Sutartis verslo klientams

Mokėjimo paslaugų sutartis

Pagrindinė mokėjimo paslaugų sutartis verslo klientams

1. Sutarties aiškinimas, galiojimo pradžia ir pabaiga

1.1. Ši sutartis sudaroma tarp Contomobile UAB, Lietuvos Respublikoje įsteigtos bendrovės, komercinę veiklą vykdančios kaip „Contomobile“ („Mes“, „Mus“, „Mūsų“), ir Kliento („Klientas“, „Jūs“, „Jūsų“).

1.2. Ši sutartis nustato pagrindines sutartinių santykių sąlygas tarp Kliento ir Contomobile UAB, susijusias su Jūsų „Contomobile“ Vartotojo paskyra, „Contomobile“ sąskaita ir jūsų prieiga prie ir naudojimusi „Contomobile“ paslaugomis. Ši sutartis aiškiai apima „Paslaugų teikimo taisykles“, „Privatumo politiką“, „Kainyną“ ir kitus priedus (kartu vadinami “Contomobile sąlygos“).

1.3. Šioje sutartyje:

1.3.1. Tam tikros sąvokos turi apibrėžimus. Šios sąvokos yra rašomos didžiąja raide ir jų apibrėžimus galima rasti Priede „Sąvokos“.

1.3.2. Antraštės skirtos Šalių patogumui ir neturėtų būti naudojamos aiškinant susitarimo nuostatas ir „Contomobile“ sąlygas;

1.3.3. Vienaskaitos naudojimas apima daugiskaitą ir atvirkščiai;

1.3.4. Bet kokios giminės naudojimas apima kitas gimines;

1.3.5. „Įskaitant“ ar kitas panašias išraiškas reikėtų aiškinti kaip pavyzdines;

1.3.6. Esant bet kokiam prieštaravimui ar dviprasmybei tarp šios sutarties ir dokumentų, pridedamų ar įtrauktų kaip nuorodos, pirmenybė yra teikiama:

1.3.6.1. Priedams;

1.3.6.2. Paslaugų teikimo taisyklėms;

1.3.6.3. Šiai sutarčiai.

1.4. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir kai mes patvirtiname, kad Klientas (ir, kai taikoma, jo Teisėtas atstovas) sėkmingai užbaigė Vartotojo paskyros registracijos procesą ir tęs jį, kol procesas bus nutrauktas pagal 3.4 arba 4 punktą. Sėkmingai užbaigus Vartotojo paskyros registravimo procesą, šios Sutarties kopija bus automatiškai išsiųsta jūsų el. pašto adresu.

1.5. Sėkmingai užregistravus Vartotojo paskyrą jums bus atidaryta „Contomobile“ sąskaita, kuri suteiks jums prieigą prie „Contomobile“ teikiamų Paslaugų. Sąskaita visada turi būti naudojama griežtai pagal šią sutartį ir „Contomobile“ sąlygas. Šalys sutinka, kad ši sutartis ir „Contomobile“ sąlygos, įskaitant bet kuriuos susijusius pakeitimus, bus taikomi visoms „Contomobile“ sąskaitoms atidarytoms Kliento „Contomobile“ sistemoje.

1.6. Sąlygos, kuriomis bus teikiamos Paslaugos, išsamiai aprašytos „Paslaugų teikimo taisyklėse“ bei Prieduose. Kiekvienos „Contomobile“ paslaugos kaina ir atitinkama apmokėjimo tvarka nurodyta Paslaugų teikimo taisyklėse ir Kainyne.

1.7. Jūs partvirtinate ir garantuojate, kad Vartotojo paskyros registravimo metu visa informacija, kurią pateikiate mums, yra teisinga ir išsami, ir kad visa informacija, kurią pateiksite mums ateityje, bus tokia pat teisinga ir išsami, ir jeigu bet kurie jūsų duomenys ateityje pasikeistų, jūs įsipareigojate nedelsiant pranešti mums. Jūs sutinkate, kad būsite atsakingi už visus nuostolius, kurie gali atsirasti pateikus netikslią, neteisingą ar klaidinančią informaciją.

1.8. Šalys susitaria, kad gali būti sudarytos šios sutarties ir bet kurio kito dokumento (įskaitant susitarimus, Mokėjimo nurodymus ir kt.) elektroninės kopijos, kiek tai leidžiama įstatymų.

1.9. Kai kurie Priedai įsigalios tik jums pradėjus naudoti atitinkamą Paslaugą, aprašytą atitinkamame Priede. Tam, kad galėtume teikti tam tikras Paslaugas, mums gali tekti imtis tolesnių veiksmų, kad patvirtintume jūsų tapatybę, arba reikalauti, kad pateiktumėte papildomos informacijos. Mums pagrįstai reikalaujant, jūs sutinkate pateikti papildomos informacijos ir dokumentų, bei sutinkate, kad kai kurios Paslaugos gali būti prieinamos tik po to, kai bus atlikti būtini veiksmai.

2. Įsipareigojimai

2.1. Mūsų įsipareigojimai pagal „Contomobile sąlygas“ priklauso nuo mūsų vienašališko jūsų pripažinimo kaip Kliento-juridinio asmens. Mes pasiliekame teisę atsisakyti teikti savo Paslaugas arba atidaryti jums „Contomobile“ sąskaitą, nenurodydami priežasties.

2.2. Prieš pripažindami jus kaip Klientą-juridinį asmenį arba prieš sutikdami teikti jums Paslaugas, o taip pat viso šios sutarties galiojimo metu, jūs sutinkate bendradarbiauti su mumis ir nedelsdami pateikti visą informaciją ar dokumentus, kurių pagrįstai prašome, kad galėtume

2.2.1. laikytis savo teisinių ir reguliavimo įsipareigojimų bei savo vidaus taisyklių;

2.2.2. patikrinti jūsų tapatybę, jūsų Galutinio Naudos Gavėjo (-ų) tapatybę, Teisėto atstovo ar Įgaliotojo vartotojo tapatybę;

2.2.3. patikrinti bet kokią susijusią su jūsų veikla informaciją, kurią pateikėte mums;

2.2.4. suprasti kokiais tikslais naudosite mūsų Paslaugas; ir

2.2.5. suprasti lėšų šaltinį, kuris bus naudojamas jūsų Sąskaitai finansuoti

2.3. Mums pripažinus jus kaip Klientą-juridinį asmenį pagal pirmiau nurodytą 2.1 punktą, ir Klientui sėkmingai užregistravus Vartotojo paskyrą pagal „Paslaugų teikimo taisyklių“ 3 skyrių („Vartotojo paskyros registravimas“), jums atidarysime „Contomobile“ sąskaitą, suteiksime prieigą prie mūsų Paslaugų, ir teiksime Paslaugas laikydamiesi „Contomobile“ sąlygų ir Lietuvos Respublikos įstatymų.

2.4. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad:

2.4.1. naudosis „Contomobile“ paslaugomis visada griežtai pagal šią sutartį ir „Contomobile“ sąlygas, ir laikysis visų savo įsipareigojimų pagal šią sutartį ir „Contomobile“ sąlygas.

2.4.2. Visa mums pateikta informacija yra teisinga ir išsami, ir kad visa informacija bus nuolat atnaujinama. Jis nedelsdamas informuos mus, jei pateikė neteisingą ar galimai klaidinančią informaciją ir nedelsdamas ištaisys šią informaciją. Klientas sutinka, kad jis bus atsakingas už visus nuostolius, atsiradusius dėl netikslios, neteisingos, neišsamios ar klaidinančios informacijos pateikimo.

2.4.3. Nenaudos savo „Contomobile“ Vartotojo Paskyros, „Contomobile“ Sąskaitos ar bet kurios „Contomobile“ Paslaugos jokiu neteisėtu ar draudžiamu tikslu, įskaitant, bet neapsiribojant, sukčiavimu, pinigų plovimu ir teroristų finansavimu;

2.4.4. Naudosis savo „Contomobile“ sąskaita ir mūsų Paslaugomis tik savo vardu, o ne trečiosios šalies vardu, kad elektroniniai pinigai, laikomi „Contomobile“ sąskaitoje, priklausys tik Klientui, ir kad joks kitas asmuo neturės jokių teisių į šias lėšas, kad jis neperleis ar neperduos savo „Contomobile“ sąskaitos trečiosioms šalims ir kitaip nesuteiks trečiajai šaliai teisinio ar teisėto intereso teisių į savo „Contomobile“ sąskaitą.

2.4.5. Laiku sumokės visas mums priklausančias sumas, susijusias su „Contomobile” paslaugomis pagal tvarką numatytą „Contomobile” sąlygose;

2.4.6. Jei jis bet kuriuo metu sužino, kad lėšos galėjo būti klaidingai įskaitytos į jo „Contomobile” sąskaitą, nedelsdamas informuos mus apie tai. Klientas sutinka, kad tokiomis aplinkybėmis jis neturės jokios juridinės teisės naudotis bet kokiomis lėšomis, kurios galėjo būti klaidingai įskaitytos į jo Sąskaitą, ir kad mes turėsime teisę bet kokias tokias lėšas nurašyti iš Sąskaitos be Mokėjimo nurodymo arba bet kokio kito Kliento leidimo ir be įspėjimo. Jei lėšų likučio „Contomobile“ sąskaitoje nepakanka, kad būtų galima visiškai grąžinti bet kokią klaidingai įskaitytą sumą, Klientas įsipareigoja per 3 (tris) Darbo dienas nuo raštiško pranešimo apie klaidingai gautas lėšas įnešti pakankamai papildomų lėšų.

3. Pranešimai ir „Contomobile“ sąlygų pakeitimai

3.1. Pranešimai turėtų būti siunčiami pagal „Paslaugų teikimo taisyklių“ 12 skyriuje („Kalbos, Pranešimai, „Contomobile“ Sąlygų Pakeitimai ir Dokumentai“) nustatytą tvarką.

3.2. Mes galime keisti bet kurią šios sutarties sąlygą ar „Contomobile“ Sąlygą pagal „Paslaugų teikimo taisyklių“ 12 skyriuje („Contomobile“ sąlygų ir dokumentų pakeitimai, kalbos, pranešimai“) nustatytą tvarką.

3.3. Priedai gali būti keičiami pagal kiekviename Priede nustatytą tvarką. Jei priede nenurodoma pakeitimo tvarka, bus taikoma „Paslaugų teikimo taisyklių“ 12 skyriuje „Contomobile“ sąlygų ir dokumentų pakeitimai, kalbos, pranešimai“) nustatyta tvarka.

4. Paslaugų nutraukimas ir sustabdymas

4.1. Mes galime, nepažeisdami jokios kitos savo teisės ar teisių gynimo priemonės, bet kuriuo metu vienašališkai nutraukti šią sutartį, raštu įspėdami jus apie savo ketinimą prieš 60 (šešiasdešimt) dienų.

4.2. Mes taip pat galime nutraukti šią sutartį arba taikyti vieną ar daugiau priemonių, aprašytų „Paslaugų teikimo taisyklių“ 14 skyriuje („Paslaugų nutraukimas ir sustabdymas“) (įskaitant, bet neapsiribojant, „Contomobile“ sąskaitos arba prieigos prie bet kurios mūsų Paslaugos sustabdymu), jei bet kuri iš aplinkybių, aprašytų „Paslaugų teikimo taisyklių“ 14 skyriuje, taikytina jums ar jūsų naudojimuisi mūsų Paslaugomis, arba jei to reikalauja įstatymas.

4.3. Jūs galite, nepažeisdami jokių kitų jūsų turimų teisių ar teisių gynimo būdų, bet kuriuo metu vienašališkai nutraukti šią sutartį, raštu įspėdami mus apie savo ketinimą prieš 30 (trisdešimt) dienų.

4.4. Šios sutarties nutraukimo pasekmės yra išdėstytos „Paslaugų teikimo taisyklių“ 14 skyriuje „Paslaugų nutraukimas ir sustabdymas“.

5. Konfidencialumas ir duomenų apsauga

5.1. Konfidencialumo ir duomenų apsaugos sąlygos nurodytos „Privatumo politikoje“, kuri yra šios sutarties Priedas, ir „Paslaugų teikimo taisyklių“ 15 skyriuje („Konfidencialumas ir duomenų apsauga“).

6. Kitos nuostatos

6.1. Kiekviena Šalis patvirtina kitai Šaliai, kad ji turi įgaliojimus ir geba sudaryti ir vykdyti šią sutartį ir, kad toks veiksmas neprieštarauja jokiam jam galiojančiam įstatymui, reglamentui, sutarčiai ar kitai priemonei.

6.2. Klientas neturi teisės perleisti, vykdyti subrangos ar bet kokiu būdu perduoti iš šios sutarties kylančių teisių, įsipareigojimų ar įsipareigojimų trečiajai šaliai be mūsų išankstinio raštiško sutikimo. Mes galime subrangos sutartimi įvykdyti bet kurį iš mūsų prisiimtų įsipareigojimų ir galime perleisti ar perduoti šios sutarties naudą ar naštą trečiajai šaliai be Kliento sutikimo, išskyrus atvejus, kai tai draudžia įstatymas.

6.3. Jokia sąlyga šioje sutartyje arba bet kokiame kitame dokumente įtraukta kaip nuoroda nesuteikia naudos jokiam asmeniui, kuris nėra sutarties šalis, pagal bet kurį įstatymą ar kitaip.

6.4. Jei kuri nors šios sutarties nuostata ar jos dalis yra negaliojanti, neteisėta ar neįgyvendinama, ji laikoma pakeista kiek įmanoma minimaliai, kad išliktų galiojanti, teisėta ar vykdytina. Jei pakeitimai neįmanomi, atitinkama nuostata ar nuostatos dalis bus atskirta nuo likusių sutarties nuostatų, kurios lieka galioti ir gali būti visiškai įgyvendintos, kiek leidžiama įstatymo.

6.5. Ši sutartis sudaryta kalba nurodyta „Paslaugų teikimo taisyklėse“. Pranešimai ir prašymai pagal šią sutartį gali būti pateikiami „Paslaugų teikimo taisyklėse“ nurodytomis kalbomis.

6.6. Pasirašydamas šią sutartį, Klientas patvirtina, kad perskaitė ir suprato šios sutarties sąlygas bei „Contomobile“ sąlygas, ir sutinka, kad jas privalo vykdyti.