Sutartis privatiems klientams

Mokėjimo paslaugų sutartis

Pagrindinė mokėjimo paslaugų sutartis privatiems klientams

1. Sutarties įsigaliojimas, aiškinimas ir terminai

1.1. Šią Sutartį sudarė Contomobile UAB, įsteigta Lietuvos Respublikoje ir savo veikloje naudojanti prekės ženklą „Contomobile“ (toliau – „Mes“), ir Klientas (toliau – „Jūs“).

1.2. Šia sutartimi Šalys susitaria dėl Kliento ir Contomobile UAB pagrindinių sutartinių santykių sąlygų Klientui sukūrus Paskyrą, atsidarius Sąskaitą ir naudojantis „Contomobile“ teikiamomis paslaugomis bei „Contomobile“ nustatyta tvarka teikiant Paslaugas. Neatsiejamos šios Sutarties dalys yra Taisyklės, Privatumo politika, Kainynas ir kiti Priedai (kartu vadinami „Contomobile“ sąlygomis).

1.3. Šioje sutartyje:

1.3.1. Konkretūs terminai turi specialią reikšmę. Šie terminai nurodyti didžiąja raide ir gali būti randami Priede „Sąvokos“.

1.3.2. Sutarties skyrių ir straipsnių pavadinimai skirti tik Šalių patogumui ir negali būti naudojami aiškinant Sutarties nuostatas.

1.3.3. Žodžiai vienaskaitos forma taip pat reiškia ir daugiskaitą ir atvirkščiai.

1.3.4. Vienos giminės žodžiai taip pat reiškia ir kitą giminę.

1.3.5. Žodžio „įskaitant“ ar kitų panašių formuluočių vartojimas turėtų būti suprantamas kaip pavyzdinis pateikimas.

1.3.6. Jei tarp Sutarties ir prie jos pridedamų ar nuorodose pateikiamų dokumentų yra prieštaravimų ar neaiškumų, prioritetas būtų teikiamas sąlygoms, nurodytoms:

1.3.6.1. Prieduose.

1.3.6.2. Taisyklėse.

1.3.6.3. Šioje Sutartyje.

1.4. Sutartis įsigalioja Mums patvirtinus, kad Jūs sėkmingai sukūrėte Paskyrą ir galioja neterminuotai, atsižvelgiant į 3.4 ir 4 Sutarties punktuose numatytas sąlygas. Pabaigus Paskyros kūrimo procesą, Sutarties tekstas pateikiamas Jūsų nurodytu elektroniniu paštu.

1.5. Sėkmingai sukūrus Paskyrą, Jums atidaroma Sąskaita ir leidžiama naudotis „Contomobile“ paslaugomis. Sąskaita turi būti naudojama griežtai Sutartyje ir kitose „Contomobile“ sąlygose nustatyta tvarka. Šalys susitaria, kad ši Sutartis, visi jos pakeitimai ir papildymai taip pat bus taikomi visoms kitoms Klientui „Contomobile“ sistemoje atidarytoms Sąskaitoms. Visų Klientui atidarytų Sąskaitų numeriai pateikiami Kliento Paskyroje.

1.6. „Contomobile“ paslaugų teikimo sąlygos nurodytos Taisyklėse ir Prieduose. Konkrečių „Contomobile“ Paslaugų kaina ir atsiskaitymo tvarka pateikta Taisyklėse ir Kainyne.

1.7. Norėdami sėkmingai baigti Paskyros kūrimo procesą, Jūs privalote:

1.7.1. Patvirtinti, kad susipažinote, supratote ir sutikote su Sutartimi ir „Contomobile“ sąlygomis bei

1.7.2. Pateikti Mums visą informaciją ir dokumentus, kurių pagrįstai reikalausime pagal įstatymų reikalavimus ir kurie bus reikalingi Jūsų tapatybei patikrinti bei patvirtinti.

1.8. Jūs patvirtinate, kad visa Jūsų Mums Paskyros kūrimo metu suteikta informacija yra teisinga ir išsami ir kad visa informacija, kurią Mums suteiksite ateityje, bus teisinga ir išsami. Pasikeitus bet kokiai pateiktai informacijai, įsipareigojate nedelsdamas Mums apie tai pranešti. Jūs sutinkate, kad bet kokie dėl klaidingų duomenų pateikimo atsiradę nuostoliai tenka Jums.

1.9. Šalys susitaria, kad Šalys gali patvirtinti šią Sutartį ir bet kokius savo sudaromus dokumentus (pvz., sutartis, Mokėjimo pervedimus ir kt.) elektroninėmis priemonėmis teisės aktų leidžiamu būdu.

1.10. Klientui pradėjus naudotis paslaugomis, kuriomis iki to laiko nesinaudojo, papildomai pradedami taikyti atitinkami Sutarties Priedai. Naujų Paslaugų teikimui gali būti būtina papildomai patvirtinti Jūsų tapatybę, pateikti papildomus duomenis. Jei naujoms paslaugoms teikti būtina papildomai patvirtinti Jūsų tapatybę, įsipareigojate pateikti papildomus duomenis, o naujai pasirinktos paslaugos pradedamos teikti tik Jums atlikus „Contomobile“ nurodytus veiksmus.

2. Įsipareigojimai

2.1. Sėkmingai sukūrus Paskyrą, atsižvelgiant į 3 Taisyklių skyrių („Paskyros registracija“), Mes Jums atidarome Sąskaitą ir leidžiame naudotis „Contomobile“ paslaugomis bei teikiame šias Paslaugas pagal „Contomobile“ sąlygas.

2.2. Naudodamasis „Contomobile“ paslaugomis, Jūs įsipareigojate:

2.2.1. Naudotis „Contomobile“ paslaugomis griežtai laikydamasis šios Sutarties, kitų „Contomobile“ sąlygų ir visų pagal šią Sutartį ir kitas „Contomobile“ sąlygas prisiimtų įsipareigojimų.

2.2.2. Nenaudoti Paskyros, „Contomobile“ Sąskaitos ir bet kokių „Contomobile“ paslaugų neteisėtu ar uždraustu tikslu, įskaitant, bet neapsiribojant, sukčiavimą, pinigų plovimą ir teroristų finansavimą.

2.2.3. Laiku sumokėti už „Contomobile“ paslaugas „Contomobile“ sąlygose nustatyta tvarka.

2.2.4. Pastebėję, kad į Jūsų Sąskaitą buvo pervesti Jums nepriklausantys pinigai, nedelsdami apie tai Mums pranešti. Jūs patvirtinate, kad neturite teisės disponuoti Jums nepriklausančiais klaidingai pervestais pinigais ir tokiais atvejais Mes turime teisę pinigus nuo Jūsų Sąskaitos nurašyti be atskiro Jūsų nurodymo. Jei Jūsų Sąskaitoje nepakanka pinigų per klaidą įskaitytoms sumoms nurašyti, Jūs besąlygiškai įsipareigojate per 3 (tris) darbo dienas nuo Mūsų reikalavimo gavimo dienos grąžinti „Contomobile“ į sąskaitą klaidingai įskaitytus pinigus.

3. Šalių pranešimų siuntimas ir Sutarties keitimo tvarka

3.1. Jūs patvirtinate, kad sutinkate, kad pranešimus Jums pateiktumėme Taisyklių 12 skyriuje (Kalbos, Pranešimai, „Contomobile“ sąlygų ir dokumentų pakeitimai).

3.2. Mes turime teisę vienašališkai keisti Sutarties sąlygas ir kitas „Contomobile“ sąlygas laikydamiesi Sutartyje (3.3, 3.7 punktai) ir Taisyklių 12 skyriuje (Kalbos, Pranešimai, „Contomobile“ sąlygų ir dokumentų pakeitimai) numatytos tvarkos.

3.3. Mūsų su Sutarties sąlygų keitimu susijęs pranešimas Klientui, kuris yra Vartotojas, Maža įmonė ar Maža ne pelno siekianti organizacija, pateikiamas prieš 60 (šešiasdešimt) dienų. Toks pranešimas gali būti pateikiamas Contomobile programėle, per Kliento savitarną ar kitomis „Contomobile“ sąlygose leidžiamomis priemonėmis.

3.4. Jeigu nesutinkate su pakeitimais, bet kuriuo metu per Jums pateikto pranešimo laikotarpį Mums galite pranešti, kad pageidaujate nutraukti šią Sutartį ir uždaryti savo „Contomobile“ sąskaitą. Tokiu atveju Sutarties nutraukimas įsigalios nedelsiant ir Jūsų „Contomobile“ Sąskaitą uždarysime be jokio atskiro Sutarties nutraukimo mokesčio. Jums nepasinaudojus teise nutraukti sutartį iki pakeitimų įsigaliojimo, bus laikoma, kad sutikote su atliktais pakeitimais ir jie įsigalios nuo nurodytos datos.

3.5. Tais atvejais, kai Sutartyje pakeitimų atsirado dėl „Contomobile“ naudojamos programinės ar techninės įrangos pakeitimo ar atnaujinimo, darbo organizavimo procesų pertvarkymo, teisės aktų pakeitimų ir Sutarties pakeitimai iš esmės nekeičia Sutartyje nurodytų šalių teisių ir pareigų ir/ar pakeitimai nėra draudžiami teisės aktų, 3.3 punkte nurodyti pranešimo pateikimo reikalavimai nėra taikomi ir pakeitimai Mūsų nuožiūra gali būti atliekami apie juos pranešant prieš trumpesnį laikotarpį arba nepranešant iš viso.

3.6. Verslo klientams, taikoma Taisyklėse numatyta Šalių pranešimų siuntimo ir Sutarties keitimo tvarka.

3.7. Priedai yra keičiami atitinkamame Priede nurodyta tvarka. Jei Priede nenurodyta jo keitimo tvarka, taikoma šioje Sutartyje numatyta pakeitimų ir informavimo apie pakeitimus tvarka (3.3–3.6 punktai).

4. Paslaugų teikimo sustabdymas ir nutraukimas

4.1. Mes turime teisę neatsižvelgdami į jokias kitas mums priklausančias teises ar teisių gynimo priemones vienašališkai nutraukti Sutartį, Jus apie tai informuodami raštu prieš 60 (šešiasdešimt) dienų.

4.2. Mes taip pat turime teisę atsižvelgdami į Taisyklių 14 skyriuje „Paslaugų teikimo sustabdymas ir nutraukimas“ numatytas sąlygas taikyti vieną ar keletą Taisyklių 14 skyriuje „Paslaugų teikimo sustabdymas ir nutraukimas“ numatytų priemonių (įskaitant (bet tuo neapsiribojant) „Contomobile“ Sąskaitos ar bet kurios iš Paslaugų blokavimą), jei jūsų paties ar jūsų naudojimosi mūsų paslaugomis atžvilgiu susiklostys bet kuri iš aplinkybių, nurodytų Taisyklių 14 skyriuje, arba jei to reikalaus įstatymai.

4.3. Klientas turi bet kuriuo metu vienašališkai nutraukti Sutartį nepatirdamas jokio poveikio savo teisėms ar teisių gynimo priemonėms, raštiškai informavęs apie tai „Contomobile“ prieš 30 (trisdešimt) dienų.

4.4. Sutarties nutraukimo pasekmės nurodomos Taisyklių 14 skyriuje „Paslaugų teikimo sustabdymas ir nutraukimas“.

5. Konfidencialumas ir duomenų apsauga

5.1. Konfidencialumą ir duomenų apsaugą numatančios sąlygos pateiktos Sutarties priede „Privatumo politika“ ir Taisyklių 15 skyriuje „Konfidencialumas ir duomenų apsauga“.

6. Kitos nuostatos

6.1. Kiekviena Šalis patvirtina, kad ji turi visus pagal taikytinus teisės aktus reikalingus leidimus ir licencijas atlikti veiksmus, reikalingus šiai Sutarčiai sudaryti ir vykdyti, ir jos veiksmai jiems neprieštarauja.

6.2. Klientas neturi teisės be išankstinio raštiško Mūsų sutikimo iš šios Sutarties kylančių teisių ir pareigų perduoti tretiesiems asmenims. Mes turime teisę iš šios Sutarties kylančias teises ir pareigas bet kuriuo metu be Kliento sutikimo perduoti tretiesiems asmenims, jeigu tokiam teisių ir pareigų perdavimui neprieštarauja teisės aktai.

6.3. Jokia Sutarties sąlyga ar bet koks joje nurodytas dokumentas nėra skirti suteikti naudos ar būti priverstinai vykdomi asmens, kuris įstatymų ar kitų teisės aktų pagrindu nėra Sutarties šalis.

6.4. Jei kuri nors Sutarties nuostata ar jos dalis pripažįstama negaliojančia, neteisėta ar nevykdytina, tokia nuostata turi būti minimalia apimtimi pakeista, kad taptų galiojanti, teisėta ar vykdytina. Jei pakeitimas nėra įmanomas, atitinkama nuostata ar jos dalis turi būti atskirtos nuo likusių Sutarties nuostatų, kurios lieka galioti ir yra vykdytinos maksimalia  įstatymų leidžiama  apimtimi.

6.5. Ši Sutartis sudaroma Taisyklėse nustatyta kalba. Pranešimai ir prašymai pagal Sutartį gali būti pateikiami Taisyklėse nurodytomis kalbomis.

6.6. Pasirašydamas Sutartį, Klientas aiškiai laisva valia patvirtina, kad iš anksto susipažino su Sutartimi, perskaitė ir suprato Sutarties ir „Contomobile“ sąlygas bei įsipareigoja jų laikytis.

7. Ši sutartis Šalių pasirašyta elektroninėmis pasirašymo priemonėmis.