Jūsų tapatybės patikra ar lėšų, naudojamų jūsų „Contomobile“ sąskaitoje, šaltinio nustatymu.
11.1.11. nenaudoti savo „Contomobile“ sąskaitos ar kitų mūsų paslaugų jokiu būdu, kuris galėtų sukelti nuostolių, atsakomybę (finansinę ar bet kurią kitą) ar kitų neigiamų teisinių pasekmių „Contomobile“ ar bet kuriai kitai trečiajai šaliai;
11.1.12. nenaudoti savo „Contomobile“ sąskaitos ar kitų „Contomobile“ paslaugų iš bet kurios šalies, nurodytos Užsienio valstybių, kurioms taikomi apribojimai, sąraše ar mokėjimui atlikti į Užsienio valstybę, kuriai taikomi apribojimai (peržiūrėti dabartinį Užsienio valstybių, kurioms taikomi apribojimai, sąrašą galima Kainyne);
11.1.13. prisiimti visą atsakomybę už visus „Contomobile“, kitų „Contomobile“ klientų ar trečiųjų šalių patirtus nuostolius Jums pažeidus „Contomobile“ sąlygas; ir
11.1.14. pranešti mums nedelsdami bet kuriuo metu apie Jums tapusį žinomu galimą lėšų įskaitymą į Jūsų sąskaitą per klaidą. Jūs sutinkate, kad šiomis aplinkybėmis Jūs neturėsite jokių juridinių teisių jokiais būdais naudotis lėšomis, kurios galėjo būti įskaitytos į Jūsų sąskaitą per klaidą, ir kad mes turime teisę, neįspėdami Jūsų, nurašyti tokias lėšas iš Jūsų sąskaitos be Mokėjimo nurodymo ar bet kurio kito autorizavimo iš Jūsų. Jei Jūsų „Contomobile“ sąskaitos lėšų likutis yra nepakankamas per klaidą įskaitytai sumai padengti, tokiu atveju Jūs, gavę iš mūsų pranešimą apie klaidą, įsipareigojate per 3 (tris) Darbo dienas įmokėti pakankamai papildomų lėšų.
11.2. Sutikdamas su „Contomobile“ sąlygomis, Klientas garantuoja, kad:
11.2.1. „Contomobile“ sąskaitoje (-ose) niekada nebus laikomos jokios lėšos, kurios buvo gautos vykdant nusikalstamą veiką arba kurios yra nusikalstamos veikos pajamos.
11.2.2. Jūs niekada nesinaudosite „Contomobile“ paslaugomis jokiais neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo veiklą.

12. „Contomobile“ sąlygų ir dokumentų pakeitimai, kalbos ir pranešimai
12.1. Pagrindinė paslaugų teikimo sutartis ir „Contomobile“ sąlygos sudaromos lietuvių kalba, išskyrus atvejus, kai Klientas paprašo, kad Pagrindinė paslaugų teikimo sutartis ir „Contomobile“ sąlygos būtų sudarytos anglų kalba Vartotojo paskyros registracijos metu.
12.2. Pranešimai, teiktini kitos šalies pagal „Contomobile“ sąlygas, gali būti teikiami lietuvių arba anglų kalba.
12.3. „Contomobile“ gali siųsti pranešimus Klientui: įkeldama juos „Contomobile“ svetainėje (šis būdas taikytinas tik bendrojo pobūdžio pranešimams); siųsdama juos per „Contomobile“ programėlę ar Klientų savitarną; siųsdama juos el. paštu tuo tikslu Kliento nurodytu adresu; siųsdama SMS žinutę Klientui, jei tuo tikslu buvo nurodytas telefono numeris; arba paštu, jei Klientas nurodė korespondencijos adresą.
12.4. Klientas turi siųsti „Contomobile“ pranešimus, susijusius su saugumo klausimu, vadovaudamasis 10.6 punktu. Jūs galite siųsti pranešimus dėl bet kurios kitos problemos, siųsdami pranešimą per „Contomobile“ programėlę ar Klientų savitarną, siųsdami el. laišką adresu support@contomobile.com ar paštu adresu Tuskulėnų 33C-55, Vilnius, Lietuva.
12.5. Pranešimai, siunčiami el. paštu, SMS, per „Contomobile“ programėlę ar Klientų savitarną ar įkeliami į „Contomobile“ svetainę, laikomi gautais ne vėliau kaip po 24 valandų nuo išsiuntimo. Paštu išsiųsti pranešimai laikomi gautais 5 (penktą) Darbo dieną nuo jų perdavimo paštui dienos.
12.6. Mes pateikiame išankstinį pranešimą apie bet kuriuos esminius „Contomobile“ sąlygų pakeitimus ne vėliau kaip likus 60 (šešiasdešimt) dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo dienos. Nesutikę su nurodytais pakeitimais, Jūs galite pranešti mums išankstinio pranešimo galiojimo metu apie savo norą nutraukti šią sutartį ir uždaryti savo „Contomobile“ sąskaitą. Šiuo atveju nutraukimas įsigalios nedelsiant ir mes uždarysime Jūsų „Contomobile“ sąskaitą netaikydami jokių nutraukimo mokesčių. Tačiau, Jums nesusisiekus su mumis išankstinio pranešimo galiojimo metu ir nepranešus apie tokį savo norą, tai mums leis manyti, kad Jūs priėmėte pakeitimus ir jie įsigalios nurodytą dieną.
12.7. Tuo atveju, kai „Contomobile“ sąlygų pakeitimas yra numatytas pagal įstatymus arba yra susijęs su programinės ar techninės įrangos, kurią mes naudojame Paslaugoms teikti, pakeitimu ar atnaujinimu, mūsų vidaus darbo procesų pakeitimais ar naujos Paslaugos teikimu, arba kai Sutarties pakeitimai iš esmės nepakeičia Jūsų teisių ar įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir/ar jų nedraudžia įstatymai, tokiu atveju pranešimo reikalavimai pagal 12.6 punktą nėra taikomi, o pakeitimas gali būti atliktas pranešant per trumpesnį laiką ar nepranešant – mūsų nuožiūra.
12.8. „Contomobile“ turi besąlyginę teisę vienašališkai keisti techninę, programinę įrangą, Sistemos vartotojo sąsają bei vaizdinį dizainą (įskaitant, bet neapsiribojant, „Contomobile“ programėlę, Klientų portalą ir Svetainę). Prireikus, mes pateiksime Klientui išankstinį pranešimą apie tokio pobūdžio pakeitimus. Mums sutikus atlikti tokio pobūdžio pakeitimus Kliento prašymu, Klientas įsipareigoja apmokėti visas mūsų patirtas išlaidas, kurios gali būti nurašytos tiesiogiai iš Kliento „Contomobile“ sąskaitos.
12.9. Jūs privalote užtikrinti savo Vartotojo paskyroje nurodytų kontaktinių duomenų (įskaitant Jūsų mobiliojo telefono numerį, el. pašto adresą ir korespondencijos adresą) teisingumą ir aktualumą. Jei kurie nors Jūsų kontaktiniai duomenys keičiasi, Jūs sutinkate atnaujinti savo Vartotojo paskyrą per 1 (vieną) Darbo dieną. Jūs taip pat privalote užtikrinti, kad reguliariai jungsitės prie „Contomobile“ programėlės, Svetainės, Klientų savitarnos, SMS žinučių ir Jūsų el. pašto paskyrų, kurias užregistravote pas mus, kad peržiūrėtumėte visus pranešimus, kuriuos mes išsiuntėm Jums nurodytais būdais. Jūs prisiimate visą atsakomybę už visus nuostolius, kuriuos mes galime patirti, Jums negavus pranešimo dėl neatnaujintų kontaktinių duomenų ar dėl neperžiūrėto pranešimo, kurį mes išsiuntėme Jums laiku.
12.10. Išsamią informaciją apie visas su Jūsų Sąskaitoje atliktas Mokėjimo operacijas galite rasti per „Contomobile“ programėlę arba Kliento savitarnos portalą. Mokėjimo operacijos duomenys išliks mažiausiai 18 mėnesių nuo Mokėjimo operacijos dienos. Jei norite išsaugoti nuolatinę mokėjimo operacijos duomenų kopiją, galite sukurti ir atsisiųsti ataskaitą prisijungę prie Kliento savitarnos portalo.
12.11. Jūs sutinkate jungtis prie „Contomobile“ programėlės ar Klientų savitarnos bent vieną kartą per mėnesį, kad peržiūrėtumėte ir patikrintumėte Mokėjimo operacijas Jūsų Išraše, ir nedelsdami raštu pranešti „Contomobile“ apie neautorizuotas ar netinkamai atliktas Mokėjimo operacijas arba apie bet kurias kitas Išrašo klaidas, neatitikimus ar netikslumus. Tokiu atveju, sužinoję apie problemą, Jūs turite susisiekti su mumis kuo skubiau, bet jokiu atveju ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimti) kalendorinių dienų nuo Mokėjimo operacijos, kuri, Jūsų manymu, buvo neautorizuota ar netinkamai įvykdyta, datos. Jums per nurodytą laikotarpį nepranešus mums apie galimai neautorizuotą ar netinkamai įvykdytą Mokėjimo operaciją, mes neprisiimsime jokios atsakomybės už jokius su tuo susijusius galimus nuostolius, kaip toliau nurodyta 13 skyriuje.
12.12. Pranešdami mums apie galimai neautorizuotą ar netinkamai įvykdytą Mokėjimo operaciją ar apie bet kurią kitą nesankcionuotą prieigą prie Jūsų „Contomobile“ sąskaitos ar jos naudojimą, Jūs turite nurodyti kuo išsamesnę informaciją ir visiškai įvykdyti visus mūsų reikalavimus, kuriuos mes galime pateikti norėdami ištirti ir išspręsti situaciją.
12.13. Tuo atveju, kai Jūsų prašoma pateikti mums kurį nors dokumentą, kuris buvo parengtas ne Lietuvoje arba kita kalba negu lietuvių ar anglų, mes turime teisę prašyti Jūsų pateikti sertifikuotą vertimą į anglų ar lietuvių kalbą ir/arba legalizuotą bei apostilizuotą dokumento kopiją, išskyrus atvejus, kai tai draudžia įstatymas. Klientas prisiima visas išlaidas, susijusias su tokių dokumentų sudarymu, pristatymu, sertifikavimu, vertimu ar legalizavimu.

13. Atsakomybė
13.1. Jei mūsų tyrimo metu nustatoma, kad Jūs neautorizavote Mokėjimo operacijos ar Mokėjimo operacija buvo įvykdyta netinkamai (t. y. neįvykdyta, įvykdyta su trūkumais ar pavėluotai įvykdyta), ir Jūs tinkamai pranešėte mums pagal 12.11 punktą, mes grąžinsime Jums lėšas už neautorizuotą Mokėjimo operaciją ar įsipareigosime tinkamai įvykdyti Mokėjimo operaciją bei prireikus atkurti sąskaitą iki būsenos, kuri būtų buvusi, jei Mokėjimo operacija nebūtų įvykdyta, jei Jūs galėsite įrodyti, kad Mokėjimo operacija buvo įvykdyta ar netinkamai įvykdyta dėl mūsų didelio aplaidumo, apgaulės ar tyčinio įsipareigojimų nevykdymo.
13.2. Jūs prisiimate atsakomybę už visas „Contomobile“ skirtas baudas, delspinigius, patirtus tiesioginius ar netiesioginius nuostolius bei kitą atsakomybę (finansinę ir bet kurią kitą), kurią nulėmė ar kuri kilo Jums pažeidus „Contomobile“ sąlygas, bei sutinkate kompensuoti visus tokius nuostolius visa įstatymų numatyta apimtimi.
13.3. Jūs sutinkate atlyginti žalą ir apsaugoti nuo atsakomybės „Contomobile“ ir mūsų darbuotojus, partnerius, agentus ir trečiosios šalies paslaugų teikėjus bei jų susijusias bendroves, įgaliotas veikti mūsų vardu, pagal bet kurią pretenziją (įskaitant mokesčius už teisines paslaugas), pateiktą ar gautą bet kurios trečiosios šalies dėl to, kad Jūs pažeidėte „Contomobile“ sąlygas ar bet kurį įstatymą.

13.4. „Contomobile“ neprisiima jokios atsakomybės:
13.4.1. už neįvykdytą ar netinkamai įvykdytą Mokėjimo nurodymą, jei jis įvykdytas remiantis Jūsų mums pateiktu neteisingu Unikaliu identifikatoriumi. Tačiau mes imsimės visų pagrįstų veiksmų lėšoms atkurti esant šioms aplinkybėms – mes galime pareikalauti apmokėti šiuos veiksmus bei bet kurias su trečiosios šalies pagalba susijusias išlaidas;
13.4.2. už netinkamą bet kurio Mokėjimo nurodymo įvykdymą, jei mes galime jums įrodyti (prireikus – ir Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui), kad Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas gavo mokėjimo sumą tinkamu laiku. Šiuo atveju Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas prisiima atsakomybę už tinkamą Mokėjimo operacijos įvykdymą;
13.4.3. už bet kuriuos nuostolius, atsiradusius dėl įsipareigojimo apsaugoti Jūsų „Contomobile“ sąskaitos saugumo duomenis nevykdymo (įskaitant Slaptažodžius ir kitus Saugumo duomenis, taip pat klientui pritaikytas Mokėjimo kortelės saugumo priemones ar su Jūsų „Contomobile“ sąskaita susijusios Mokėjimo priemonės saugumo priemones) ar už bet kurį tyčinį ar aplaidų savo saugumo įsipareigojimų pagal 10 punktą nevykdymą;
13.4.4. už bet kurios trečiosios šalies nusikalstamus veiksmus ar veiką, įvykdytą naudojant suklastotus ir/ar neteisėtus dokumentus ar neteisėtai įgytus duomenis;
13.4.5. už bankų, finansų įstaigų ar kitų Mokėjimo paslaugų teikėjų ar kitų trečiųjų šalių padarytas klaidas;
13.4.6. už pasekmes, kilusias dėl bet kurių „Contomobile“ įsipareigojimų nevykdymo ar vėlavimo, kurį nulėmė bet kuris veiksnys, kurio mes negalime pagrįstai kontroliuoti, įskaitant Jūsų ar trečiosios šalies veikimą ar neveikimą;
13.4.7. už bet kurias pasekmes, atsiradusias dėl to, kad „Contomobile“ teisėtai nutraukia šią Sutartį, ar dėl prieigos prie mūsų Paslaugų sustabdymo, ar dėl bet kurio kito veiksmo, atlikto Jūsų „Contomobile“ sąskaitos ar Vartotojo paskyros atžvilgiu remiantis „Contomobile“ sąlygomis;
13.4.8. už prekes ir paslaugas, įsigytas naudojant Jūsų „Contomobile“ sąskaitą, ar trečiajai šaliai nevykdant bet kurios sutarties ar kito susitarimo, už kurį atliktas ar gautas mokėjimas naudojant bet kurią „Contomobile“ sąskaitą;
13.4.9. už Kliento mokestinių įsipareigojimų vykdymą, mokesčių skaičiavimus ar mokesčių pervedimą, ar atitiktį bet kuriems teisės ar reguliavimo įsipareigojimams pagal bet kurią jurisdikciją; arba
13.4.10. už bet kurį sutartinio įsipareigojimo nevykdymą ar už bet kuriuos nuostolius, atsirandančius dėl tokio įsipareigojimo nevykdymo dėl mums įstatymo taikomos prievolės.
13.5. Mūsų atsakomybei Jums pagal šią Sutartį (neatsižvelgiant į tai, ar toks įsipareigojimas atsiranda iš sutarties ar delikto (įskaitant neatsargumą), dėl įstatymų nustatytos prievolės nevykdymo ar kitaip) taikomos toliau išvardytos išimtys ir apribojimai:
13.5.1. Mes prisiimame atsakomybę tik už tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl esminio „Contomobile“ sąlygų pažeidimo ir tik ta apimtimi, kai tokius nuostolius mes pagrįstai būtume galėję numatyti tokio Sutarties pažeidimo metu;
13.5.2. Mes neprisiimame atsakomybės už:
13.5.2.1. negautą pelną,
13.5.2.2. negautas pajamas,
13.5.2.3. suprastėjusią reputaciją,
13.5.2.4. sumažėjusią įmonės vertę,
13.5.2.5. sumažėjusius pardavimus ar verslo apimtis,
13.5.2.6. nesudarytas sutartis ar sandorius,
13.5.2.7. nepanaudotą ar sugadintą programinę įrangą, duomenis ar informaciją,
13.5.2.8. bet kuriuos netiesioginius ar šalutinius nuostolius.
13.6. „Contomobile“ sąlygos sudaro visą sutartį tarp šalių ir pakeičia ir panaikina visus ankstesnius rašytinius ar žodinius jų projektus, sutartis, potvarkius ir susitarimus, susijusius su sutarties objektu. Kiekviena Šalis pripažįsta, kad, sudarydama Pagrindinę paslaugų teikimo sutartį ir priimdama „Contomobile“ sąlygas, ji nesiremia jokiu pareiškimu ar garantija (padarytais netyčia ar dėl neatsargumo), kurie nėra nurodyti Pagrindinėje paslaugų sutartyje ir „Contomobile“ sąlygose, ir netaikys jų atžvilgiu jokių teisių gynimo priemonių.
13.7. Šalies nepasinaudojimas savo teisėmis pagal „Contomobile“ sąlygas ar nereikalavimas šias teises įgyvendinti nereiškia atsisakymo pateikti pretenziją dėl bet kurio kito paskesnio pažeidimo.
13.8. Jokia „Contomobile“ sąlygų nuostata neatleidžia nuo ar neriboja atsakomybės už asmens mirtį, sužalojimą, sukčiavimą ar apgaulę
ar bet kurios kitos atsakomybės, nuo kurios neatleidžia ar kurią draudžia riboti įstatymas.
13.9. Išskyrus „Contomobile“ sąlygose nurodytus atvejus, visos įstatymų, įstatų ar kitaip nustatytos sąlygos ir garantijos dėl „Contomobile“ teikiamų Paslaugų yra netaikomos visa įstatymų leidžiama apimtimi.
13.10. Mūsų paslaugos teikiamos vadovaujantis principais „kaip yra“ ir „kaip galima“, ir „Contomobile“ negarantuoja, kad prieiga prie „Contomobile“ programėlės, Klientų savitarnos, Vartotojo paskyros, „Contomobile“ sąskaitos ar bet kurios kitos mūsų Paslaugos bus be trikdžių ar klaidų. Prieiga prie mūsų Paslaugų gali būti paveikta ir nutraukta veiksnių, kurių mes negalime pagrįstai kontroliuoti. „Contomobile“ imsis ekonomiškai pagrįstų veiksmų, siekdama užtikrinti nepertraukiamą prieigą prie mūsų Paslaugų, tačiau mes prisiimsime atsakomybę už bet kokius nuostolius, kurie gali atsirasti tiesiogiai ar netiesiogiai sutrikus prieigai prie mūsų Paslaugų dėl: planinių ir avarinių remonto darbų, atnaujinimo ar priežiūros darbų; (ii) mūsų Sistemos ar bet kurios trečiosios šalies sistemos, kuria mes naudojame paslaugoms teikti, veikimo sutrikimo; arba (iii) dėl nenugalimos jėgos įvykių arba kitų aplinkybių ar priežasčių, kurių mes negalime pagrįstai kontroliuoti.
13.11. Jokia Šalis nebus laikoma pažeidusi „Contomobile“ sąlygų, vėluodama atlikti savo įsipareigojimus arba nevykdydama įsipareigojimų pagal „Contomobile“ sąlygas, jei ji įrodys, kad tokį vėlavimą ar nevykdymą nulėmė nenugalimos jėgos aplinkybės. Klientas privalo raštu pranešti „Contomobile“ apie bet kurį atitinkamą nenugalimos jėgos įvykį, kuris trukdo vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, per 10 (dešimt) Darbo dienų nuo tokio nenugalimos jėgos įvykio dienos. „Contomobile“ privalo per 10 (dešimt) Darbo dienų pranešti Klientui apie nenugalimos jėgos įvykį elektroniniu paštu arba savo interneto Svetainėje paskelbtame pranešime.

14. Paslaugų teikimo sustabdymas ir nutraukimas
14.1. „Contomobile“, savo nuožiūra, remdamasi „Contomobile“ sąlygomis ir kitais savo teisiniais bei reguliavimo įsipareigojimais, gali vienašališkai iš anksto neįspėdama imtis vienos iš toliau išvardytų priemonių:
14.1.1. sustabdyti Mokėjimo operacijos vykdymą;
14.1.2. sustabdyti vienos ar visų mūsų Paslaugų teikimą Jums;
14.1.3. apriboti ar sustabdyti prieigą prie „Contomobile“ programėlės, Kliento savitarnos, Jūsų Paskyros ar „Contomobile“ sąskaitos (-ų);
14.1.4. sulaikyti Jūsų „Contomobile“ Sąskaitoje laikomas lėšas, kai jos tampa ginčo objektu ar kai to reikalauja teisės aktai;
14.1.5. atlikti atvirkštinę Mokėjimo operaciją ir sugrąžinti lėšas gautas Jūsų sąskaitoje atgal į mokėtojo sąskaitą;
14.2. 14.1. punkte išvardytos priemonės gali būti taikomos toliau nurodytais atvejais:
14.2.1. jeigu Jūs iš esmės pažeidžiate „Contomobile“ sąlygas ar mes pagrįstai manome, kad Jūs neišvengiamai iš esmės pažeisite „Contomobile“ sąlygas ir mes turime imtis priemonių tokiam pažeidimui užkirsti kelią;
14.2.2. jeigu įtariame, kad Jūs dalyvaujate Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo veikloje, naudojote (naudosite) kurią nors iš mūsų Paslaugų neteisėtu tikslu, tikslu, kuris yra draudžiamas vadovaujantis „Contomobile“ sąlygomis, tikslu, kuris mūsų nuomone kelia grėsmę mūsų reputacijai arba būdu, dėl kurio reikšmingai didėja rizikos lygis;
14.2.3. jeigu Jūs nevykdote kurio nors iš savo įsipareigojimų, nurodytų Paslaugų teikimo taisyklių 11 punkte;
14.2.4. jeigu negalime patikrinti Jūsų tapatybės, lėšų šaltinio arba kitos Jūsų mums pateiktos informacijos;
14.2.5. jeigu pagrįstai manome, kad naudodamiesi mūsų Paslaugomis ar Sistema galite padaryti žalos, sugadinti ar kitaip neigiamai paveikti mūsų Paslaugas ar Sistemą (arbą jų dalį, įskaitant bet kokį tinklą, techninę, programinę įrangą ar duomenis, kuriuos naudojame savo Paslaugoms teikti);
14.2.6. jeigu mes pagrįstai manome, kad būtina apsaugoti Jūsų „Contomobile“ sąskaitą ar užkirsti kelią bet kuriam neautorizuotam ar apgaulingam Jūsų „Contomobile“ sąskaitoje laikomų pinigų naudojimui arba apsaugoti kitus „Contomobile“ klientus, mūsų Paslaugas ar Sistemą;
14.2.7. jeigu Jūsų turimos „Contomobile“ sąskaitos likutis yra neigiamas;
14.2.8. jeigu Jūsų įmonės veiklos pobūdis reikšmingai pasikeičia ar operacijų, kurias vykdote per savo sąskaitą, skaičius reikšmingai pasikeičia;
14.2.9. jeigu bankrutuojate ar tampate nemokus;
14.2.10. jeigu esate juridinis asmuo ir įvyksta Kontrolės pasikeitimas;
14.2.11. jeigu įmonė veikia kaip bendrija ir jos veikla dėl kokios nors priežasties nutrūksta; arba
14.2.12. Jūsų mirties ar neveiksnumo atveju.
14.3. Pagal galimybes „Contomobile“ kuo skubiau praneša Klientui apie priemones, taikomas remiantis 14.1 ir 14.2 punktais, ir nurodo veiksmus, kurių gali prireikti norint atkurti visą prieigą prie mūsų Paslaugų. Tačiau mes galime nesusisiekti su Jumis ar nepateikti jokios informacijos dėl mūsų atliktų veiksmų, jei tai daryti mums draudžia įstatymas, ar tokios informacijos pateikimas keltų grėsmę „Contomobile“, mūsų Sistemos, Klientų ar kurios nors trečiosios šalies saugumui.
14.4. Jeigu mes pagrįstai įtariame, kad Jūs dalyvaujate pinigų plovimo, teroristų finansavimo ar kitoje nusikalstamoje veikoje, pagrįstai manome, kad „Contomobile“ programėlei, Kliento savitarnai, Jūsų „Contomobile“ vartotojo paskyrai ar „Contomobile“ Sąskaitai (-oms) kyla grėsmė būti panaudotai (-oms) vykdant pinigų plovimo, teroristų finansavimo ar kitą nusikalstamą veiką, ar kitaip laikomės nuomonės, kad turime įgyvendinti savo teisinius ir reguliavimo įsipareigojimus, tokiais atvejais mes turime teisę nedelsdami sustabdyti prieigą prie bet kurios ar prie visų mūsų Paslaugų neįspėję ir nepateikę jokio paaiškinimo, kol bus atliktas papildomas tyrimas.
14.5. Jeigu mes pagrįstai įtariame, kad „Contomobile“ programėlės, Kliento savitarnos, Jūsų „Contomobile“ sąskaitos ar Vartotojo paskyros saugumas buvo pažeistas, „Contomobile“ turi teisę nedelsdama ir neįspėdama sustabdyti prieigą prie vienos ar prie visų mūsų Paslaugų. Sustabdžiusi prieigą prie mūsų Paslaugų dėl minėtos priežasties, „Contomobile“ kuo skubiau praneša Klientui ir nurodo veiksmus, kurių reikės imtis norint atkurti prieigą prie mūsų Paslaugų.
14.6. Prieigos prie mūsų Paslaugų sustabdymas, kurį mes taikėme remdamiesi „Contomobile“ sąlygomis, yra atšaukiamas, jei sustabdymą sąlygojusios aplinkybės tampa nebeaktualios.
14.7. „Contomobile“ neprisiima atsakomybės už nuostolius, atsiradusius dėl prieigos prie „Contomobile“ programėlės, Kliento savitarnos, Jūsų Vartotojo paskyros, „Contomobile“ sąskaitos blokavimo, ar mūsų Paslaugų sustabdymo ar dėl kitų ribojimų, taikytų remiantis „Contomobile“ sąlygomis.
14.8. Laikydamiesi savo teisinių įsipareigojimų, mes galime sustabdyti Mokėjimo operacijos vykdymą ir (ar) nesuteikti prieigos prie lėšų iš Mokėjimo operacijos tiek laiko, kiek to gali reikalauti įstatymas ar „Contomobile“ sąlygos. Tokiu atveju mes galime nesusisiekti su Jumis ar nepateikti jokios informacijos apie veiksmus, kurių mes imamės, jeigu tai mums draudžia įstatymas, bet tais atvejais, kai mums leidžiama tai padaryti, mes atnaujinsime Mokėjimo operacijos būseną per 10 (dešimt) Darbo dienų.
14.9. Jūs turite teisę nepaveikdami jokios kitos savo teisės ar teisių gynimo priemonės vienašališkai nutraukti Pagrindinę paslaugų teikimo sutartį ir „Contomobile“ sąlygas, apie savo ketinimą nutraukti sutartį mus bet kuriuo iš 12 skyriuje nurodytų būdų raštu informavę bent prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
14.10. Bet kuri Šalis turi teisę, nepaveikdama jokios kitos savo teisės ar teisių gynimo priemonės, nedelsdama vienašališkai nutraukti Pagrindinę paslaugų teikimo sutartį ir „Contomobile“ sąlygas, raštu informuodama kitą Šalį apie savo ketinimą nutraukti sutartį ar sąlygas bet kuriuo iš 12 skyriuje nurodytų būdų bent prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, jeigu dėl galiojančios teisinės ar reguliavimo sistemos pokyčių (įskaitant: naujų įstatymų, reglamentų ar taisyklių, Kompetentingos institucijos taikomų gairių priėmimą; esamų įstatymų, reglamentų ar taisyklių, Kompetentingos institucijos taikomų gairių pokyčius arba Kompetentingos institucijos ar bet kokios kitos kompetentingos vyriausybinės, reguliavimo ar teisinės institucijos atliekamo jų aiškinimo ar taikymo) nė viena Šalis negali teisėtai vykdyti savo įsipareigojimų pagal šią sutartį, o atitinkamo įsipareigojimo negalima atskirti nuo „Contomobile“ sąlygų.
14.11. Mes turime teisę, nepaveikdami jokios kitos savo teisės ar teisių gynimo priemonės, vienašališkai nutraukti Pagrindinę paslaugų teikimo sutartį ir „Contomobile“ sąlygas bei nustoti teikti savo Paslaugas be prievolės nurodyti savo sprendimo priežastį, apie savo ketinimą nutraukti informavę Jus bet kuriuo iš 12 skyriuje nurodytų būdų prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.
14.12. Mes turime teisę, nepaveikdami jokios kitos savo teisės ar teisių gynimo priemonės, vienašališkai nutraukti Pagrindinę paslaugų teikimo sutartį ir „Contomobile“ sąlygas, jei Jūsų „Contomobile“ sąskaitoje (-ose) per nepertraukiamą 12 mėnesių laikotarpį nebuvo pinigų likučio (arba likutis buvo neigiamas) ir per 12 mėnesių laikotarpį nebuvo atliekamos jokios Mokėjimo operacijos.
14.13. Kuriai nors iš Šalių nutraukus Pagrindinę paslaugų teikimo sutartį ir „Contomobile“ sąlygas, „Contomobile“ turi teisę iš Jūsų „Contomobile“ sąskaitos (-ų) likučio nurašyti bet kokią sumą, kurią esate mums skolingas (įskaitant, bet neapsiribojant, likusius mokesčius už „Contomobile“ suteiktas Paslaugas, bet kokių mūsų patirtų išlaidų, tokių kaip kortelės leidėjų ar kitų finansinių įstaigų ir (ar) valstybinių įstaigų taikomos baudos ar rinkliavos, atlyginimą ir bet kokią kompensaciją, kurią turime teisę iš Jūsų gauti dėl nuostolių, kurių patyrėme Jums pažeidus „Contomobile“ sąlygas). Jei Jūsų „Contomobile“ sąskaitos (-ų) likutis nepakankamas visai sumai, kurią esate mums skolingas, padengti, Klientas įsipareigoja likusią sumą per 3 (tris) Darbo dienas sumokėti į „Contomobile“ nurodytą sąskaitą. Jei tarp Kliento ir „Contomobile“ kyla ginčas, „Contomobile“ turi teisę lėšas, dėl kurių kilo ginčas, užlaikyti, kol ginčas bus išspręstas.
14.14. Pranešimas apie sutarties nutraukimą kurios nors iš šalių iniciatyva neatleidžia Kliento nuo visų jo įsipareigojimų „Contomobile“ pagal „Contomobile“ sąlygas vykdymo iki įsigalios nutraukimas.
14.15. Nutraukimas kurios nors iš Šalių iniciatyva nepaveikia jokių šalių teisių, teisių gynimo priemonių, įsipareigojimų ar prievolių, atsiradusių iki nutraukimo dienos, įskaitant teisę reikalauti atlyginti žalą dėl bet kokio „Contomobile“ sąlygų pažeidimo, įvykusio prieš nutraukiant sutartį.
14.16. Bet kokia „Contomobile“ sąlygų nuostata, kuri numatyta ar numanoma savo pobūdžiu ir toliau galioti po nutraukimo datos, lieka toliau galioti visa apimtimi.
14.17. Bet kuriai iš Šalių nutraukus Sutartį, nutraukimo dieną Jūsų „Contomobile“ sąskaita (-os) bus uždaroma (-os), o „Contomobile“ sąskaitoje (-ose) laikomas Elektroninių pinigų likutis bus išpirktas. Jums reikės iš „Contomobile“ palaikomų išpirkimo būdų pasirinkti lėšų išpirkimo būdą pateikiant galiojantį Mokėjimo nurodymą.
14.18. Jums nepasirinkus būdo, kuriuo 14.16 punkte nurodytais atvejais turi būti išpirktas Elektroninių pinigų likutis, „Contomobile“ sąskaitos (-ų) lėšų likutis bus laikomas atskiroje sąskaitoje, kol bus gautas galiojantis Mokėjimo nurodymas, o gavus galiojantį Mokėjimo nurodymą, bus pervestas į Jūsų nurodytą sąskaitą.
14.19. Jei nutraukus Sutartį „Contomobile“ grąžinami pinigai už mokėjimą iš Jūsų „Contomobile“ sąskaitos ar lėšas už iš Jūsų „Contomobile“ sąskaitos prieš nutraukiant sutartį atliktą Mokėjimo operaciją mums grąžina trečioji šalis, „Contomobile“ šias lėšas laikys atskiroje sąskaitoje, informuos Jus apie lėšų gavimą ir perves lėšas į Jūsų nurodytą sąskaitą.

15. Konfidencialumas ir duomenų apsauga
15.1. Kiekviena Šalis patvirtina, kad jokiais būdais nenaudos kitos Šalies Konfidencialios informacijos savo ar bet kurios kitos trečiosios šalies naudai, išskyrus atvejus, kai tai būtina siekiant vykdyti savo įsipareigojimus pagal „Contomobile“ sąlygas, ir neatskleis tokios Konfidencialios informacijos jokiai trečiajai šaliai (išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai ar pagrįstai reikia šalies profesionaliems patarėjams) be kitos Šalies ar jos įgaliotų atstovų išankstinio rašytinio sutikimo. Kiekviena Šalis imasi pagrįstų atsargumo priemonių siekdama apsaugoti kitai Šaliai priklausančią Konfidencialią informaciją taikydama apsaugos lygį, ne žemesnį negu taiko savo Konfidencialiai informacijai. Kiekviena Šalis patvirtina, kad įsipareigojimai pagal šį punktą išlieka galioti ir nutraukus Pagrindinę paslaugų teikimo sutartį bei „Contomobile“ sąlygas.
15.2. Asmens duomenų, kuriuos mes surinkome iš Jūsų, kuriuos Jūs pateikėte mums ar kuriuos mes gavome iš trečiųjų šalių, tvarkymas reguliuojamas vadovaujantis mūsų Privatumo politika, kuri yra priedas prie Pagrindinės paslaugų teikimo sutarties ir pateikiama čia. Privatumo politikoje pateikiama svarbi informacija apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis. Svarbu, kad Jūs susipažintumėte su šia politika.
15.3. „Contomobile“ turi teisę perduoti informaciją, surinktą apie Jus ir Jūsų veiksmus Sąskaitoje, ar Asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės įstaigoms, priežiūros institucijoms, finansų įstaigoms ar Mokėjimo paslaugų teikėjams, jei tai yra būtina siekiant vykdyti mūsų teisinius ir reguliavimo įsipareigojimus.
15.4. „Contomobile“ turi teisę Jūsų aiškiu sutikimu perduoti Jūsų duomenis mokėjimo inicijavimo, sąskaitos informacijos bei mokėjimo priemonių išleidimo paslaugų teikėjams, siekdama užtikrinti paslaugų tinkamą teikimą. Mes galime atsisakyti suteikti prieigą mokėjimo inicijavimo, sąskaitos informacijos ar mokėjimo priemonių išleidimo paslaugų teikėjams dėl objektyvių priežasčių, susijusių su šių paslaugų teikėjų neautorizuota prieiga prie Jūsų sąskaitos, įskaitant neautorizuotą mokėjimo operacijos inicijavimą. Tokiu atveju, jeigu bus įmanoma, informuosime Jus prieš atsisakydami suteikti prieigą ir ne vėliau kaip atsisakę suteikti prieigą, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus, kai tai mums draudžiama daryti.

16. Intelektinė nuosavybė
16.1. Visos Intelektinės nuosavybės teisės, galiojančios „Contomobile“ Programėlėje, Svetainėje, Savitarnoje ir Sistemoje bei patentuotoje technologijoje, naudojamoje paslaugoms teikti (įskaitant, bet neapsiribojant, mūsų programinę įrangą, algoritmus, dokumentaciją, gamybos paslaptis, Konfidencialią informaciją ir visus kitus pakeitimus, tobulinimus ar jų išvestines priemones), priklauso „Contomobile“ ir su ja susijusioms bendrovėms.
16.2. Jūs galite naudotis „Contomobile“ programėle, Svetaine, Klientų savitarna ir Sistema tik mūsų Paslaugoms gauti „Contomobile“ sąlygose nurodytu būdu. „Contomobile“ sąlygos nesuteikia ar neperduoda jokių kitų licencijų, nuosavybės teisių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių, galiojančių „Contomobile“ Programėlėje, Svetainėje, Klientų savitarnoje ir Sistemoje bei patentuotoje technologijoje, naudojamoje Paslaugoms teikti.

17. Paslaugų teikimo juridiniams asmenims išlyga (Corporate Opt-Out)
17.1. Jums kaip Verslo klientui gali būti netaikomos tam tikros Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo (ar lygiaverčių teisės aktų, įgyvendinančių Mokėjimo paslaugų direktyvą kitose jurisdikcijose) dėl Jūsų naudojimosi mūsų Paslaugomis – tai vadinama Paslaugų teikimo juridiniams asmenims išlyga (Corporate Opt-Out). Jūs sutinkate, kad nors galėdami tai padaryti, mes neprivalome taikyti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo III dalies nuostatų (III Mokėjimo paslaugų direktyvos skyriaus kitose jurisdikcijose). Jūs taip pat sutinkate, kad nebus taikomi šio Mokėjimų įstatymo 4 straipsnio 1,2 ir 3 punktuose, 11 straipsnio 1, 2 ir 5 dalyse, 29 straipsnio 3 dalyje, 37, 39, 41, 44, 51 ir 52 straipsniuose nustatyti reikalavimai (ar lygiaverčios nuostatos, įgyvendinančios Mokėjimo paslaugų direktyvos 62(1), 72, 74, 76, 77 ir 89 straipsniuose numatytus reikalavimus).

18. Skundai
18.1. „Contomobile“ visada stengsis kuo skubiau išspręsti bet kokias galimas problemas, su kuriomis Jūs galite susidurti naudodamiesi mūsų Paslaugomis. Jei esate nepatenkinti bet kokiomis „Contomobile“ teikiamomis Paslaugomis, mes raginame Jus kuo anksčiau susisiekti su mumis. Visų pirma, rekomenduojame susisiekti su mūsų Klientų aptarnavimo skyriumi elektroniniu paštu (support@contomobile.com). Klientų aptarnavimo skyrius greitai ir efektyviai atsakys į Jums rūpimus klausimus arba retais atvejais, negalėdamas padėti tiesiogiai, perduos Jūsų klausimą atitinkamam padaliniui spręsti.
18.2. Jei Jūsų netenkina, kaip mūsų Klientų aptarnavimo skyrius išsprendė Jūsų klausimą, Jūs galite pateikti oficialų skundą pagal mūsų Svetainėje nurodytą skundų teikimo politiką, kurią rasite čia.
18.3. Skunde turi būti nurodyti visi duomenys dėl aplinkybių ir dokumentai, kuriais remiantis skundas yra teikiamas, įskaitant išsamų problemos aprašymą, jos atsiradimo datą ir laiką bei pageidaujamą reikalavimo išsprendimą. Įsitikinkite, kad pridedate visus susijusius dokumentus (ir pateikite visų dokumentų, kurių mes dar neturime), kad galėtume tinkamai apsvarstyti Jūsų skundą.
18.4. Kai pateiksite skundą (pagal pirmiau aprašytus reikalavimus), per 3 (tris) darbo dienas raštu patvirtinsime gavimą el. paštu ir patvirtinsime, kad nagrinėjame Jūsų skundą.
18.5. Gavę visą išsamią informaciją apie skundą, mes operatyviai išnagrinėsime skundo esmę ir pasistengsime pateikti Jums galutinį atsakymą per 15 (penkiolika) Darbo dienų. Jei skunde nurodytos informacijos nepakanka klausimui tinkamai išspręsti, mes susisieksime su Jumis ir pranešime, kokios dar informacijos ar dokumentų mūsų manymu trūksta norint tinkamai išspręsti skundą. Nustatant, ar galutinis atsakymas buvo pateiktas per 15 (penkiolika) Darbo dienų, nėra atsižvelgiama į bet kurį vėlavimą, kurį nulėmė skunde pateiktos informacijos trūkumas.
18.6. Negalėdami pateikti galutinio atsakymo į skundą per 15 (penkiolika) Darbo dienų, mes susisieksime su Jumis ir informuosime apie vėlavimą nulėmusią priežastį ir nurodysime galutinio sprendimo pateikimo datą. Bet kuriuo atveju galutinis atsakymas pateikiamas per 35 (trisdešimt penkias) Darbo dienas nuo skundo gavimo dienos.
18.7. Jei galutinis sprendimas Jūsų netenkina arba Jūs negavote mūsų atsakymo per aukščiau esančiuose 18.5–18.6 punktuose nurodytą laikotarpį, Jūs galite pateikti skundą priežiūros įstaigai Lietuvos bankui
adresu Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, el. paštas info@lb.lt arba Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, el. paštas pt@lb.lt, daugiau informacijos čia.

19. Taikytina teisė ir jurisdikcija
19.1. Pagrindinė paslaugų teikimo sutartis ir „Contomobile“ sąlygos yra reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos teisę, taip pat ir tais atvejais, kai ginčas, kilęs iš arba dėl Pagrindinės paslaugų teikimo sutarties arba „Contomobile“ sąlygų, gali būti sprendžiamas ne Lietuvos Respublikos teisme.
19.2. Šalims neišsprendus ginčo derybomis, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose, nebent Šalys raštu susitarė dėl kitos jurisdikcijos ar alternatyvios ginčų sprendimo tvarkos.

 

NAUJIENA

Nauja Conto QuickPay galimybė - atsiskaitymas mokėjimo kortele