Paslaugų teikimo taisyklės privatiems klientams

"CONTOMOBILE" PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS PRIVATIEMS KLIENTAMS

Galioja nuo 2022 m. balandžio 1 d.

1. Įvadas
Šios Paslaugų teikimo taisyklės skirtos Privatiems Klientams (t. y. Klientams, kurie yra Vartotojai).
Paslaugų teikimo taisyklės kartu su
Pagrindine paslaugų teikimo sutartimi ir jos Priedais (kartu – „Contomobile“ sąlygos) nustato santykių tarp Jūsų ir „Contomobile“ sutartines sąlygas ir reglamentuoja naudojimąsi mūsų Paslaugomis. Jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir visiškai supratote šias Paslaugų teikimo taisykles ir visus kitus dokumentus, sudarančius šias „Contomobile“ sąlygas.
Prašome įsidėmėti, kad šiame dokumente vartojami konkretūs terminai turi apibrėžtas reikšmes. Šie terminai parašyti iš didžiosios raidės, o jų reikšmės nurodytos priede „Sąvokos“.

2. Teisinė informacija
2.1. Šios Paslaugų teikimo taisyklės reguliuoja santykius tarp Jūsų ir Lietuvos Respublikoje įregistruotos Contomobile UAB (registracijos adresas Tuskulėnų g. 33C-55, Vilnius, Lietuva, įmonės kodas 304285884, elektroninis paštas
support@contomobile.com). Contomobile UAB yra Lietuvos banko prižiūrima licencijuota elektroninių pinigų įstaiga (elektroninių pinigų įstaigos licencija Nr. 005, Lietuvos banko išduota 2016-11-29.
2.2. „Contomobile“ („mes“, „mūsų“) – Contomobile UAB naudojamas prekės ženklas. Contomobile UAB teikia elektroninių pinigų išleidimo paslaugą Jūsų Sąskaitoje (-ose) ir su Jūsų Sąskaita susijusias Mokėjimo paslaugas. „Contomobile“ paslaugos, kurios nėra Mokėjimo paslaugos, gali būti teikiamos Contomobile UAB, kitų su mumis susijusių įmonių arba bet kurios trečiosios šalies paslaugų teikėjų, kuriems patikime mūsų Paslaugų teikimą

3. Paskyros registracija
3.1. Norėdamas gauti prieigą prie mūsų Paslaugų, Klientas turi sukurti Paskyrą. Mes turime teisę savo nuožiūra neleisti sukurti Paskyros bet kuriam Klientui, nenurodydami jokios priežasties ir nepateikdami jokio paaiškinimo. Tačiau, nors ir vadovaudamiesi teisiniais ir reguliaciniais įsipareigojimais, negalime atskleisti šių priežasčių, patvirtiname, kad atsisakymas registruoti visada bus pagrįstas svarbiomis priežastimis.
3.2. Paskyros kuriamos tik Klientui (jeigu Klientas yra fizinis asmuo) arba jo Atstovui asmeniškai naudotis. Jūs galite sukurti tik vieną Paskyrą ir privalote neleisti niekam kitam įgyti prieigos prie savo Paskyros ar ja naudotis. Jeigu Klientas turi daugiau nei vieną Atstovą, kiekvienas Atstovas, norėdamas gauti Kliento vardu teisę naudotis mūsų Paslaugomis, turi sukurti savo Paskyrą.
3.3. Jūs garantuojate ir patvirtinate, kad informacija, kurią mums pateikėte registracijos metu, yra išsami ir teisinga, įsipareigojate užtikrinti, kad informacija, kurią mums pateiksite ateityje, taip pat bus išsami ir teisinga, bei užtikrinti šios visos informacijos aktualumą. Jūs įsipareigojate kuo skubiau ištaisyti bet kurią neteisingą informaciją arba, negalėdami to atlikti patys, kuo skubiau pranešti mums. Jūs prisiimate atsakomybę už bet kuriuos nuostolius, atsirandančius dėl netikslios, neteisingos ar klaidinančios informacijos pateikimo.
3.4. Jeigu sukūrėte daugiau nei vieną Paskyrą (dėl registravimo proceso klaidos ar dėl bet kurios kitos priežasties),privalote nedelsdami pranešti „Contomobile“, kad Paskyros galėtų būti sujungtos arba pašalintos. Jums nesilaikant šio reikalavimo, turime teisę kreiptis į atitinkamas ikiteisminio tyrimo įstaigas, o mūsų Paslaugų teikimas gali būti sustabdomas.
3.5. Registruodami Paskyrą, turite patvirtinti, kad esate ne jaunesnis (-ė) nei 14-os (keturiolikos) metų amžiaus. Jaunesniems nei 14-os (keturiolikos) metų amžiaus asmenims draudžiama naudotis mūsų Paslaugomis.
3.6. Jeigu Klientas yra jaunesnis nei 18-os (aštuoniolikos) metų amžiaus, mes taip pat prašysime elektroniniu parašu ar raštu pasirašyto patvirtinimo, kad su Paskyros sukūrimu sutinka Kliento tėvai, įtėviai ar globėjai, kuriame nurodyta, kad nepilnametis gali savarankiškai atidaryti, tvarkyti „Contomobile“ sąskaitą ir disponuoti joje esančiomis lėšomis be atskiro tėvų, įtėvių ar globėjo leidimo, kuriuo patvirtinamas Kliento įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymas. Jei Klientas per „Contomobile“ nustatytą terminą nepateikia patvirtinimo, nedelsdami sustabdome Paskyros kūrimo procesą ir visų paslaugų teikimą.
3.7. Atsižvelgiant į tai, kad tai yra Paskyros sukūrimo proceso dalis, mums būtina atlikti Jūsų tapatybės ir Jūsų Sąskaitoje naudojamų lėšų kilmės šaltinio patikrinimą. Jūs sutinkate visiškai bendradarbiauti šiame procese ir pateikti tą informaciją ir dokumentus, kurių galime pareikalauti, atsižvelgiant į mūsų teisinius ir reguliacinius įsipareigojimus, kurie toliau nurodyti 4 skyriuje „Tapatybės ir lėšų šaltinio nustatymas“.
3.8. Mums patvirtinus, kad sėkmingai sukūrėte Paskyrą, Jums automatiškai atidaroma „Contomobile“ Sąskaita, kuria galite naudotis. Išsamesnė informacija apie „Contomobile“ sąskaitos naudojimą pateikiama šių Taisyklių 6 ir 7 skyriuose.
4. Tapatybės ir lėšų šaltinio nustatymas
4.1. Mes turime nustatyti Jūsų tapatybę ir lėšų, kurias naudosite savo „Contomobile“ sąskaitoje, šaltinį. Visų pirma šis veiksmas atliekamas registruojant Paskyrą. Tam tikrais atvejais bus atliekama papildoma patikra (pvz., Jums pateikiant formą „Pažink savo klientą“, kad galėtume panaikinti Jūsų Sąskaitos mokėjimo operacijų limitą prieš suteikdami Jums prieigą prie tam tikrų Paslaugų arba, jeigu manome, kad mūsų turima informacija gali būti nebeaktuali).
4.2. Jūs sutinkate visiškai dalyvauti šiame procese ir pateikti bet kurią informaciją, kurią galime pagrįstai prašyti pateikti, siekdami nustatyti ir patikrinti Jūsų tapatybę (ir, prireikus, Jūsų Atstovo tapatybę), nustatyti Jūsų lėšų šaltinį arba vienos ar kelių Mokėjimo operacijų pobūdį. Tai galėtų būti atliekama prašant Jūsų pateikti Jūsų tapatybę patvirtinančius dokumentus, įrodančius mokėjimo priemonės nuosavybę, atsakyti į su Mokėjimo operacija susijusius klausimus arba pasinaudoti trečiosios šalies paslaugomis, siekiant patvirtinti Jūsų pateiktą informaciją.
4.3. Šio proceso metu mes pasiliekame teisę prašyti Jūsų pateikti tapatybę patvirtinančių dokumentų originalus (arba akredituotų institucijų išduotas ar notariškai patvirtintas kopijas) ir patvirtintus dokumentų, parašytų kita kalba negu patvirtinta „Contomobile“ Paslaugų teikimo taisyklėse, vertimus, atliktus Jūsų sąskaita.
4.4. Tuo atveju, kai negalime patikrinti reikalingos informacijos arba bet kuriuo momentu manome, kad Jūs nebendradarbiaujate su mumis dėl mūsų pagrįstų prašymų pateikti informaciją ar dokumentus, pasiliekame teisę uždaryti, sustabdyti arba apriboti Jūsų prieigą prie Jūsų „Contomobile“ programėlės, Kliento savitarnos, Jūsų Sąskaitos ir mūsų Paslaugų.
5. „Contomobile“ paslaugų įkainiai, paslaugų planai ir mokesčių nurašymo tvarka
5.1. „Contomobile“ Kainynas yra Priedas, skelbiamas mūsų internetinėje svetainėje. Nuorodos į Kainyną taip pat pateikiamos Pagrindinėje paslaugų teikimo sutartyje, šiose Taisyklėse ir su „Contomobile“ konkrečiomis paslaugomis susijusiuose Prieduose.
5.2. Kainyne nurodomi už kiekvieną „Contomobile“ paslaugą taikomi Mokesčiai. „Contomobile“ taip pat siūlo Paslaugų planus. Detali informacija apie Paslaugų planus pateikiama Kainyne, o taikomos sąlygos aprašytos žemiau esančiame 5.8 punkte.
5.3. Mokesčiai yra taikomi Kainyne nurodyta tvarka, jeigu kitaip nenurodyta su konkrečia Paslauga susijusiame Priede. Prieš pradėdami Mokėjimo operaciją, Klientai turi susipažinti su Kainyne nurodytu taikomu Mokesčiu.
5.4. Jei paslauga, už kurią taikomas fiksuotas mėnesinis Mokestis, yra teikiama nepilną kalendorinį mėnesį, Mokestis apskaičiuojamas proporcingai, laikant, kad mėnesyje yra 30 (trisdešimt) dienų.
5.5. Mes pranešime Jums apie bet kurį „Contomobile“ Kainyno pakeitimą, vadovaudamiesi 12 punkte nurodyta tvarka.
5.6. „Contomobile“ turi teisę nurašyti Mokestį tiesiogiai iš „Contomobile“ sąskaitos, naudojamos Mokėjimo operacijoms atlikti, arba iš bet kurios kitos (-ų) Jūsų turimos (-ų) „Contomobile“ sąskaitos (-ų).
5.7. Mokesčių valiuta yra eurai. Jūs turite užtikrinti, kad Jūsų turimose Sąskaitose likutis būtų pakankamas Mokesčiui už bet kurią Mokėjimo operaciją ir (arba) su ja susijusias paslaugas arba su Sąskaita susijusias paslaugas sumokėti. Jeigu Sąskaitos likutis eurais yra nepakankamas Mokesčiui sumokėti, „Contomobile“ turi teisę nurašyti Mokestį kita valiuta, laikoma Jūsų Sąskaitoje, naudojamoje Mokėjimo operacijai atlikti, arba bet kurioje kitoje (-ose) Jūsų turimoje (-ose) „Contomobile“ sąskaitoje (-ose), pritaikydama atitinkamą „Contomobile“ valiutų keitimo kursą, kuris yra apskaičiuojamas, taikant ne didesnę nei 10 % maržą prie Mokesčio mokėjimo dieną Lietuvos banko paskelbto euro ir užsienio valiutų keitimo kurso. Jeigu Sąskaitoje (-ose) yra lėšų ne euro, o kitomis valiutomis, „Contomobile“ pati pasirinks valiutą, kuri bus konvertuota Mokesčiui sumokėti.

5.8. Paslaugų planai
5.8.1. Galiojančių Paslaugų planų informacija pateikiama mūsų interneto svetainėje.
5.8.2. Jums automatiškai taikomas pigiausias Paslaugų planas, jei nebus pasirinktas kitas.
5.8.3. Galiojantį Paslaugų planą galite matyti arba jį keisti savo „Contomobile“ programėlėje ir savitarnos portale. Jūs taip pat galite matyti visus galimus Paslaugų planus ir keisti savo Paslaugų planą.
5.8.4. Už daugumą mūsų Paslaugų planų bus taikomas Mėnesinis mokestis. Paslaugų plano mokesčiai mokami avansu kas mėnesį.
5.8.5. Jūsų pasirinktas Paslaugų planas bus aktyvuotas gavus pirmąjį mokesčio už Paslaugų planą mokėjimą. Jūsų Paslaugų planas bus automatiškai pratęsiamas kiekvieną mėnesį (nebent bus keičiamas pagal 5.8.6 punkto nuostatas). Periodiniai mokėjimai už pasirinktą Paslaugų planą atliekami kas mėnesį tą pačią kalendorinio mėnesio dieną, kurią buvo aktyvintas Paslaugų planas. Jei Mokestis negali būti nurašomas tą pačią dieną, kai planas buvo aktyvintas (dėl trumpesnio kalendorinio mėnesio), jis nurašomas paskutinę mėnesio dieną. Jei savo Sąskaitoje neturite pakankamai lėšų Paslaugų plano mokesčiui už turimo Paslaugų plano pratęsimą sumokėti atėjus mokėjimo terminui:
5.8.5.1. Paslaugų planas vis tiek bus pratęstas ir jūs galėsite toliau naudotis visomis su Paslaugų planu susijusiomis privilegijomis ar Paslaugomis;
5.8.5.2. Jūs sutinkate į savo sąskaitą įskaityti pakankamai lėšų, kad kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį, padengtumėte pradelstą sumą; ir
5.8.5.3. jei per šį laikotarpį nesumokėsite nesumokėto Paslaugų plano mokesčio, Jūsų sąskaitai bus pritaikytas pigiausias Paslaugų planas. Jūs liksite skolingi nesumokėtą Paslaugų plano mokestį, o „Contomobile“ pasilieka teisę savo nuožiūra taikyti 14 skyriuje numatytas paslaugų sustabdymo ar nutraukimo priemones ar kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas skolos išieškojimo priemones.
5.8.6. Jūs galite keisti savo pasirinktą Paslaugų planą toliau nustatyta tvarka.
5.8.6.1. Keičiant turimą Paslaugų planą į brangesnį:
5.8.6.1.1. jei Jūsų Sąskaitoje yra pakankamai lėšų naujojo Paslaugų plano mokesčiui sumokėti, naujasis Paslaugų planas bus aktyvinamas tą pačią dieną ir pakeis Jūsų turimą Paslaugų planą; Paslaugų plano mokestis už naująjį Paslaugų planą bus iš karto nurašomas iš Jūsų Sąskaitos ir Jūs galėsite iš karto naudotis visomis su naujuoju Paslaugų planu susijusiomis privilegijomis ar Paslaugomis (siekiant išvengti abejonių, bet koks likęs Jūsų turimo Paslaugų plano galiojimo laikotarpis ir (arba) bet kokios nepanaudotos privilegijos ar Paslaugos pagal turimą planą nebus perkeliamos ir nebus atliekami jokie koregavimai, taikomos nuolaidos ar grąžinamos lėšos);
5.8.6.1.2. jei Jūsų sąskaitoje nėra pakankamai lėšų naujojo Paslaugų plano mokesčiui sumokėti, Paslaugų plano užsakymas bus atmetamas ir naujasis Paslaugų planas nebus taikomas. Tokiomis aplinkybėmis norėdami pakeisti Paslaugų planą, turėsite pakartoti užsakymo procesą ir prieš aktyvinant naująjį Paslaugų planą privalėsite užtikrinti, kad Jūsų Sąskaitoje būtų pakankamas likutis Paslaugų plano mokesčiui sumokėti.
5.8.6.2. Turimą Paslaugų planą keičiant į pigesnį:
5.8.6.2.1. naujasis Paslaugų planas bus aktyvinamas kitą dieną po turimo Paslaugų plano galiojimo pabaigos;
5.8.6.2.2. Jūs galite atšaukti Paslaugų plano keitimo užsakymą bet kuriuo metu prieš pasibaigiant galiojančiam Paslaugų planui;
5.8.6.2.3. mokestis už naują Paslaugų planą bus nurašytas jo aktyvinimo dieną;
5.8.6.2.4. jeigu naujojo Paslaugų plano aktyvinimo dieną savo sąskaitoje neturite pakankamai lėšų Mokesčiui už naująjį Paslaugų planą sumokėti:
5.8.6.2.4.1. naujas Paslaugų planas vis tiek bus aktyvinamas kitą dieną po turimo Paslaugų plano galiojimo pabaigos ir jūs galėsite naudotis visomis naujojo Paslaugų plano privilegijomis ar Paslaugomis;
5.8.6.2.4.2. Jūs sutinkate į savo sąskaitą įskaityti pakankamai lėšų, kad kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį padengtumėte pradelstą sumą; ir
5.8.6.2.4.3. jei per šį laikotarpį nesumokėsite nesumokėto Paslaugų plano mokesčio, Jūsų Sąskaitai bus pritaikytas pigiausias Paslaugų planas. Jūs liksite skolingi nesumokėtą Paslaugų plano mokestį, o „Contomobile“ pasilieka teisę savo nuožiūra taikyti 14 skyriuje numatytas paslaugų sustabdymo ar nutraukimo priemones ar kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas skolos išieškojimo priemones.
5.8.7. Paslaugų plano mokestį „Contomobile“ taiko už kiekvieną pilną mėnesį. Paslaugų plano mokesčiai negrąžinami ir netaikomos jokios nuolaidos bei neatliekami jokie koregavimai, neatsižvelgiant į tai, ar Klientas naudojasi visomis Paslaugomis ar nuolaidomis, kurios yra įtrauktos į atitinkamą Paslaugų planą.
5.8.8. Viršijus į Paslaugų planą įtrauktų paslaugų mėnesio limitus, Jums bus taikomi standartiniai Mokesčiai, nurodyti Kainyne.
5.8.9. Klientas įsipareigoja sąžiningai naudotis į Paslaugų planą įtrauktomis Paslaugomis, naudotis jomis tik savo asmeniniams poreikiams, o ne verslo tikslais ir nevykdyti nepagrįstai didelio kiekio Mokėjimo operacijų. „Contomobile“ pasilieka teisę nustatyti sąžiningo naudojimo apribojimus, apie tai raštu pranešdama Klientui, arba panaikinti Kliento prieigą prie tam tikrų Paslaugų planų, jei pagrįstai įtariama, kad naudodamasis Paslaugų plane numatytomis paslaugomis Klientas pažeidžia šią sąlygą.

6. „Contomobile“ sąskaitos ir Elektroniniai pinigai
6.1. Atidarius „Contomobile“ sąskaitą, galite pradėti naudotis mūsų Paslaugomis. Naudodamiesi „Contomobile“ sąskaita, įskaitant daugiavaliutes IBAN sąskaitas, galėsite įsigyti Elektroninių pinigų ir laikyti juos savo Sąskaitoje, atlikti vietinius ir tarptautinius pinigų pervedimus, apmokėti sąskaitas už komunalines paslaugas, gauti pinigų pervedimus į savo Sąskaitą, atsiskaityti už prekes ir paslaugas, peržiūrėti savo Sąskaitos likutį ir Išrašą, atlikti valiutos keitimo operacijas. Išsamus teikiamų paslaugų sąrašas pateikiamas Kainyne.
6.2. Norėdami teikti Jums visas siūlomas Paslaugas, paprašysime Jūsų užpildyti ir pateikti formą „Pažink savo klientą“, taip pat galime paprašyti pateikti papildomos informacijos arba, savo nuožiūra, imtis papildomų veiksmų Jūsų tapatybei nustatyti.
6.3. „Contomobile“ sąskaitos yra Elektroninių pinigų sąskaitos. Mes išleidžiame elektroninius pinigus, gavę pinigus arba tiesiogiai iš Jūsų, arba Jūsų vardu (pvz., trečiajai šaliai pervedus pinigų į Jūsų sąskaitą). Gavę Jūsų pinigus, nedelsdami išleidžiame Elektroninius pinigus nominaliąja pinigine verte ir laikome juos Jūsų Sąskaitoje (t. y. Jūsų lėšos konvertuojamos į Elektroninius pinigus santykiu 1: 1).
6.4. Elektroninių pinigų, kuriuos mes išleidžiame ir apskaitome Jūsų Sąskaitoje, nominalioji vertė yra lygi pinigų sumai, kurią gavome iš Jūsų (arba Jūsų vardu), atėmus Mokestį, taikytiną konkrečiam mokėjimo būdui.
6.5. Elektroniniai pinigai laikomi Sąskaitoje, kuri nėra banko sąskaita, todėl „Contomobile“ negali mokėti palūkanų už Jūsų Sąskaitoje laikomus Elektroninius pinigus arba mokėti kitų išmokų, susijusių su Kliento Elektroninių pinigų laikymo sąskaitoje laikotarpio trukme. Jūs turite atkreipti dėmesį į tai, kad Elektroninių pinigų sąskaitoms nėra taikomos Indėlių draudimo schemos.
6.6. Siekdami apsaugoti Jūsų pinigus, visus pinigus, gautus iš Jūsų ar Jūsų vardu mainais į Elektroninius pinigus, laikome atskiroje sąskaitoje atskirai nuo mūsų nuosavų lėšų. Mes neinvestuosime šių lėšų, neskolinsime kitiems Klientams ar nenaudosime kitais tikslais.
6.7. Vienoje Paskyroje galite sukurti ir turėti kelias Sąskaitas bei naudotis jomis savo nuožiūra.
6.8. Jums paprašius, Jūsų Sąskaitoje laikomi Elektroniniai pinigai bet kuriuo metu gali būti išpirkti jų nominaliąja pinigine verte, išskyrus atvejus, kai Jūsų Sąskaitai privalome taikyti apribojimus pagal „Contomobile“ sąlygas arba laikytis teisinių bei reguliavimo įpareigojimų, įskaitant ir mums taikomus reikalavimus pagal galiojančius nacionalinius ir tarptautinius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktus.
6.9. Jūs galite išsipirkti Elektroninius pinigus pateikdami Mokėjimo nurodymą pervesti Elektroninius pinigus iš Jūsų Sąskaitos į bet kurią kitą Jūsų pageidaujamą sąskaitą arba pasinaudodami kitais „Contomobile“ siūlomais išpirkimo būdais, prieinamais Jūsų „Contomobile“ programėlėje ar Kliento savitarnoje.
6.10. Mokestis už Elektroninių pinigų išpirkimą nebus taikomas. Išperkant Elektroninius pinigus gali būti taikomas Mokestis už atliktą lėšų pervedimą į kitą banką, kitam Mokėjimo paslaugų teikėjui ar kitai finansų įstaigai, kuris priklausys nuo Jūsų pasirinkto lėšų pervedimo būdo (žr. Kainyną).
6.11. Vienai iš Šalių nutraukus Pagrindinę paslaugų teikimo sutartį ir „Contomobile“ sąlygas, Jūsų Sąskaitos elektroninių pinigų likutis išperkamas ir pervedamas į Jūsų nurodytą sąskaitą, turimą banke, finansinėje įstaigoje ar kito Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje. Tokiu atveju „Contomobile“ turi teisę išskaičiuoti bet kurią mums priklausančią sumą iš Jūsų „Contomobile“ sąskaitoje (-ose) esančio likučio prieš pervesdama likusį likutį iš Jūsų Sąskaitos (įskaitant, bet neapsiribojant, nesumokėtus „Contomobile“ paslaugų teikimo Mokesčius, bet kurių nuostolių, kuriuos mes galime patirti, pvz., kortelių leidėjų, kitų finansinių įstaigų ir (arba) valstybės institucijų skirtos baudos, kompensavimą bei bet kurią kitą kompensaciją, kurios mes galime pagrįstai reikalauti iš Jūsų dėl nuostolių, kuriuos „Contomobile“ gali patirti Jums pažeidus „Contomobile“ sąlygas). Jeigu Jūsų „Contomobile“ sąskaitoje turimų lėšų likučio nepakanka visai mums priklausančiai sumai padengti, Klientas privalo įmokėti mokėtiną sumą į „Contomobile“ nurodytą sąskaitą per 3 (tris) darbo dienas. Kilus ginčui tarp Kliento ir „Contomobile“, „Contomobile“ turi teisę užlaikyti bet kurias ginčytinas lėšas iki šis ginčas bus išspręstas.
6.12. Jeigu mes negalėsime pervesti pinigų į Jūsų nurodytą sąskaitą pagal 6.11 punktą dėl bet kurios priežasties, kurios mes nekontroliuojame, Jums apie tai bus kuo skubiau pranešta vienų iš 12 skyriuje nurodytų būdų. Tokiu atveju Jūs turite pateikti tokią papildomą informaciją, kuri mums leistų atlikti pavedimą, arba turite nurodyti kitą sąskaitą.
6.13. Jeigu nutraukimo vienos iš Šalių iniciatyva atveju Klientas mums nepateikia Mokėjimo nurodymo pervesti lėšų likutį į Kliento nurodytą sąskaitą, Kliento sąskaita yra uždaroma, o likęs lėšų likutis laikomas atskiroje sąskaitoje. Gavus galiojantį Mokėjimo nurodymą, lėšos pervedamos į Kliento nurodytą sąskaitą.

7. „Contomobile“ sąskaitos naudojimas
7.1. Mokėjimo operacijos limitas pradedamas taikyti automatiškai Jums sėkmingai užbaigus Vartotojo paskyros registravimą ir mums atidarius Jums Sąskaitą. Galiojant Mokėjimo operacijos limitui, Jūsų Sąskaita yra ribojama maksimaliąja metine apyvarta, sudarančia ne daugiau kaip 1000 eurų per metus.
7.2. 7.1 punkte numatytas Mokėjimo operacijos limitas yra naikinamas Jums užpildžius formą „Pažink savo klientą“ ir mums atlikus veiksmus, kurie, mūsų manymu, būtini Jūsų pateiktai informacijai patikrinti.
7.3. Savo nuožiūra galime periodiškai prašyti, kad atnaujintumėte ir iš naujo pateiktumėte savo „Pažink savo klientą“ formą. Raštu pranešime Jums apie kiekvieną tokį prašymą ir paaiškinsime, kaip galite pateikti atnaujintą formą. Jei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tokio prašymo nepateiksite mums atnaujintos formos „Pažink savo klientą“, mes nustatysime Jūsų Sąskaitos mokėjimo operacijų limitą (žiūrėkite 7.1 punktą), kol mums pateiksite tinkamai užpildytą formą.
7.4. Jūs galite tvarkyti savo Sąskaitą ir atlikti Mokėjimo operacijas prisijungę prie Paskyros ir Sąskaitos per turimą „Contomobile“ programėlę, Kliento savitarną arba kitais „Contomobile“ nurodytais būdais.
7.5. Mokėjimo operacijas iš Jūsų „Contomobile“ sąskaitos galima atlikti į bet kurią kitą „Contomobile“ kliento sąskaitą arba į sąskaitas, esančias bankuose, finansų įstaigose ir kitų Mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose visame pasaulyje (išskyrus šalis, įtrauktas į Užsienio valstybių, kurioms taikomi apribojimai, sąrašą, kurį galima pamatyti Kainyne.
7.6. Jūs galite turėti kelias Sąskaitas skirtingomis valiutomis, tačiau kiekvienoje Sąskaitoje lėšos gali būti laikomos tik viena valiuta.
7.7. Jūs galite laikyti lėšas savo Sąskaitoje bet kuria „Contomobile“ leistina valiuta. Leistinų valiutų sąrašą galima pamatyti Kainyne. Jeigu į Jūsų Sąskaitą yra pervedamos lėšos leistina valiuta, mes automatiškai Jūsų vardu atidarome sąskaitą ta valiuta, jeigu dar neturite Sąskaitos ta valiuta.
7.8. Jūs galite atlikti valiutų keitimo operacijas tarp savo Sąskaitų pagal Kainyne nurodytas sąlygas. Privalote užtikrinti, kad suprantate ir sutinkate su keitimo operacijai taikomu valiutos keitimo kursu ir kad atliekate šią operaciją prisiimdami visą riziką. Jūs žinote ir sutinkate, kad, laikydami Elektroninius pinigus „Contomobile“ sąskaitose keliomis valiutomis, galite susidurti su Sąskaitoje laikomų Elektroninių pinigų nuvertėjimo dėl valiutos keitimo kursų svyravimo rizika.
7.9. Be Mokesčių, numatytų už mūsų Paslaugas, pinigų pervedimui iš Jūsų „Contomobile“ sąskaitos į sąskaitas arba iš sąskaitų, turimų bankuose ar kitose finansų įstaigose, kortelių leidėjų įstaigose arba sąskaitų, turimų kitų Mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose, papildomai gali būti taikomi trečiųjų šalių mokesčiai. Mes negalime kontroliuoti tokių mokesčių, tad Jūs sutinkate prisiimti atsakomybę už tokio pobūdžio mokesčius.
7.10. Mokestis už bet kurias „Contomobile“ paslaugas išskaičiuojamas iš Jūsų Sąskaitoje laikomų Elektroninių pinigų remiantis Taisyklių 5.6 ir 5.7 punktais. Mokėjimo operacija nevykdoma, jeigu Jūsų Sąskaitoje laikomų Elektroninių pinigų suma yra mažesnė negu Jūsų nurodytos Mokėjimo operacijos ir mūsų Mokesčio už Paslaugą bendroji suma.
7.11. „Contomobile“ gali būti nurodomas kaip Mokėtojas, kai Pinigų pervedimas atliekamas į sąskaitą, esančią banke ar kito Mokėjimo paslaugos teikėjo įstaigoje, kitaip negu SEPA pavedimu. Atsižvelgiant į įstatymų reikalavimus, bet kurio tokio tipo Mokėjimo pavedimo pateikimo Gavėjui metu pateikiama pakankamai Klientui identifikuoti būtinos informacijos.
7.12. Jūs išimtinai esate atsakingas už Mokėjimo nurodyme pateiktų duomenų išsamumą ir teisingumą bei jų atitiktį „Contomobile“ sąlygoms.
7.13. Bet kuris patvirtinimas, nurodymas, prašymas, pranešimas ar kitas veiksmas, kurį atliekate „Contomobile“ programėlėje, Kliento savitarnoje ar bet kurioje kitoje trečiosios šalies sistemoje, prie kurios prisijungiate savo „Contomobile“ slaptažodžiu ar kitais „Contomobile“ saugumo duomenimis savo tapatybei patvirtinti, bus laikomas galiojančiu nurodymu mums ir atitiks rašytinį nurodymą, patvirtintą elektroniniu parašu ar parašu raštu.
7.14. Jūs negalite naudoti „Contomobile“ sąskaitos pinigams skolintis. Jeigu bet kurios Jūsų „Contomobile“ sąskaitos likutis dėl kokios nors priežasties taptų neigiamas, Jūs sutinkate imtis veiksmų, kad Sąskaitos likutis būtų atkurtas (bent) iki nulio. Esant neigiamas likučiui, mes turime teisę sustabdyti Jūsų prieigą prie tam tikrų ar visų mūsų Paslaugų iki likutis bus atkurtas. Jums neatkūrus Jūsų sąskaitos likučio iki nulio per 5 (penkias) Darbo dienas, mes pasiliekame teisę:
7.14.1. inicijuoti pervedimą iš bet kurios kitos Jūsų turimos „Contomobile“ sąskaitos, siekdami atkurti likutį iki nulio. Jei lėšos yra laikomos kita valiuta, tokios lėšos bus konvertuotos pritaikius atitinkamą komercinį „Contomobile“ valiutos keitimo kursą, kuris apskaičiuojamas pridedant ne didesnę negu 10 proc. maržą prie Kasdien skelbiamo euro ir užsienio valiutų santykio, kurį paskelbė Lietuvos bankas Mokesčio mokėjimo dieną ir kuris yra nurodomas čia. Jei lėšos Jūsų „Contomobile“ sąskaitoje laikomos keliomis valiutomis, „Contomobile“ pasirenka į eurus konvertuotiną valiutą neigiamam likučiui sureguliuoti arba
7.14.2. imasi bet kurių kitų mūsų manymu tinkamų skolos išieškojimo priemonių, įskaitant klausimo pardavimą skolų išieškojimo bendrovei ar teismo proceso dėl skolos išieškojimo inicijavimą. Mes pasiliekame teisę išieškoti iš Jūsų bet kurias išlaidas, kurias galime pagrįstai patirti dėl tokių skolos išieškojimo priemonių.
7.15. Jūs galite naudotis „Contomobile“ programėle, Svetaine, Savitarna ar Sistema tik mūsų Paslaugų gavimo ir naudojimosi jomis tikslais ir tik taip, kaip nurodo „Contomobile“ sąlygos ar bet kuri mūsų nustatyta naudojimosi tvarka ar atitinkama naudojimo politika. Jūs negalite naudoti „Contomobile“ programėlės, Svetainės, Savitarnos ar Sistemos jokiais kitais tikslais ir negalite trikdyti, pažeisti ar gadinti Sistemos, mūsų įrangos ar kitų Paslaugos vartotojų.
7.16. „Contomobile“ turi teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti savo veikimo tvarką ir priimtiną naudojimo politiką, jai įsigaliojant nedelsiant. Mes turime dėti komerciškai pagrįstas pastangas, reikalingas Klientams pranešti apie bet kurį esminį veikimo tvarkos ar priimtinos naudojimo politikos pakeitimą ir vengti bet kokio esminio tokio pakeitimo neigiamo poveikio mūsų teikiamoms Paslaugoms.

8. Mokėjimo nurodymai
8.1. Norėdami atlikti mokėjimą iš savo „Contomobile“ sąskaitos, turite pateikti reikiamą informaciją Mokėjimo nurodymo formoje.
8.2. Mokėjimo nurodymai, pateikti „Contomobile“ Darbo dieną iki 14:45 (EET/EEST), laikomi gautais tą pačią Darbo dieną. Mokėjimo nurodymai, pateikti Darbo dieną po 14:45 (EET/EEST) arba bet kuriuo kitu laiku, laikomi gautais kitą Darbo dieną.
8.3. Mokėjimo nurodymo vykdymas gali būti atidėtas, jeigu:
8.3.1. Mokėjimo nurodymo vykdymo datą pažymėjote datą ateityje. Esant pakankamai lėšų Jūsų sąskaitoje, Mokėjimo nurodymas bus įvykdytas nurodytą dieną;
8.3.2. inicijuojant Mokėjimo nurodymą Jūsų sąskaitoje nėra pakankamai lėšų. Mokėjimo nurodymas bus atliktas, kai Jūsų sąskaitos likutis bus pakankamas Mokėjimo nurodymui įvykdyti.
8.4. Mokėjimų nurodymai eurais tarp „Contomobile“ klientų sąskaitų vykdomi nedelsiant.
8.5. Mokėjimų nurodymai eurais į kitas Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valstybių narių finansų įstaigų sąskaitas, pateikti Darbo dienomis iki 14.45 val., įvykdomi tą pačią Darbo dieną, kurią buvo gauti „Contomobile“.
8.6. Mokėjimo nurodymai kitomis valiutomis į kitas finansų įstaigas bus vykdomi Kainyne numatytomis sąlygomis ir tvarka, bet ne vėliau kaip per 4 Darbo dienas nuo jų gavimo „Contomobile“.
8.7. Detali informacija apie Mokėjimo nurodymų vykdymą, susijusius Mokesčius bei taikomas sąlygas pateikta Kainyne.
8.8. Nepaisant aukščiau 8.3–8.6 punktuose nurodytų Mokėjimų nurodymų įvykdymo laikų, mes galime atsisakyti vykdyti arba sustabdyti vykdymą, jei privalome tai padaryti, kad atitiktume savo teisinius ir reguliavimo įsipareigojimus arba pagal kitas „Contomobile“ sąlygas.
8.9. „Contomobile“ įrašo ir saugo visus Kliento pateiktus Mokėjimo nurodymus, taip pat įrašo ir saugo informaciją apie visas Mokėjimo operacijas, atliktas tiek Kliento, tiek Kliento vardu pagal Kliento Mokėjimo nurodymą. Prireikus „Contomobile“ gali pateikti šią informaciją Klientui ir (arba) trečiajai šaliai, turinčiai teisę gauti tokią informaciją, kaip įrodymą, patvirtinantį Kliento pateiktame Mokėjimo nurodyme esančius nurodymus ir (arba) Mokėjimo operacijos įvykdymą.
8.10. Jūs esate atsakingas už informacijos, kurią mums pateikiate, išsamumą ir teisingumą. „Contomobile“ neprisiima jokios atsakomybės už jokius nuostolius, atsirandančius dėl Jūsų pateiktuose Mokėjimų nurodymuose esančių klaidų ar netikslumų. Jums pateikus Mokėjimo nurodymą, užpildytą ne visą ar turintį kokių nors kitų trūkumų, atsižvelgdami į šių Mokėjimo nurodymo trūkumų pobūdį, mes galime nevykdyti nurodytos Mokėjimo operacijos arba vykdyti ją vadovaudamiesi Mokėjimo nurodyme pateikta informacija.
8.11. „Contomobile“ turi teisę atsisakyti vykdyti Mokėjimo nurodymą, jei turi kokių nors priežasčių įtarti, kad Mokėjimo nurodymą pateikė ne Klientas ar Kliento teisėtas atstovas, ar kad dokumentai, pateikti „Contomobile“, buvo suklastoti. Kilus pagrįstoms tokio pobūdžio abejonėms, „Contomobile“ turi teisę reikalauti, kad Klientas patvirtintų Mokėjimo nurodymo autentiškumą ir (arba) mūsų nurodytu būdu bei savo lėšomis pateiktų kitų įrodymų, kurių mes galime pagrįstai reikalauti siekdami išsklaidyti savo nuogąstavimus. Jeigu tokio reikalavimo nevykdote arba liko pagrįstų abejonių dėl Mokėjimo nurodymo, mes galime sustabdyti Mokėjimo nurodymo vykdymą ir (arba) sustabdyti ar apriboti prieigą tiek prie Jūsų „Contomobile“ sąskaitos, tiek prie mūsų Paslaugų vadovaudamiesi toliau nurodytu 14 skyriumi. Tokiu atveju „Contomobile“ imasi veiksmų Kliento, kitų „Contomobile“ klientų, pačios „Contomobile“ ir (arba) trečiųjų šalių teisėtiems interesams apginti ir neprisiima atsakomybės už jokius nuostolius, kurių gali atsirasti dėl atsisakymo vykdyti pateiktą Mokėjimo nurodymą ar dėl su tuo susijusio prieigos prie Sąskaitos ar mūsų Paslaugų sustabdymo.
8.12. Laikydamiesi savo teisinių ir reguliacinių įsipareigojimų, mes galime paprašyti Jūsų pateikti papildomos informacijos ir dokumentų prieš vykdydami Jūsų pateiktą Mokėjimo nurodymą. Tai galėtų būti papildomi veiksmai Jūsų tapatybei patikrinti ar prašymas pateikti informacijos ar dokumentus, pagrindžiančius lėšų šaltinį. Klientui nepateikus prašomos informacijos ar dokumentų, „Contomobile“ turi teisę atsisakyti vykdyti Mokėjimo nurodymą.
8.13. „Contomobile“ neprivalo tikrinti, ar „Contomobile“ gautame Mokėjimo nurodyme nurodytas Unikalus identifikatorius atitinka Sąskaitos turėtojo asmeninę informaciją (vardas, pavardė (pavadinimas) ir t. t.). Jei Unikalus identifikatorius yra pateikiamas „Contomobile“ dėl pinigų įskaitymo į Sąskaitą ar pinigų nurašymo iš Sąskaitos, Mokėjimo nurodymas laikomas tinkamai užpildytu, jeigu jis įvykdytas remiantis nurodytu Unikaliu identifikatoriumi. Jeigu „Contomobile“ atlieka pirmiau nurodytą patikros veiksmą ir aptinka aiškų neatitikimą tarp Unikalaus identifikatoriaus ir Sąskaitos turėtojo asmeninės informacijos, pateiktos „Contomobile“, „Contomobile“ turi teisę nevykdyti Mokėjimo operacijos.
8.14. Gavusi Mokėjimo nurodymą dėl pinigų pervedimo į sąskaitą, esančią kito Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, „Contomobile“ atlieka Mokėjimo operaciją remdamasi Unikaliu identifikatoriumi – pavyzdžiui, tai gali būti Gavėjo tarptautinis banko sąskaitos numeris (IBAN), išskyrus atvejus, kai Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjas nenaudoja IBAN formato sąskaitų numerių. „Contomobile“ neprisiima atsakomybės už jokius nuostolius, atsiradusius dėl Mokėjimo nurodyme nepateikto galiojančio Unikalaus identifikatoriaus, dėl pateikto neteisingo Unikalaus identifikatoriaus ar kai Mokėjimo paslaugų teikėjas nustatė kitą Unikalų identifikatorių tokiai Mokėjimo operacijai tinkamai atlikti (pinigų įskaitymui į Gavėjo mokėjimo sąskaitą).
8.15. Laikydamiesi savo teisinių ir reguliavimo įsipareigojimų, mes galime paprašyti Jūsų pateikti papildomos informacijos (pavyzdžiui, pateikti išsamią informaciją apie Gavėjo vardą, pavardę, pareigas, mokėjimo paskirtį bei unikalų identifikatorių) Mokėjimo nurodymui vykdyti.
8.16. „Contomobile“, vykdydama Jūsų kaip Mokėtojo inicijuotą Mokėjimo nurodymą, privalo perduoti Mokėjimo nurodyme nurodytą informaciją Gavėjo Mokėjimo paslaugų teikėjui (kuri gali apimti Mokėjimo nurodyme pateiktus Asmens duomenis).
8.17. Siekdama visiškai ar iš dalies įvykdyti bet kurį Kliento pateiktą Mokėjimo nurodymą, „Contomobile“ savo nuožiūra turi teisę kreiptis į bet kuriuos trečiosios šalies teikėjus.
8.18. „Contomobile“ taip pat turi teisę sustabdyti ir (arba) nutraukti bet kurio Mokėjimo nurodymo vykdymą, jei to reikalauja įstatymas arba dėl bet kurių faktorių, kurių mes negalime pagrįstai kontroliuoti.
8.19. Tuo atveju, kai turime sustabdyti arba atsisakyti vykdyti Jūsų pateiktą Mokėjimo nurodymą, pagal galimybes imamės veiksmų su Jumis susisiekti ir pranešti Jums apie tai, kokio veiksmo mes ėmėmės ir kodėl. Tačiau tam tikrais atvejais teisės aktų nustatyta tvarka mums gali būti neleidžiama to padaryti.
8.20. „Contomobile“ nepriima ar nevykdo Kliento Mokėjimo nurodymo, jeigu Kliento sąskaitoje laikomi pinigai yra įšaldyti, jeigu Kliento teisei valdyti kliento Sąskaitoje laikomus pinigus taikomas bet kuris kitas teisinis apribojimas arba jeigu Kliento sąskaita ir (arba) prieiga prie „Contomobile“ paslaugų yra kaip nors sustabdyta ar apribota remiantis „Contomobile“ sąlygomis, nurodytomis 14 skyriuje, arba atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus.
8.21. Jeigu įvykdžius Mokėjimo operaciją pagal Mokėjimo nurodymą lėšos yra grąžinamos „Contomobile“ dėl bet kokios priežasties (pavyzdžiui, dėl neteisingos informacijos Mokėjimo nurodyme ar dėl uždarytos Gavėjo sąskaitos), grąžinta suma įskaitoma į Jūsų Sąskaitą. Su Mokėjimo operacija susiję Mokesčiai ir bet kurios kitos susijusios išlaidos nėra grąžinamos.
9. Mokėjimo nurodymų autorizavimas ir atšaukimas
9.1. Atlikdami mokėjimą (t. y. kai esate Mokėtojas), prieš Mokėjimo operaciją turite ją autorizuoti. Mokėjimo operacija laikoma autorizuota, kai duodate sutikimą ir patvirtinate jį Elektroniniu parašu.
9.2. Mes neprisiimame atsakomybės už jokius nuostolius, atsirandančius dėl Mokėjimo operacijos, kurią atlikome remdamiesi Mokėjimo nurodymu, autorizuotu bet kuriuo iš 9.1 punkte nurodytų būdų. Mes saugome visų autorizuotų Mokėjimo nurodymų kopijas ir galime jomis remtis kaip Jūsų nurodymų įrodymu kilus ginčui tarp mūsų arba trečiosios šalies.
9.3. Kliento (Mokėtojo) sutikimas privalo būti pateiktas prieš vykdant Mokėjimo nurodymą.
9.4. Jeigu „Contomobile“ sąlygos nenumato kitaip, autorizuoto Mokėjimo nurodymo negalima atšaukti:
9.4.1. kai jis yra gautas „Contomobile“, išskyrus atvejus pagal „Contomobile“ sąlygas;
9.4.2. kai Mokėjimo operacija inicijuota Gavėjo ar Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjo, kai Klientas jau yra davęs Gavėjui ar Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui sutikimą atlikti Mokėjimo operaciją arba
9.4.3. paprastos periodinės įmokos atveju, pasibaigus Darbo dienai, einančiai prieš sutartą lėšų nurašymo dieną;
9.5. Pasibaigus 9.4.1–9.4.3 punktuose nurodytų terminų galiojimui, Mokėjimo nurodymas gali būti atšauktas Kliento (Mokėtojo) ir „Contomobile“ susitarimu, o 9.4.2 punkte nurodytais atvejais – esant papildomam Gavėjo sutikimui.
9.6. Jei atšaukiate sutikimą dėl įprasto pasikartojančio Mokėjimo nurodymo, patariame apie tai nedelsiant informuoti Gavėją. Sutikimo atšaukimas tokiomis aplinkybėmis neturės įtakos tolesniam įsipareigojimui, kurį galite turėti Gavėjui.
9.7. Kai lėšos grąžinamos mums dėl atšaukto Mokėjimo nurodymo, „Contomobile“ grąžina pinigus į Jūsų „Contomobile“ sąskaitą, išskaičiavusi Mokestį už Mokėjimo nurodymo atšaukimą.

10. Saugumas
10.1. Jūs privalote imtis visų pagrįstų veiksmų, užtikrinančių tiek techninės, tiek programinės įrangų, kurias naudojate savo Paskyrai ir „Contomobile“ sąskaitai pasiekti, saugumą, įskaitant, bet neapsiribojant, patvirtinimą, kad:
10.1.1. pasinaudoję „Contomobile“ programėle, savo Paskyra, Kliento savitarna ir (ar) „Contomobile“ sąskaita, tinkamai nuo jų atsijungiate;
10.1.2. nedelsdami diegsite visus „Contomobile“ programėlės ir operacinės sistemos atnaujinimus, skirtus įrenginiui, kurį naudojate prie „Contomobile“ programėlės, Klientų savitarnos, Jūsų Vartotojo paskyros ir/ar „Contomobile“ sąskaitos prisijungti;
10.1.3. bet kuris įrenginys, kurį naudojate „Contomobile“ programėlei, savo Paskyrai, Kliento savitarnai ir (ar) „Contomobile“ sąskaitai pasiekti, yra saugus ir, kai nenaudojamas, yra apsaugotas slaptažodžiu, ir
10.1.4. nemėginate pasiekti „Contomobile“ programėlės, savo Paskyros, Kliento savitarnos ir/ar „Contomobile“ sąskaitos iš įrenginio su modifikuota ar nulaužta operacine sistema.
10.2. Jums draudžiama jungtis prie „Contomobile“ programėlės, savo Paskyros, Kliento savitarnos ir (ar) „Contomobile“ sąskaitos bet kokiu būdu, kuris galėtų trukdyti mums naudoti Klientų tapatybės nustatymo ir saugumo priemones, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) jungimąsi naudojant anoniminius įgaliotuosius serverius (angl. proxy server), virtualiuosius privačiuosius tinklus, interneto protokolą slepiančią programinę įrangą arba bet kurį kitą būdą, kuris gali trukdyti mums nustatyti Jūsų IP adresą bei buvimo vietą.
10.3. Jūs sutinkate imtis pagrįstų veiksmų Jūsų Sąskaitos duomenims apsaugoti (įskaitant visus Kliento sukurtus ar Jums „Contomobile“ suteiktus Slaptažodžius ar kitus Saugumo duomenis, taip pat Mokėjimo kortelės duomenis, bet kurios kitos su Jūsų Sąskaita susietos Mokėjimo priemonės duomenis bei bet kurios kitos Mokėjimo priemonės saugumo duomenis). Tokie veiksmai numato, be apribojimų, neleisti jokiam kitam asmeniui (išskyrus Jūsų Atstovą) naudotis jokia Paslauga, Mokėjimo priemone ar Saugumo duomenimis, neperrašinėti Saugumo duomenų taip, kad jie taptų prieinami trečiajai šaliai arba kitaip daryti juos prieinamus bet kuriai trečiajai šaliai bei neįvesti jokių Saugumo duomenų į bankomatą ar kitą įrenginį, kurio tikrumas kelia abejonių arba kuris buvo modifikuotas ar veikia įtartinai. Jūs patvirtinate, kad nevykdydami šio įsipareigojimo tiek tyčia, tiek dėl didelio neatsargumo, prisiimate visą atsakomybę už bet kokius dėl to atsiradusius nuostolius. (Siekiant išvengti abejonių, Saugumo duomenų suteikimas tinkamai įgaliotam Mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjui arba Sąskaitos informacijos paslaugų teikėjui, kad jie galėtų teikti Mokėjimo inicijavimo ar Sąskaitos informacijos paslaugas, nelaikomi šio 10.3 punkto pažeidimu).
10.4. Jūs įsipareigojate nedelsdami pranešti mums apie bet kokią Jums tapusią žinoma su Jūsų sąskaita susijusią riziką, įskaitant, bet neapsiribojant, šias aplinkybes:
10.4.1. Jeigu manote, kad Jūsų asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, Slaptažodis ar bet kurie kiti Saugumo duomenys, mokėjimo kortelė ar kita su Jūsų Sąskaita susieta Mokėjimo priemonė gali būti pamesta, pavogta, neteisėtai pasisavinta ar naudojama be Jūsų leidimo.
10.4.2. Jeigu manote, kad Jūsų Slaptažodis, kiti saugumo duomenys arba bet kurios mokėjimo kortelės ar Mokėjimo priemonės saugumo duomenys tapo žinomi kitam asmeniui arba
10.4.3. Jeigu manote, kad kažkas gavo prieigą prie Jūsų el. pašto paskyros ar mobiliojo įrenginio, kurį naudojate su mumis bendrauti.
10.5. Pametę arba pamiršę bet kuriuos Saugumo duomenis, susijusius su Jūsų „Contomobile“ Programėle, Kliento savitarna, Paskyra, Sąskaita, ar Mokėjimo priemone, arba manydami, kad bet kuris Slaptažodis tapo žinomas kitam asmeniui, nedelsdami turite imtis veiksmų Slaptažodžiui pakeisti ar iš naujo nustatyti per „Contomobile“ programėlę arba Kliento savitarną; negalėdami to padaryti dėl bet kokių priežasčių, privalote nedelsdami mus apie tai pranešti.
10.6. Jūs turite susisiekti su mumis ir pranešti apie saugumo problemą, numatytą 10.4 ar 10.5 punktuose, siųsdami pranešimą per „Contomobile“ programėlę ar Kliento savitarnos portalą arba siųsdami el. laišką adresu support@contomobile.com. „Contomobile“ neprisiima atsakomybės už jokius nuostolius, atsiradusius dėl Jūsų įsipareigojimo pranešti mums apie bet kurią pagal 10.4 ar 10.5 punktą įvykusią saugumo problemą nevykdymo arba dėl Jūsų nepagrįsto delsimo pateikti tokį pranešimą.
10.7. Gavusi iš Jūsų pranešimą apie saugumo įvykį, „Contomobile“ nedelsdama imasi veiksmų Jūsų sąskaitai apsaugoti – tai gali būti laikinas prieigos prie „Contomobile“ programėlės, Kliento savitarnos, Jūsų Paskyros ir (arba) Sąskaitos sustabdymas, kai kurių ar visų Paslaugų teikimo sustabdymas, naujo (-ų) Slaptažodžio (-ių) suteikimas ar nustatymas iš naujo arba blokavimas/naujos su Jūsų Sąskaita susijusios Mokėjimo priemonės išdavimas.

11. Su „Contomobile“ paslaugomis susiję papildomi Kliento įsipareigojimai ir apribojimai
11.1. Naudodamiesi bet kuria mūsų Paslauga, Jūs įsipareigojate:
11.1.1. visuomet veikti griežtai vadovaudamiesi „Contomobile“ sąlygomis ir laikydamiesi visų savo įsipareigojimų pagal „Contomobile“ sąlygas;
11.1.2. nenaudoti nei „Contomobile“ programėlės, Kliento savitarnos, savo Paskyros, „Contomobile“ sąskaitos, nei jokių „Contomobile“ Paslaugų neteisėtiems ar kitaip uždraustiems tikslams, įskaitant, bet neapsiribojant, sukčiavimą, pinigų plovimą ar teroristų finansavimą;
11.1.3. naudoti Contomobile sąskaitą ir mūsų Paslaugas tik savo, o ne trečiojo asmens vardu (ir tai, kad Jūsų „Contomobile“ sąskaitoje laikomi elektroniniai pinigai priklausys Jums ir kad joks kitas asmuo neturės jokių teisių į Jūsų „Contomobile“ sąskaitoje laikomas lėšas ir kad Jūs nepriskirsite ar neperleisite savo sąskaitos trečiajam asmeniui ar kitaip nesuteiksite bet kuriam trečiajam asmeniui teisinio ar teisingo teise paremtą intereso į ją);
11.1.4. nepažeisti jokių autoriaus teisių, patentų, prekės ženklų, komercinių paslapčių ar jokių kitų Intelektinės nuosavybės teisių, priklausančių „Contomobile“ ar kuriai nors trečiajai šaliai;
11.1.5. užtikrinti, kad visa Jūsų mums teikiama informacija yra išsami ir teisinga ir jokiais atvejais Jūs nepateikiate jokios klaidinančios, netikslios ar neteisingos informacijos;
11.1.6. naudoti savo Sąskaitą tik legaliai gautoms teisėtoms lėšoms pervesti ir (arba) gauti;
11.1.7. nenaudoti „Contomobile“ programėlės, Kliento savitarnos, savo Paskyros, Sąskaitos ar mūsų Paslaugų jokiems tikslams, susijusiems su fiktyvių įmonių, fiktyvių bankų, politinių ar religinių organizacijų veikla, ir toliau išvardytų sričių paslaugoms siūlyti: suaugusiųjų pramogos, pornografija, pažinčių ar eskorto paslaugos, aukciono namai, narkotinės medžiagos (įskaitant receptines narkotines medžiagas) ar jų vartojimo priemonės, failų keitimosi paslaugos, azartiniai lošimai, daugialygė rinkodara, piramidžių schemos, žadamo aukšto pelningumo investavimo schemos ar bet kuri kita veikla, kuri, mūsų manymu, laikoma nesąžininga ir agresyvia veikla, ginklai, gynybos ar karinės prekės bei paslaugos;
11.1.8. be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti „Contomobile“ programėlės, Kliento savitarnos, savo Paskyros, Sąskaitos ar bet kurių mūsų Paslaugų jokiems tikslams, susijusiems su: alkoholiu, labdaringa veikla, kriptovaliutų veikla, finansinių paslaugų veikla, teisinėmis paslaugomis, tabaku;
11.1.9. nenaudoti „Contomobile“ programėlės, Kliento savitarnos, savo Sąskaitos ar kitų mūsų paslaugų toliau išvardytų sričių prekėms ar paslaugoms įsigyti arba, negavę mūsų išankstinio rašytinio sutikimo, lėšoms pervesti šių sričių bendrovėms: suaugusiųjų pramogos, pornografija, pažinčių ar eskorto paslaugos, aukciono namai, kriptovaliutos, narkotinės medžiagos (įskaitant receptines narkotines medžiagas) ar jų vartojimo priemonės, failų keitimosi paslaugos, azartiniai lošimai, finansinių paslaugų veikla, daugialygė rinkodara, piramidžių schemos, aukšto pelningumo investavimo schemos ar bet kuri kita veikla, kurioje, mūsų manymu, taikomi nesąžiningi ir grobuoniški darbo metodai, politinės, religinės ar labdaros organizacijos; tabakas ar ginklai, gynybos ar karinės prekės bei paslaugos;
11.1.10. visiškai bendradarbiauti su „Contomobile“ dėl galimo „Contomobile“ sąlygų pažeidimo tyrimo ir dėl bet kurio pagrįsto prašymo, kurį mes pateikiame siekdami patikrinti Jūsų tapatybę ar nustatyti Jūsų Sąskaitoje naudojamų lėšų šaltinį;
11.1.11. nenaudoti savo Sąskaitos ar jokių Paslaugų taip, kad tai „Contomobile“ ar kitiems tretiesiems asmenims galėtų sukelti nuostolių, žalos (finansinės ar kitos) ar kitų neigiamų teisinių pasekmių;
11.1.12. nenaudoti savo Sąskaitos ar jokių Paslaugų iš šalies, įtrauktos į Užsienio valstybių, kurioms taikomi apribojimai sąrašą (nurodytą Kainyne), ar mokėjimui į Užsienio valstybę, kuriai taikomi apribojimai, atlikti;
11.1.13. prisiimti atsakomybę už „Contomobile“, kitų „Contomobile“ klientų ar bet kurios trečiosios šalies nuostolius, patirtus dėl Jūsų įvykdyto „Contomobile“ sąlygų pažeidimo, ir
11.1.14. bet kuriuo metu sužinoję, kad lėšos gali būti įskaitytos į Jūsų sąskaitą per klaidą, nedelsdami pranešti mums apie tai. Jūs sutinkate, kad tokiais atvejais neturite jokių teisių jokiais būdais naudotis lėšomis, kurios gali būti įskaitytos į Jūsų sąskaitą per klaidą ir kad mes turime teisę nurašyti tokias lėšas iš Jūsų Sąskaitos be Jūsų Mokėjimo nurodymo ar autorizacijos neinformuodami Jūsų. Jeigu Jūsų Sąskaitoje esančio lėšų likučio nepakanka per klaidą įskaitytai sumai padengti, Jūs, gavę iš mūsų rašytinį pranešimą apie klaidą, įsipareigojate per 3 (tris) darbo dienas į savo sąskaitą įmokėti pakankamą papildomų lėšų sumą.
11.2. Sutikdamas su „Contomobile“ sąlygomis, Klientas garantuoja, kad:
11.2.1. Kliento sąskaitoje (-ose) niekada nebus laikomos lėšos, gautos vykdant nusikalstamą veiką ar gautos iš nusikalstamos veikos;
11.2.2. Jūs niekada nenaudosite „Contomobile“ paslaugų jokiems neteisėtiems tikslams, įskaitant, bet neapsiribojant, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo veiklą.

12. Kalbos, pranešimai ir „Contomobile“ sąlygų bei dokumentų pakeitimai
12.1. Pagrindinė paslaugų teikimo sutartis ir „Contomobile“ sąlygos sudaromos lietuvių kalba, išskyrus atvejį, kai Klientas Paskyros sukūrimo metu pageidauja, kad vietoj lietuvių kalbos Pagrindinė paslaugų teikimo sutartis ir „Contomobile“ sąlygos būtų sudaromos anglų kalba.
12.2. Bet kuris pagal „Contomobile“ sąlygas teiktinas kitos Šalies pranešimas gali būti teikiamas lietuvių arba anglų kalba.
12.3. „Contomobile“ gali siųsti pranešimus Klientui toliau nurodytais būdais: įkeldama juos į „Contomobile“ svetainę (šis būdas taikomas tik bendriesiems pranešimams), siųsdama per „Contomobile“ programėlę ar Kliento savitarną, siųsdama elektroninį laišką tam tikslui Kliento nurodytu adresu, siųsdama Klientui trumpąją žinutę (SMS), jeigu Klientas tam tikslui nurodė mobiliojo telefono numerį, arba paštu, jeigu Klientas nurodė adresą korespondencijai.
12.4. Klientas pranešimus, susijusius su saugumo klausimu, turi siųsti „Contomobile“ vadovaudamasis 10.6 punktu. Jūs galite siųsti pranešimus dėl bet kurios kitos problemos siųsdami žinutę iš „Contomobile“ programėlės, Kliento savitarnos, siųsdami elektroninį laišką (support@contomobile.com) ar paštu Tuskulėnų g. 33C-55, Vilnius, Lietuva.
12.5. Pranešimai, siunčiami el. paštu, SMS, per „Contomobile“ programėlę, Kliento savitarną ar įkeliant juos į „Contomobile“ svetainę, laikomi gautais ne vėliau kaip per 24 valandas nuo jų išsiuntimo. Paštu siunčiami pranešimai laikomi gautais per 5 (penkias) darbo dienas nuo jų pateikimo paštui dienos.
12.6. Mes pateikiame išankstinį pranešimą apie esminius „Contomobile“ sąlygų pakeitimus ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) dienų iki jų įsigaliojimo dienos. Jeigu nesutinkate su siūlomais pakeitimais, galite pranešti mums bet kuriuo metu per išankstinio pranešimo laikotarpį apie savo ketinimą nutraukti šią sutartį ir uždaryti savo „Contomobile“ sąskaitą. Tokiu atveju nutraukimas įsigalioja nedelsiant, mes uždarome Jūsų „Contomobile“ sąskaitą netaikydami Jums jokių nutraukimo mokesčių. Tačiau Jums nepateikus mums prieštaravimo dėl pakeitimų per išankstinio pranešimo laikotarpį, bus laikoma, kad s sutinkate su pakeitimais ir jie įsigalios numatytąją dieną.
12.7. Tuo atveju, kai „Contomobile“ sąlygų pakeitimo reikalauja įstatymas ar pakeitimas yra susijęs su programinės ar aparatinės įrangos, kurią mes naudojame savo Paslaugoms teikti, su mūsų vidinių darbo metodų pakeitimais, su mūsų naujos Paslaugos teikimu ar kai Sutarties pakeitimai iš esmės nekeičia Jūsų teisių ar įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir (arba) įstatymai jų nedraudžia, pranešimo reikalavimai pagal 12.6 punktą netaikomi, ir pakeitimas gali būti atliktas mūsų nuožiūra – pranešant prieš trumpesnį laikotarpį ar nepranešant iš viso.
12.8. „Contomobile“ turi besąlyginę teisę vienašališkai keisti techninę įrangą, programinę įrangą, Sistemos vartotojo sąsają ir vaizdo dizainą (įskaitant, bet neapsiribojant, „Contomobile“ programėlę, Kliento savitarną ir Svetainę). Pagal galimybes mes pateikiame Klientui išankstinį pranešimą apie tokio pobūdžio pakeitimus. Tuo atveju, kai mes sutinkame atlikti tokio pobūdžio pakeitimus Kliento prašymu, Klientas įsipareigoja apmokėti visas mūsų patirtas išlaidas, kurias mes galime tiesiogiai nurašyti iš Kliento sąskaitos.
12.9. Jūs privalote užtikrinti, kad Jūsų Paskyroje nurodyti kontaktiniai duomenys (įskaitant Jūsų mobiliojo telefono numerį, el. pašto adresą ir adresą korespondencijai) būtų teisingi ir aktualūs. Pasikeitus bet kuriems Jūsų kontaktiniams duomenims, įsipareigojate atnaujinti juos savo Paskyroje per 1 (vieną) Darbo dieną. Taip pat privalote užtikrinti, kad reguliariai jungsitės prie „Contomobile“ programėlės, Kliento savitarnos, Svetainės, savo SMS žinučių ir savo asmeninio el. pašto paskyrų, registruotų pas mus, kad peržiūrėtumėte visus pranešimus, kuriuos mes galime Jums siųsti minėtais būdais. Jūs prisiimate atsakomybę už visus nuostolius, kurių galite patirti dėl to, kad negavote pranešimo dėl neatnaujintų Jūsų kontaktinių duomenų arba dėl to, kad neperskaitėte pranešimo, kurį Jums išsiuntėme laiku.
12.10. Išsamią informaciją apie visas su Jūsų Sąskaitoje atliktas Mokėjimo operacijas galite rasti per „Contomobile“ programėlę arba Kliento savitarnos portalą. Mokėjimo operacijos duomenys išliks mažiausiai 18 mėnesių nuo Mokėjimo operacijos dienos. Jei norite išsaugoti nuolatinę mokėjimo operacijos duomenų kopiją, galite sukurti ir atsisiųsti ataskaitą prisijungę prie Kliento savitarnos portalo.
12.11. Jūs įsipareigojate jungtis prie „Contomobile“ programėlės ar Kliento savitarnos ne rečiau kaip kartą per mėnesį, kad peržiūrėtumėte ir patikrintumėte savo Sąskaitoje nurodytas Mokėjimo operacijas, ir nedelsdami raštu pranešti „Contomobile“ apie neautorizuotas ar netinkamai įvykdytas Mokėjimo operacijas ir kitas klaidas, neatitikimus ar netikslumus. Tokiais atvejais, sužinoję apie tokį įvykį, turite mums apie tai pranešti kuo skubiau, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 13 (trylika) mėnesių nuo Mokėjimo operacijos, kuri, Jūsų manymu, buvo neautorizuota ar netinkamai įvykdyta, dienos. Jums nepranešus mums apie galimai neautorizuotas ar netinkamai įvykdytas Mokėjimo operacijas per minėtą laikotarpį, mes neprisiimame atsakomybės už nuostolius, atsiradusius dėl šios priežasties, kaip tai nurodyta toliau 13 skyriuje.
12.12. Pranešdami mums apie galimai neautorizuotą ar netinkamai įvykdytą Mokėjimo operaciją arba apie neautorizuotą prieigą prie Jūsų „Contomobile“ sąskaitos arba apie neautorizuotą naudojimąsi „Contomobile“ sąskaita, turite pateikti kuo daugiau informacijos ir visiškai įvykdyti mūsų pagrįstus prašymus, kuriuos galime pateikti siekdami ištirti ir išspręsti atvejį.
12.13. Tai atvejais, kai turite mums pateikti kokį nors dokumentą, kuris sudarytas ne Lietuvoje arba sudarytas ne lietuvių ar anglų kalba, mes turime teisę paprašyti Jūsų pateikti patvirtintą vertimą į anglų ar lietuvių kalbą ir (arba) įteisintą ir apostile patvirtintą dokumento kopiją, išskyrus atvejus, kai tai draudžiama pagal įstatymus. Klientas apmoka visas išlaidas, susijusias su tokių dokumentų sudarymu, pristatymu, patvirtinimu, vertimu ar įteisinimu.

13. Atsakomybė
13.1. Jums tinkamai pranešus mums apie Jūsų neautorizuotą Mokėjimo operaciją pagal 12.11 punktą, mes per trumpiausią laikotarpį (bet kuriuo atveju ne vėliau kaip Darbo dienos, einančios po dienos, kai pranešėte mums apie neautorizuotą Mokėjimo operaciją, pabaigoje) grąžiname Jums visą neautorizuotos Mokėjimo operacijos sumą ir, tam tikrais atvejais, atkuriame tokią Jūsų sąskaitos būseną, kuri būtų buvusi, jei Mokėjimo operacija nebūtų įvykdyta, išskyrus toliau išvardytas aplinkybes:
13.1.1. Jeigu sukčiavote arba tyčia ar dėl šiurkštaus aplaidumo nevykdėte savo įsipareigojimų, susijusių su saugumu, kaip numatyta 10 skyriuje, Jūs prisiimate atsakomybę už visus nuostolius, atsiradusius dėl neautorizuotos Mokėjimo operacijos. Jeigu mes turėsime pagrindo įtarti Jus sukčiaujant, turėsime teisę negrąžinti lėšų iki tol, kol atliksime papildomą tyrimą, bei pasiliekame teisę savo nuožiūra kreiptis į teisėsaugos institucijas ir pranešti priežiūros institucijai Lietuvos bankui. Jeigu Jūs gavote iš mūsų dėl neautorizuotos Mokėjimo operacijos grąžintas lėšas, bet mes vis dar turime pagrindo įtarti Jus sukčiavus arba tyčia ar dėl didelio neatsargumo nevykdžius savo įsipareigojimų, susijusių su saugumu, mes turime teisę įšaldyti Jūsų sąskaitoje esančias lėšas ta pačia suma kaip ir grąžinimas, kol atliksime papildomą tyrimą. Jeigu mūsų atlikto tyrimo metu nustatoma, kad Jūs sukčiavote arba tyčia nevykdėte savo įsipareigojimų, susijusių su saugumu, mes turime teisę atsiimti grąžintas lėšas iš Jūsų Sąskaitos bei pasiliekame teisę savo nuožiūra kreiptis į teisėsaugos institucijas ir pranešti priežiūros institucijai Lietuvos bankui.
13.1.2. Kitais nei 13.1.1 punkte nurodytais atvejais, kai nuostolius nulėmė neautorizuota Mokėjimo operacija, atlikta naudojant prarastą ar pavogtą Mokėjimo priemonę ar neteisėtai pasisavintą Mokėjimo priemonę, ir Jūs neapsaugojote Mokėjimo priemonės individualių saugumo duomenų, Jūs prisiimate atsakomybę už nuostolius, kurių suma yra iki 50 eurų, jeigu taikytini įstatymai nenurodo kitaip.
13.2. Jeigu pagal 12.11 punktą Jūs tinkamai pranešėte mums apie netinkamai įvykdytą Mokėjimo operaciją (t. y. Mokėjimo operacijos neįvykdymą ar įvykdymą su trūkumais ar pavėluotai), mes esame atsakingi dėl tinkamo Mokėjimo operacijos įvykdymo, išskyrus toliau išvardytus atvejus:
13.2.1. Jeigu Mokėtojo ar Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas yra ne Europos ekonominėje erdvėje, atsakomybę už Mokėjimo operacijos netinkamą įvykdymą mes prisiimame tik jeigu jį nulėmė mūsų klaida.
13.2.2. Mes neprisiimame atsakomybės už Mokėjimo nurodymo netinkamą įvykdymą, jeigu Mokėjimo nurodymas įvykdytas remiantis Jūsų pateiktu neteisingu Unikaliu identifikatoriumi. Tačiau tokiu atveju mes dėsime visas pagrįstai įmanomas pastangas, kad atsektume mokėjimo operaciją ir sieksime sugrąžinti Jūsų lėšas. Šiais atvejais pasiliekame teisę reikalauti iš Jūsų apmokėti mūsų pagrįstas papildomas išlaidas. Jei negalime susigrąžinti Jūsų lėšų, gavę rašytinį prašymą, Jums pateiksime visą reikalingą informaciją, kurią turime, kad galėtumėte toliau spręsti šį klausimą.
13.2.3. Mes neprisiimame atsakomybės už Mokėjimo operacijos netinkamą įvykdymą, jeigu Jums (ir tam tikrais atvejai Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui) galime įrodyti, kad Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas gavo mokėjimo sumą tinkamu laiku. Tokiu atveju už Mokėjimo operacijos tinkamą įvykdymą gali būti atsakingas Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas.
13.3. Jeigu neveiksite apgaulingai, Jums neteks atsakomybė už nuostolius, atsiradusius dėl neautorizuotos Mokėjimo operacijos, įvykdytos po to, kai Jūs, sužinoję apie su Jūsų „Contomobile“ sąskaita susietos Mokėjimo priemonės praradimą, vagystę, neteisėtą pasisavinimą ar neautorizuotą panaudojimą, nedelsdami susisiekėte su mumis. Jeigu Jums reikia pranešti mums apie saugumo problemas (ir (arba) paprašyti mūsų užblokuoti prieigą prie Jūsų „Contomobile“ sąskaitos, Paskyros arba susietos Mokėjimo priemonės), turite tai padaryti kuo greičiau išsiųsdamas pranešimą per „Contomobile“ programėlę arba Kliento savitarnos portalą arba siųsti el. laišką adresu support@contomobile.com.
13.4. Mažai tikėtinu atveju, kai „Contomobile“ nesudaro Jums sąlygų bet kuriuo metu pranešti apie prarastą, pavogtą ar neteisėtai pasisavintą Mokėjimo priemonę, jeigu neveikėte apgaulingai, Jums neteks atsakomybė už nuostolius, atsiradusius dėl bet kurios su Jūsų „Contomobile“ Sąskaita susietos Mokėjimo priemonės neautorizuoto panaudojimo tuo metu, kai negalėjote pranešti apie Mokėjimo priemonę kaip prarastą, pavogtą ar pasisavintą. Tokiu atveju „Contomobile“ padengia Jums nuostolius, atsiradusius dėl Mokėjimo priemonės neautorizuoto panaudojimo.
13.5. Jūs turite teisę reikalauti grąžinti lėšas už autorizuotą Mokėjimo operaciją, kuri buvo inicijuota Gavėjo ar per Gavėją, esant šioms aplinkybėms:
13.5.1. Mokėtojas yra EEE.
13.5.2. įgaliojime, kurį suteikėte gavėjui, buvo nenurodyta tiksli Mokėjimo operacijos suma;
13.5.3. mokėjimo operacijos suma viršijo sumą, kurią galėjote pagrįstai tikėtis sumokėti;
13.5.4. Jūs tiesiogiai nedavėte sutikimo „Contomobile“ dėl vykdytinos Mokėjimo operacijos;
13.5.5. informacija apie Mokėjimo operaciją nebuvo Jums prieinama sutartu būdu keturių savaičių laikotarpiu prieš įvykdant Mokėjimo operaciją; ir
13.5.6. Jūs paprašėte grąžinti lėšas per 8 (aštuonias) savaites nuo atitinkamos Mokėjimo operacijos.
13.6. Gavę Jūsų prašymą dėl lėšų grąžinimo pagal 13.5 punktą, mes galime paprašyti Jūsų pateikti tokios papildomos informacijos, kurios mums pagrįstai gali prireikti norint įsitikinti, kad buvo laikomasi 13.5 punkto sąlygų. Gavę visą atitinkamą informaciją, mes išnagrinėsime prašymą ir per 10 (dešimt) Darbo dienų arba grąžinsime Mokėjimo operacijos sumą į Jūsų Sąskaitą, arba pateiksime Jums rašytinį paaiškinimą, kodėl manome, kad lėšų grąžinimo sąlygų nebuvo laikomasi.
13.7. Jūs prisiimate atsakomybę už visas „Contomobile“ skirtas baudas, delspinigius, patirtus tiesioginius ar netiesioginius nuostolius ar kitą atsakomybę (finansinę ar kt.), nulemtus ar atsiradusius dėl Jūsų įvykdyto „Contomobile“ sąlygų pažeidimo ir Jūs sutinkate kompensuoti bet kokius tokius nuostolius visais įstatymų nedraudžiamais atvejais.
13.8. Jūs įsipareigojate garantuoti žalos atlyginimą ir apsaugoti „Contomobile“, mūsų darbuotojus, partnerius, agentus, trečiosios šalies paslaugų teikėjus bei su jais susijusias bendroves, įgaliotąsias veikti mūsų vardu, nuo bet kokios pretenzijos (įskaitant teisines išlaidas), kurią gali pateikti ar gauti bet kurį trečioji šalis dėl Jūsų įvykdyto „Contomobile“ sąlygų ar kurio nors įstatymo pažeidimo.
13.9. „Contomobile“ nėra atsakinga:
13.9.1. už mokėjimo nurodymo nevykdymą ar vykdymą su trūkumais, jeigu jis įvykdytas remiantis Jūsų mums pateiktu neteisingu Unikaliu identifikatoriumi. Tačiau tokiu atveju mes dėsime visas pagrįstai įmanomas pastangas siekdami sugrąžinti Jūsų lėšas ir galime reikalauti Jūsų apmokėti šias pastangas bei sumokėti su trečiųjų šalių pagalba susijusias išlaidas;
13.9.2. už netinkamą mokėjimo nurodymo vykdymą, jeigu mes galime įrodyti Jums (ir tam tikrais atvejai Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjui), kad Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas gavo mokėjimo sumą tinkamu laiku. Tokiu atveju už tinkamą Mokėjimo operacijos įvykdymą gali būti atsakingas Gavėjo mokėjimo paslaugų teikėjas;
13.9.3. už nuostolius, atsirandančius dėl to, kad Jūs neapsaugojote savo Sąskaitos saugumo požymių (įskaitant, bet neapsiribojant, Slaptažodžius, Saugumo duomenis, taip pat Mokėjimo kortelės ar kitos su Jūsų Sąskaita susietos Mokėjimo priemonės individualių saugumo požymių) ar dėl bet kurio kito tyčinio ar didelio neatsargumo savo saugumo įsipareigojimų pagal 10 skyrių nevykdymo;
13.9.4. už trečiosios šalies nusikalstamą veiką, padarytą naudojant suklastotus ir (arba) neteisėtus dokumentus ar neteisėtai įgytus duomenis;
13.9.5. už banko, finansų įstaigų ar kitų Mokėjimo paslaugų teikėjų, ar kitų trečiųjų šalių padarytas klaidas;
13.9.6. pasekmes, atsirandančias dėl „Contomobile“ įsipareigojimų nevykdymo ar vykdymo vėlavimo, kurį nulėmė bet kuris faktorius, kurio mes negalime pagrįstai kontroliuoti, įskaitant Jūsų ar trečiosios šalies veikimą ar neveikimą;
13.9.7. už bet kurias pasekmes, atsirandančias, kai „Contomobile“ teisėtai nutraukia šią Sutartį, ar už prieigos prie Paslaugų sustabdymą ar kitą su „Contomobile“ sąskaita ar Paskyra susijusį veiksmą, atliktą remiantis „Contomobile“ sąlygomis.;
13.9.8. už prekes ar paslaugas, įsigytas naudojant „Contomobile“ sąskaitą, ar kai trečioji šalis nevykdo bet kurios sutarties ar kito susitarimo, kurio apmokėjimui buvo naudojama „Contomobile“ sąskaita;
13.9.9. už Kliento mokestinių prievolių vykdymą, mokesčių apskaičiavimą arba mokesčių mokėjimą ar atitiktį bet kurios jurisdikcijos teisinėms ar reguliacinėms pareigoms arba
13.9.10. už sutartinio įsipareigojimo nevykdymą ar už nuostolius, atsirandančius dėl tokio įsipareigojimo nevykdymo dėl mums taikytino teisės akto reikalavimo.
13.10. Mūsų atsakomybei Jums pagal šią Sutartį (neatsižvelgiant į tai, ar toks įsipareigojimas atsiranda iš sutarties ar delikto (įskaitant neatsargumą), dėl įstatymų nustatytos prievolės nevykdymo ar kitaip) taikomi toliau išvardytos išimtys ir apribojimai:
13.10.1. Mes prisiimame atsakomybę tik už tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl esminio „Contomobile“ sąlygų pažeidimo ir tik tais atvejais, kai tokius nuostolius mes pagrįstai būtume galėję numatyti tokio Sutarties pažeidimo metu, ir:
13.10.2. Mes nesame atsakingi už:
13.10.2.1. negautą pelną;
13.10.2.2. negautas pajamas;
13.10.2.3. suprastėjusią reputaciją;
13.10.2.4. sumažėjusią įmonės vertę;
13.10.2.5. sumažėjusias prekybos ir verslo apimtis;
13.10.2.6. nesudarytas ar nutrauktas sutartis (sandorius);
13.10.2.7. nepanaudotą ar sugadintą programinę įrangą, duomenis, informaciją;
13.10.2.8. netiesioginius ar išvestinius nuostolius.
13.11. „Contomobile“ sąlygos sudaro visą susitarimą tarp Šalių ir pakeičia ir panaikina visus ankstesnius rašytinius ar žodinius jų projektus, sutartis, potvarkius ir susitarimus, susijusius su sutarties objektu. Kiekviena Šalis pripažįsta, kad, sudarydama pagrindinę paslaugų teikimo sutartį ir priimdama „Contomobile“ sąlygas, ji nesiremia jokiu pareiškimu ar garantija (padarytais netyčia ar dėl neatsargumo), kurie nėra nurodyti pagrindinėje paslaugų sutartyje ir „Contomobile“ sąlygose, ir netaikys jų atžvilgiu jokių teisių gynimo priemonių.
13.12. Šalies nepasinaudojimas savo teisėmis pagal „Contomobile“ sąlygas ar nereikalavimas šias teises įgyvendinti nereiškia atsisakymo pateikti pretenziją dėl kitos Šalies įvykdyto sąlygų pažeidimo.
13.13. Jokia „Contomobile“ sąlygų nuostata neatleidžia nuo ar neriboja atsakomybės už asmens mirtį, sužalojimą, sukčiavimą, apgaulę ar bet kurios kitos atsakomybės, nuo kurios neatleidžia ar kurią draudžia riboti įstatymas.
13.14. Išskyrus „Contomobile“ sąlygose nurodytus atvejus, visos „Contomobile“ sąlygose esančioms sąlygoms ir garantijoms, taikytinas maksimalia apimtimi įstatymų leidžiamas „Contomobile“ sąlygų prioritetas įstatymų ir kitų teisės aktų atžvilgiu.
13.15. Mūsų paslaugos yra teikiamos vadovaujantis principais „Kaip yra“, „Kai yra“, ir „Contomobile“ negarantuoja, kad prieiga prie „Contomobile“ programėlės, Kliento savitarnos, Jūsų Paskyros, „Contomobile“ sąskaitos ar bet kurios kitos mūsų Paslaugos bus nesutrikdyta ar ideali. Prieigą prie mūsų Paslaugų gali paveikti ar sutrikdyti nuo mūsų nepriklausantys faktoriai. „Contomobile“ imasi visų komerciškai pagrįstų priemonių siekdama teikti nesutrinkamą prieigą prie mūsų Paslaugų ir neprisiima atsakomybės už nuostolius, kurių gali atsirasti tiesiogiai ar netiesiogiai dėl Paslaugų teikimo sutrikdymo, kurį gali sukelti: (i) planiniai ar avariniai remonto, atnaujinimo ar palaikymo darbai; (ii) mūsų Sistemos ar trečiosios šalies sistemos, kurią mes naudojame teikdami savo paslaugas, triktis; (iii) Nenugalimos Jėgos (Force Majeure) įvykis, ar bet kurios kitos aplinkybės ar priežastys, kurių mes negalime pagrįstai kontroliuoti.
13.16. Nė viena Šalis nėra laikoma pažeidusia „Contomobile“ sąlygas dėl savo įsipareigojimų pagal „Contomobile“ sąlygas vykdymo vėlavimą ar nevykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad vykdymo vėlavimą ar nevykdymą sukėlė Nenugalimos jėgos aplinkybės. Klientas privalo raštu pranešti „Contomobile“ apie atitinkamas Nenugalimos jėgos aplinkybes, sutrukdžiusias vykdyti Šalies įsipareigojimus, per 10 (dešimt) Darbo dienų nuo Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo dienos. „Contomobile“ apie Nenugalimos jėgos aplinkybes privalo pranešti Klientui per 10 (dešimt) kalendorinių dienų el. paštu ar savo svetainėje paskelbdama pranešimą.

14. Paslaugų teikimo sustabdymas ir nutraukimas
14.1. „Contomobile“, savo nuožiūra, remdamasi „Contomobile“ sąlygomis ir kitais savo teisiniais bei reguliaciniais įsipareigojimais, gali vienašališkai iš anksto neįspėdama imtis vienos iš toliau išvardytų priemonių:
14.1.1. sustabdyti Mokėjimo operacijos vykdymą;
14.1.2. sustabdyti vienos ar visų mūsų Paslaugų teikimą Jums;
14.1.3. apriboti ar sustabdyti prieigą prie „Contomobile“ programėlės, Kliento savitarnos, Jūsų Paskyros ar Sąskaitos (-ų);
14.1.4. sulaikyti Jūsų Sąskaitoje laikomas lėšas, kai jos tampa ginčo objektu ar kai to reikalauja teisės aktai;
14.1.5. atlikti atvirkštinę Mokėjimo operaciją ir sugrąžinti lėšas, gautas į Jūsų sąskaitą, atgal į mokėtojo sąskaitą;
14.2. 14.1. punkte išvardytos priemonės gali būti taikomos toliau nurodytais atvejais:
14.2.1. jeigu Jūs iš esmės pažeidžiate „Contomobile“ sąlygas ar pagrįstai manome, kad Jūs neišvengiamai iš esmės pažeisite „Contomobile“ sąlygas ir turime imtis priemonių tokiam pažeidimui užkirsti kelią;
14.2.2. jeigu mes įtariame, kad Jūs dalyvaujate Pinigų plovimo ar teroristų finansavimo veikloje, kad naudojate (ar naudosite) kurią nors iš mūsų Paslaugų neteisėtu tikslu, tikslu, kuris draudžiamas pagal „Contomobile“ sąlygas, ar tikslu, kuris mūsų nuomone, kelia grėsmę mūsų reputacijai;
14.2.3. jeigu nevykdote kurio nors iš savo įsipareigojimų, nurodytų Taisyklių 11 punkte;
14.2.4. jeigu negalime patikrinti Jūsų tapatybės, lėšų šaltinio arba kitos Jūsų mums pateiktos informacijos;
14.2.5. jeigu pagrįstai manome, kad naudodamiesi mūsų Paslaugomis ar Sistema galite padaryti žalos, sugadinti ar kitaip neigiamai paveikti mūsų Paslaugas ar Sistemą (arbą jų dalį, įskaitant bet kokį tinklą, techninę, programinę įrangą ar duomenis, kuriuos naudojame savo Paslaugoms teikti);
14.2.6. jeigu mes pagrįstai manome, kad būtina apsaugoti Jūsų Sąskaitą ar užkirsti kelią bet kuriam neautorizuotam ar apgaulingam Jūsų Sąskaitoje laikomų pinigų naudojimui arba
14.2.7. jeigu Jūsų turimos „Contomobile“ sąskaitos likutis yra neigiamas;
14.2.8. jeigu bankrutuojate ar tampate nemokus;
14.2.9. Jūsų mirties ar neveiksnumo atveju.
14.3. Pagal galimybes, „Contomobile“ kuo skubiau praneša Klientui apie priemones, taikomas remiantis 14.1 ir 14.2 punktais, ir nurodo veiksmus, kurių gali prireikti norint atkurti visą prieigą prie mūsų Sąskaitos. Tačiau mes galime nesusisiekti su jumis ar nepateikti jokios informacijos dėl mūsų atliktų veiksmų, jei tai daryti mums draudžia įstatymas ar tokios informacijos pateikimas keltų grėsmę „Contomobile“, mūsų Sistemos, Klientų ar kurios nors trečiosios šalies saugumui.
14.4. Jeigu pagrįstai įtariame, kad Jūs dalyvaujate pinigų plovimo, teroristų finansavimo ar kitoje nusikalstamoje veikoje, pagrįstai manome, kad „Contomobile“ programėlei, Kliento savitarnai, Jūsų Paskyrai ar Sąskaitai (-oms) kyla grėsmė būti panaudotai (-oms) vykdant pinigų plovimo, teroristų finansavimo ar kitą nusikalstamą veiką arba kitaip laikomės nuomonės, kad turime įgyvendinti savo teisinius ir reguliacinius įsipareigojimus, turime teisę nedelsdami sustabdyti prieigą prie bet kurios ar prie visų mūsų Paslaugų neįspėję ir nepateikę jokio paaiškinimo, kol bus atliktas papildomas tyrimas.
14.5. Jeigu pagrįstai įtariame, kad „Contomobile“ programėlės, Kliento savitarnos, Jūsų Sąskaitos ar Paskyros saugumas buvo pažeistas, „Contomobile“ turi teisę nedelsdama ir neįspėdama sustabdyti prieigą prie vienos ar prie visų mūsų Paslaugų. Sustabdžiusi prieigą prie Jūsų Sąskaitos dėl minėtos priežasties, „Contomobile“ kuo skubiau praneša Klientui ir nurodo veiksmus, kurių reikės imtis norint atkurti prieigą prie mūsų Paslaugų.
14.6. Prieigos prie mūsų Paslaugų sustabdymas, kurį mes taikėme remdamiesi „Contomobile“ sąlygomis, yra atšaukiamas, jei sustabdymą lėmusios aplinkybės tampa nebeaktualios.
14.7. „Contomobile“ neprisiima atsakomybės už nuostolius, atsiradusius dėl prieigos prie „Contomobile“ programėlės, Kliento savitarnos, Jūsų Paskyros, „Contomobile“ sąskaitos blokavimo arba mūsų Paslaugų sustabdymo ar dėl kitų ribojimų, taikytų remiantis „Contomobile“ sąlygomis.
14.8. Laikydamiesi savo teisinių įsipareigojimų, mes galime sustabdyti Mokėjimo operacijos vykdymą ir (arba) nesuteikti prieigos prie lėšų iš Mokėjimo operacijos tiek laiko, kiek to gali reikalauti įstatymas ar „Contomobile“ sąlygos. Tokiu atveju mes galime nesusisiekti su jumis ar nepateikti jokios informacijos apie veiksmus, kurių turime imtis, jeigu tai mums draudžia įstatymas, bet tais atvejais, kai mus leidžiama tai padaryti, Mokėjimo operacijos būseną atnaujiname per 10 (dešimt) darbo dienų.
14.9. Jūs turite teisę nepaveikdami jokios kitos savo teisės ar teisių gynimo priemonės vienašališkai nutraukti Pagrindinę paslaugų teikimo sutartį ir „Contomobile“ sąlygas, apie savo ketinimą nutraukti mus bet kuriuo iš 12 skyriuje nurodytų būdų raštu informavę bent prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
14.10. Mes turime teisę be jokios kitos savo teisės ar teisių gynimo priemonės pagrindo vienašališkai nutraukti Pagrindinę paslaugų teikimo sutartį ir „Contomobile“ sąlygas bei nustoti teikti savo Paslaugas be prievolės nurodyti savo sprendimo priežastį, apie savo ketinimą nutraukti informavę jus bet kuriuo iš 12 skyriuje nurodytų būdų prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.
14.11. Mes turime teisę be jokios kitos savo teisės ar teisių gynimo priemonės pagrindo vienašališkai nutraukti Pagrindinę paslaugų teikimo sutartį ir „Contomobile“ sąlygas, jei Jūsų Sąskaitoje(-ose) per nepertraukiamą 12 mėnesių laikotarpį nebuvo pinigų likučio (arba likutis neigiamas) ir per 12 mėnesių laikotarpį nebuvo atliekamos jokios Mokėjimo operacijos.
14.12. Kuriai nors iš Šalių nutraukus Pagrindinę paslaugų teikimo sutartį ir „Contomobile“ sąlygas, „Contomobile“ turi teisę iš Jūsų Sąskaitos (-ų) likučio nurašyti bet kokią sumą, kurią mums esate skolingas (įskaitant, bet neapsiribojant, likusius mokesčius už „Contomobile“ suteiktas Paslaugas, bet kokių mūsų patirtų išlaidų, tokių kaip kortelės leidėjų ar kitų finansinių įstaigų ir/ar valstybinių įstaigų taikomos baudos ar rinkliavos, atlyginimą ir bet kokią kompensaciją, kurią turime teisę iš Jūsų gauti dėl nuostolių, kurių patyrėme Jums pažeidus „Contomobile“ sąlygas). Jei Jūsų „Contomobile“ sąskaitos (-ų) likutis nepakankamas visai sumai, kurią esate mums skolingas, padengti, Klientas įsipareigoja likusią sumą per 3 (tris) darbo dienas sumokėti į „Contomobile“ nurodytą sąskaitą. Jei tarp Kliento ir „Contomobile“ kyla ginčas, „Contomobile“ turi teisę lėšas, dėl kurių kilo ginčas, užlaikyti, kol ginčas bus išspręstas.
14.13. Pranešimas apie Sutarties nutraukimą kurios nors iš Šalių iniciatyva neatleidžia Kliento nuo visų jo įsipareigojimų „Contomobile“ pagal „Contomobile“ sąlygas vykdymo iki nutraukimo įsigaliojimo.
14.14. Nutraukimas kurios nors iš Šalių iniciatyva nepaveikia jokių Šalių teisių, teisių gynimo priemonių, įsipareigojimų ar prievolių, atsiradusių iki nutraukimo dienos, įskaitant teisę reikalauti atlyginti žalą dėl bet kokio „Contomobile“ sąlygų pažeidimo, įvykusio prieš nutraukiant sutartį.
14.15. Bet kokia „Contomobile“ sąlygų nuostata, kuri numatyta ar numanoma savo pobūdžiu ir toliau galioti po nutraukimo datos, lieka toliau galioti visa apimtimi.
14.16. Bet kuriai iš Šalių nutraukus Sutartį, nutraukimo dieną Jūsų Sąskaita (-os) bus uždaroma (-os), o Sąskaitoje (-ose) laikomas Elektroninių pinigų likutis bus Išpirktas. Jums reikės iš „Contomobile“ palaikomų išpirkimo būdų pasirinkti lėšų išpirkimo būdą pateikiant galiojantį Mokėjimo nurodymą.
14.17. Jei nepasirenkate būdo, kuriuo 14.16 punkte nurodytais atvejais turi būti išpirktas Elektroninių pinigų likutis, Sąskaitos (-ų) lėšų likutis bus laikomas atskiroje sąskaitoje, kol bus gautas galiojantis Mokėjimo nurodymas, o gavus galiojantį Mokėjimo nurodymą, bus pervestas į Jūsų nurodytą sąskaitą.
14.18. Jei nutraukus Sutartį „Contomobile“ grąžinami pinigai už mokėjimą iš Jūsų sąskaitos ar lėšas už iš Jūsų Sąskaitos prieš nutraukiant sutartį atliktą Mokėjimo operaciją mums grąžina trečioji šalis, „Contomobile“ šias lėšas laikys atskiroje sąskaitoje, informuos Jus apie lėšų gavimą ir perves lėšas į Jūsų nurodytą sąskaitą.

15. Konfidencialumas ir duomenų apsauga
15.1. Kiekviena Šalis patvirtina, kad jokiais būdais nenaudos kitos šalies Konfidencialios informacijos savo ar bet kurios kitos trečiosios šalies naudai, išskyrus atvejus, kai tai būtina siekiant vykdyti savo įsipareigojimus pagal „Contomobile“ sąlygas, ir neatskleis tokios Konfidencialios informacijos jokiai trečiajai šaliai (išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai ar pagrįstai reikia šalies profesionaliems patarėjams) be kitos Šalies ar jos įgaliotų atstovų išankstinio rašytinio sutikimo. Kiekviena šalis imasi pagrįstų atsargumo priemonių siekdama apsaugoti kitai šaliai priklausančią Konfidencialią informaciją taikydama apsaugos lygį, ne žemesnį negu taiko savo Konfidencialiai informacijai. Kiekviena šalis patvirtina, kad įsipareigojimai pagal šį punktą išlieka galioti ir nutraukus Pagrindinę paslaugų teikimo sutartį bei „Contomobile“ sąlygas.
15.2. Asmens duomenų, kuriuos mes surinkome iš Jūsų, kuriuos pateikėte mums ar kuriuos mes gavome iš trečiųjų šalių, tvarkymas reguliuojamas vadovaujantis mūsų Privatumo politika, kuri yra priedas prie Pagrindinės paslaugų teikimo sutarties ir pateikiama čia. Privatumo politikoje pateikiama svarbi informacija apie tai, kaip mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis. Svarbu, kad susipažintumėte su šia politika.
15.3. „Contomobile“ turi teisę perduoti informaciją, surinktą apie Jus ir Jūsų veiksmus Sąskaitoje, ar Asmens duomenis teisėsaugos institucijoms, valstybės įstaigoms, priežiūros institucijoms, finansų įstaigoms ar Mokėjimo paslaugų teikėjams, jei tai yra būtina siekiant vykdyti mūsų teisinius ir reguliavimo įsipareigojimus.
15.4. „Contomobile“, gavusi Jūsų aiškų sutikimą, turi teisę perduoti Jūsų duomenis mokėjimo inicijavimo, sąskaitos informacijos bei mokėjimo priemonių išleidimo paslaugų teikėjams, siekdama užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą. Mes galime atsisakyti suteikti prieigą mokėjimo inicijavimo, sąskaitos informacijos ar mokėjimo priemonių išleidimo paslaugų teikėjams dėl objektyvių priežasčių, susijusių su šių paslaugų teikėjų neautorizuota prieiga prie Jūsų sąskaitos, įskaitant neautorizuotą mokėjimo operacijos inicijavimą. Tokiu atveju, jeigu bus įmanoma, informuosime Jus prieš atsisakydami suteikti prieigą ir ne vėliau kaip atsisakę suteikti prieigą, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus, kai mums tai draudžiama daryti.

16. Intelektinė nuosavybė
16.1. Visos Intelektinės nuosavybės teisės, galiojančios „Contomobile“ Programėlėje, Svetainėje, Savitarnoje ir Sistemoje bei patentuotoje technologijoje, naudojamoje paslaugoms teikti (įskaitant, bet neapsiribojant, mūsų programinę įrangą, algoritmus, dokumentaciją, gamybos paslaptis, Konfidencialią informaciją ir visus kitus pakeitimus, tobulinimus ar jų išvestines priemones), priklauso „Contomobile“ ir su ja susijusioms bendrovėms.
16.2. Jūs galite naudotis „Contomobile“ programėle, Svetaine, Klientų savitarna ir Sistema tik mūsų Paslaugoms gauti „Contomobile“ sąlygose nurodytu būdu. „Contomobile“ sąlygos nesuteikia ar neperduoda jokių kitų licencijų, nuosavybės teisių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių, galiojančių „Contomobile“ Programėlėje, Svetainėje, Klientų savitarnoje ir Sistemoje bei patentuotoje technologijoje, naudojamoje Paslaugoms teikti.

17. Skundai
17.1. „Contomobile“ visada stengiasi kuo skubiau išspręsti visus Jums iškilusius klausimus, susijusius su mūsų Paslaugomis. Jeigu nesate patenkinti mūsų suteiktomis Paslaugomis, prašome susisiekti su mumis. Visų pirma rekomenduojame susisiekti su mūsų Klientų aptarnavimo tarnybos palaikymo skyriaus darbuotojais elektroniniu paštu support@contomobile.com. Klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai operatyviai ir efektyviai padės išspręsti skirtingus klausimus arba, negalėdami tiesiogiai padėti, perduos klausimą spręsti atitinkamam skyriui.
17.2. Jeigu klausimas nebuvo išspręstas ir Jūs likote nepatenkinti Klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojų pagalba, galite pateikti oficialų skundą. Oficialų skundą galite pateikti remdamiesi Skundų nagrinėjimo politika, kurią galite rasti mūsų svetainėje.
17.3. Skunde turi būti nurodyti visi duomenys dėl aplinkybių, kuriomis remiantis skundas yra teikiamas, įskaitant išsamų problemos aprašymą, jos atsiradimo datą bei laiką ir pageidaujamą reikalavimo sprendimą. Įsitikinkite, kad pridedate visus susijusius dokumentus (ir pateikiate kopijas visų dokumentų, kurių mes dar neturime), kad galėtume tinkamai apsvarstyti Jūsų skundą.
17.4. Kai pateiksite skundą (pagal aukščiau išdėstytus reikalavimus), per 3 (tris) darbo dienas raštu patvirtinsime gavimą el. paštu ir patvirtinsime, kad nagrinėjame Jūsų skundą.
17.5. Gavę visą išsamią informaciją apie skundą, mes operatyviai jį išnagrinėsime ir pasistengsime pateikti Jums galutinį atsakymą per 15 (penkiolika) Darbo dienų. Jei skunde nurodytos informacijos nepakanka klausimui tinkamai išspręsti, mes susisieksime su Jumis ir pranešime, kokios dar informacijos ar dokumentų mūsų manymu trūksta norint tinkamai išspręsti skundą. Nustatant, ar galutinis atsakymas buvo pateiktas per 15 (penkiolika) Darbo dienų, nėra atsižvelgiama į bet kurį vėlavimą, kurį nulėmė skunde pateiktos informacijos trūkumas.
17.6. Negalėdami pateikti galutinio atsakymo į skundą per 15 (penkiolika) Darbo dienų, mes susisieksime su jumis ir informuosime apie vėlavimą nulėmusią priežastį ir nurodysime galutinio sprendimo pateikimo datą. Bet kuriuo atveju galutinis atsakymas pateikiamas per 35 (trisdešimt penkias) Darbo dienas nuo skundo gavimo dienos.
17.7. Jei galutinis sprendimas Jūsų netenkina arba negavote mūsų atsakymo per aukščiau esančiuose 17.5–17.6 punktuose nurodytą laikotarpį, galite:
17.7.1. pateikti skundą priežiūros institucijai Lietuvos bankui adresu Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, el. paštas info@lb.lt arba Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, el. paštas pt@lb.lt, daugiau informacijos čia;
17.7.2. kreiptis į Lietuvos banką dėl neteisminio ginčo nagrinėjimo (Žirmūnų g. 151, LT-01121 Vilnius, interneto tinklalapis www.lb.lt), kuris nagrinėja vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus, kylančius iš finansinių paslaugų teikimo, ne teismo tvarka. Daugiau informacijos galite rasti čia ir Lietuvos banko svetainėje.

18. Taikytina teisė ir jurisdikcija
18.1. Pagrindinė paslaugų teikimo sutartis ir „Contomobile“ sąlygos yra nustatomos ir aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, įskaitant atvejus, kai ne Lietuvos Respublikos jurisdikcijos teismas yra kompetentingas nagrinėti ginčą, kilusį dėl Pagrindinės paslaugų teikimo sutarties ar „Contomobile“ sąlygų arba su jomis susijusį.
18.2. Šalims nepavykus išspręsti ginčo derybomis, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose, išskyrus atvejus, kai šalys raštu susitarė dėl kitos jurisdikcijos ar kitos ginčo sprendimo tvarkos. 

NAUJIENA

Nauja Conto QuickPay galimybė - atsiskaitymas mokėjimo kortele