Sąvokos

Sutarties sąvokos

Galioja nuo 2022 m. balandžio mėn. 1 d.

Apdorojimas – automatiškai arba rankiniu būdu atliekama operacija ar operacijos su Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais: rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, struktūravimas, laikymas, adaptavimas ar keitimas, atgaminimas, paieška, naudojimas, atskleidimas persiunčiant platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat palyginimas ar sujungimas, blokavimas, ištrynimas ar naikinimas (Apdorotas aiškinamas atitinkamai).

Asmens duomenys – informacija, susijusi su identifikuotu ar identifikuotinu fiziniu asmeniu, kuris gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuojamas, paprastai nurodant tokį to fizinio asmens identifikatorių kaip vardas, asmens kodas, vietos nustatymo duomenys, interneto identifikatorius ar vieną arba keletą tam fiziniam asmeniui būdingų fizinių, fiziologinių, genetinių, psichologinių, ekonominių, kultūrinių ar socialinių požymių.

Atstovas – fizinis asmuo, įgaliotas teikti nurodymus „Contomobile“ Kliento vardu (ir galintis teisiškai įpareigoti Klientą), kai Klientas yra: i) juridinis asmuo ir teisinis atstovas yra tinkamai įgaliotas veikti jos vardu; arba ii) fizinis asmuo ir Teisinis atstovas buvo paskirtas pagal įgaliojimą ar kita pripažintą teisinę galią.

„Contomobile“ – Contomobile UAB (juridinio asmens kodas 304285884, adresas Tuskulėnų g. 33C-55, LT-09219 Vilnius, Lietuva, elektroninis paštas support@contomobile.com; Elektroninių pinigų įstaigos licencija Nr. 5, išduota 2016-11-29; licenciją išdavusi ir priežiūrą vykdanti institucija yra Lietuvos bankas www.lb.lt; duomenys apie Contomobile UAB kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre). Daugiau informacijos apie Contomobile UAB pateikiama interneto puslapyje www.contomobile.com .

„Contomobile“ programėlė (Programėlė) – mobilioji programa, kuri gali būti įdiegiama mobiliuosiuose įrenginiuose ir naudojama jūsų Vartotojo paskyrai ir „Contomobile“ sąskaitai pasiekti, kad galėtumėte naudotis mūsų Paslaugomis.

„Contomobile“ sąlygos – sutartinės Klientui ir „Contomobile“ galiojančios sąlygos, nustatytos Pagrindinėje paslaugų teikimo sutartyje ir šioje sutartyje minimuose dokumentuose, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikimo taisykles, Privatumo politiką, Kainyną ir Pagrindinės paslaugų teikimo sutarties priedus bei „Contomobile“ svetainės (-ių) puslapiuose pateikiamą informaciją, ir aiškiai nurodytos Pagrindinėje paslaugų teikimo sutartyje bei šioje sutartyje minimuose dokumentuose.

„Contomobile“ sąskaita (Sąskaita) – Sistemoje Kliento vardu atidaryta ir su jūsų Vartotojo paskyra susieta elektroninė „Contomobile“ sąskaita, kuri gali būti naudojama Elektroniniams pinigams laikyti ir mokėjimams gauti bei atlikti ar bet kokiai kitai Mokėjimo operacijai atlikti.

Darbo diena – „Contomobile“ nustatyta diena, kai „Contomobile“ teikia paslaugas, t.y. nuo pirmadienio iki penktadienio, nuo 9:00 iki 18:00 val. Lietuvos laiku, išskyrus valstybinių švenčių dienas Skirtingoms paslaugoms teikti „Contomobile“ gali nustatyti skirtingas „Contomobile“ darbo dienas, kaip nurodyta Kainyne ar su konkrečiomis „Contomobile“ paslaugomis susijusiuose Prieduose.

Duomenų apsaugos įstatymai – Šalies Asmenų duomenų apsaugos įstatymas, statutas, deklaracija, direktyva, teisės aktas, įsakymas, potvarkis, reglamentas, taisyklė ar kitas įpareigojantis apribojimas (kartais atnaujinamas, konsoliduotas ar iš naujo įteisinamas), susijęs su asmenų apsauga apdorojant Šalies Asmens duomenis.

Elektroniniai pinigai – elektronine forma „Contomobile“ sąskaitoje (-ose) saugoma piniginė vertė, išleidžiama į apyvartą gavus Kliento pinigus, kurios tikslas yra atlikti Mokėjimo operacijas.

Elektroninis parašas – „Contomobile“ priimtina elektroninė priemonė, skirta Kliento tapatybei nustatyti ir/arba dokumento, Mokėjimo nurodymo, instrukcijos, žinutės ar bet kokio kito veiksmo, kuriam pritaikomas Elektroninis parašas, turiniui patvirtinti. Elektroniniu parašu laikomas mobilusis parašas, kliento sukurtas keturių skaitmenų kodas (PIN kodas), kliento sukurtas slaptažodis kartu su SMS žinute gautu kodu ar bet kokia kita personalizuota saugumo priemonė.

Galutinis vartotojas – bet kuri trečioji šalis, t. y. vartotojas, klientas ar Kliento-juridinio asmens teikiamų produktų ar paslaugų vartotojas. Klientai-juridiniai asmenys yra atsakingi už tinkamą jų Galutinių vartotojų Klientų tikrinimo ir pažinimo procedūrų vykdymą kaip to reikalaujama galiojančiuose įstatymuose.

Gavėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra numatomas Mokėjimo operacijos lėšų gavėjas.

Įgaliotasis vartotojas – bet koks fizinis asmuo, turintis prieigą ar galintis naudotis „Contomobile“ programėle, Kliento savitarna, „Contomobile“ sąskaita ir (ar) Kliento-juridinio asmens teikiamomis „Contomobile“ paslaugomis.

Intelektinės nuosavybės teisės – patentai, autorių teisės ir susijusios teisės (įskaitant teises į kompiuterių programinę įrangą ir interneto svetaines), duomenų bazių teisės, dizaino teisės, prekės ženklai, paslaugų ženklai, prekybiniai pavadinimai, domeno pavadinimai, teisės į reputaciją, teisės į neatskleistą ar konfidencialią informaciją (tokią kaip praktika, komercinės paslaptys ir išradimai bei kitos tokio paties ar panašaus pobūdžio teisės (nepaisant to, ar registruotos ar neregistruotos)), įskaitant visas paraiškas bei teises kreiptis ir gauti leidimą atnaujinti ar pratęsti, bei gauti pirmenybės teisę, tokias teises bei panašias ar tokias pačias teises ar apsaugos priemones, kurios yra nustatytos ar bus nustatytos ateityje bet kur pasaulyje.

Išpirkimas – procesas, kai Klientas pagal „Contomobile“ sąlygas bet kuriuo metu už nominaliąją piniginę vertę gali išpirkti savo „Contomobile“ sąskaitoje (-ose) turimų Elektroninių pinigų piniginę vertę.

Išrašas – „Contomobile“ paruošta ir pateikta informacija apie per tam tikrą laikotarpį „Contomobile" sąskaitoje atliktas Mokėjimo operacijas, pasiekiama „Contomobile“ programėlėje ir Kliento savitarnoje.

Kainynas – „Contomobile“ paslaugų kainynas, kuriame detaliai nurodomi mokesčiai už kiekvieną mūsų teikiamą Paslaugą. Kainynas yra Pagrindinės paslaugų teikimo sutarties priedas ir sudaro „Contomobile“ sąlygų dalį.

Klientas (Klientas, Jūs) – Pagrindinę paslaugų teikimo sutartį sudaręs ir sėkmingai Vartotojo paskyros registravimo procedūrą atlikęs fizinis ar juridinis asmuo. Prireikus kaip Klientas gali būti nurodomas Kliento teisinis atstovas arba Įgaliotasis atstovas.

Klientas-juridinis asmuo – Klientas, veikiantis prekybos, verslo ar profesiniais tikslais.

Kliento savitarna – saugi mūsų Svetainės dalis, kuri naudojama jūsų Vartotojo Paskyrai ir „Contomobile“ Sąskaitai bei mūsų Paslaugoms pasiekti.

Kompetentinga institucija – Lietuvos Bankas ar kita Vyriausybės ar reguliavimo institucija ar institucija, atsakinga už stebėseną ir atitikties finansiniams reglamentams užtikrinimą.

Konfidenciali informacija – konfidenciali kitos šalies informacija, susijusi su kitos šalies verslu, planais, klientais, technologija, paslaugomis, produktais, ir kita konfidenciali kitos šalies informacija, įskaitant visą materialiąją ir nematerialiąją informaciją, kuri yra pažymėta kaip konfidenciali arba priskirta tokiai ar kuri jos atskleidimo aplinkybėmis turi būti laikoma konfidencialia. Informacija nebus laikoma Konfidencialia informacija, jei tokia informacija: (i) gaunančiajai šaliai tiesiogiai ar netiesiogiai yra žinoma ne iš konfidencialumo prievolę atskleidžiančiai šaliai turinčio šaltinio dar prieš tai, kai yra gaunama iš atskleidžiančios šalies; (ii) gaunančiajai šaliai tiesiogiai ar netiesiogiai tampa žinoma (neatsižvelgiant į tai, ar atskleidė atskleidžiančioji šalis) ne iš konfidencialumo prievolę atskleidžiančiajai šaliai turinčio šaltinio; (iii) tampa viešai žinoma ar kitaip nustoja būti slapta ar konfidencialia, išskyrus atvejus, kai gaunančioji šalis pažeidžia „Contomobile“ sąlygas; ar (iv) yra nepriklausomai išsiaiškinama gaunančiosios šalies.

Kontrolė – įgaliojimą vadovauti ar daryti didelę įtaką Kliento-juridinio asmens reikalams. Neapribojant to, kas nurodyta pirmiau, bet kuris asmuo (tiesiogiai ar netiesiogiai) valdantis ar kontroliuojantis daugiau nei 25 proc. Kliento akcijų ar balsavimo teisių laikomas turinčiu Kontrolę. (Išsireiškimas „Kontrolės pasikeitimas“ aiškinamas atitinkamai.)

Mokėjimo inicijavimo paslauga (MIP) – Mokėjimo paslauga, kai Mokėtojo prašymu inicijuojamas Mokėjimo nurodymas per „Contomobile“, iš mokėjimo sąskaitos, turimos pas kitą Mokėjimo paslaugų teikėją.

Mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjas (MIPT) – mokėjimo paslaugų teikėjas, kuris teikia Mokėjimo inicijavimo paslaugą.

Mokėjimo nurodymas – Kliento nurodymas „Contomobile“ įvykdyti Mokėjimo operaciją.

Mokėjimo operacija – bet koks Mokėtojo ar Gavėjo inicijuotas veiksmas, susijęs su Mokėtojo pinigų įnešimu į Kliento „Contomobile“ sąskaitą, jų pervedimu ar išėmimu.

Mokėjimo operacijos limitas – jūsų Sąskaitai taikomas numatytasis operacijos limitas, kuris išliks, kol nepateiksite formos „Pažink savo klientą“ ir mes nesiimsime veiksmų, kurie, mūsų manymu, reikalingi jūsų tapatybei nustatyti.

Mokėjimo paslaugos – visos su jūsų „Contomobile“ sąskaitos tvarkymu ir mokėjimo operacijų vykdymu susijusios „Contomobile“ paslaugos, įskaitant „Contomobile“ mokėjimo sąskaitoje ar kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje esančių lėšų pervedimą (pavyzdžiui, tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia Mokėjimo priemone, kredito pervedimai, įskaitant nuolatinius pervedimus), pinigų perlaidos, mokėjimo priemonių išdavimas ir (arba) mokėjimų priėmimas ar, apdorojimas Gavėjo vardu naudojant Mokėjimo priemonę ir Mokėjimo operacijų vykdymas, kai mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjo valdomoje interneto sistemoje yra pateiktas Mokėtojo sutikimas inicijuoti mokėjimą.

Mokėjimo paslaugų direktyva – 2015-11-25 Europos parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2015/2366/EU dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje.

Mokėjimo paslaugų teikėjas – suprantamas taip, kaip nurodyta Mokėjimo paslaugų direktyvos 4(11) straipsnyje ar atitinkamuose ją įgyvendinančių ES ar EEE valstybių narių teisės aktuose.

Mokėjimo paslaugų vartotojas - reiškia asmenį, kuris naudojasi Mokėjimo paslaugomis kaip Mokėtojas, Gavėjas arba abu kartu;

Mokėjimo pervedimas – Mokėjimo paslauga, kai pervedamos lėšos tarp Kliento „Contomobile“ sąskaitos ir kitos „Contomobile“ sąskaitos arba banke, finansų įstaigoje ar kitoje Mokėjimo paslaugas teikiančioje įstaigoje laikomos sąskaitos.

Mokėjimo priemonė – bet kokia su Kliento „Contomobile“ sąskaita susieta mokėjimo priemonė, leidžianti Klientui atlikti Mokėjimo operaciją.

Mokestis – „Contomobile“ imamas mokestis už mūsų Paslaugų teikimą, kaip nustatyta Kainyne.

Mokėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris pateikia Mokėjimo nurodymą ar sutikimą inicijuoti Mokėjimo nurodymą iš savo mokėjimo sąskaitos.

Nemokumas - juridinio asmens būsena, kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.

Nenugalima jėga (Force Majeure) – ypatingos aplinkybės, kurių Šalys negali kontroliuoti ir jokiomis priemonėmis negali numatyti, pašalinti ar išvengti, įskaitant: karą, pilietinį karą, riaušes ir revoliucijas, piratavimą, diversiją, maištą, gaisrą, potvynį, uraganą, taifūną, žemės drebėjimą, žaibą, sprogimą, streiką, epidemiją, pandemiją, įrenginių, gamybinių pastatų ir kokių nors (ar visų) vidaus komunikacijų sunaikinimą, darbo tempo sulėtinimą, bet kokį užsitęsusį elektros energijos tiekimo nutraukimą, boikotą, streikus, lokautus ar bet kokį kitą sutrikdymą, kuris yra kolektyvinio veiksmo rezultatas, gamybinių ar administracinių pastatų užėmimą, darbo sustabdymą ar kitus vyriausybės aktus, kurie draudžia ar trukdo šaliai vykdyti atitinkamus savo pagal sutartį prisiimtus įsipareigojimus.

Paslauga – su elektroninių pinigų išleidimu ir išpirkimu susijusios paslaugos, su jūsų „Contomobile“ sąskaitos valdymu susijusios paslaugos, visos Mokėjimo paslaugos ir bet kokios kitos „Contomobile“ pagal „Contomobile“ sąlygas siūlomos paslaugos.

Paslaugų planas – „Contomobile“ siūlomas mėnesinis paslaugų planas. Į Paslaugų planus gali būti įtraukti paslaugų paketai arba kiti privalumai. Visi galimi Paslaugų planai kartu su visais susijusiais Mokesčiais yra išsamiai aprašyti Kainyne.

Paslaugų teikimo taisyklės (Taisyklės) – „Contomobile“ paslaugų teikimo taisyklės, esančios čia, kurios nustato sutartines „Contomobile“ ir jo Klientų bendradarbiavimo sąlygas ir apibrėžia naudojimąsi mūsų Paslaugomis. Paslaugų teikimo taisyklės yra Pagrindinės paslaugų teikimo sutarties priedas ir yra „Contomobile“ sąlygų dalis.
Finansinių paslaugų veikla – juridinis ar fizinis asmuo, vykdantis verslo veiklą: i) veikiantis kaip valiutos keitykla; ii) įvairiais būdais pervedantis pinigus (ar bet kokį pinigų vertės atitikmenį); arba iii) gryninantis čekius, išrašytus Galutiniams vartotojams.

Priedas – į „Contomobile“ ir Kliento sudarytą Pagrindinę paslaugų teikimo sutartį įtrauktas dokumentas, kuriame pateikiamos „Contomobile“ paslaugų teikimo ir naudojimo sąlygos. Priedai gali būti įvardijami kaip sutartis, susitarimas, grafikas, papildymas, taisyklės, deklaracija, planas ar kitaip. Priedai yra neatskiriama Sutarties ir „Contomobile“ sąlygų dalis.

Saugumo duomenys – saugumo priemonės, kurias „Contomobile“ naudoja siekdama patvirtinti Kliento tapatybę Klientui jungiantis prie „Contomobile“ programėlės, Kliento savitarnos, savo Vartotojo paskyros ir (ar) „Contomobile“ sąskaitos (-ų) ar mokėjimo operacijai ar bet kokiam kitam veiksmui naudojant „Contomobile“ sistemą, tinklalapį ar trečiosios šalies sistemą autorizuoti. Tai be apribojimų apima bet kokį Slaptažodį, PIN kodą, Mokėjimo priemonės saugumo požymį (pvz., Mokėjimo kortelės CVC numeris).

Sąskaitos informacijos paslauga – mokėjimo paslauga, kai internetu pateikiama konsoliduota informacija apie vieną ar kelias Kliento turimas mokėjimo sąskaitas kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje arba kelių mokėjimo paslaugų teikėjų įstaigose.

Sąskaitos informacijos paslaugų teikėjas (SIPT) – Mokėjimo paslaugų teikėjas, kuris teikia Sąskaitos informacijos paslaugą.

Sistema – „Contomobile“ valdoma elektroninė informacinė sistema, naudojama „Contomobile“ paslaugoms teikti Klientui per jo Vartotojo paskyrą ir „Contomobile“ sąskaitą (-as).

Slaptažodis (Slaptažodžiai) – bet koks Kliento sukurtas slaptažodis ar kodas arba „Contomobile“ Klientui suteiktas kodas, skirtas Vartotojo paskyrai, Kliento savitarnai ir (ar) „Contomobile“ sąskaitai pasiekti, savo tapatybei patvirtinti ir Mokėjimo operacijoms autorizuoti.

Sutikimas – Kliento sutikimas atlikti Mokėjimo operaciją ar bet kokį kitą veiksmą „Contomobile“ programėlėje arba Kliento savitarnoje.

Svetainė – mūsų svetainė www.contomobile.com.

Šalis – Contomobile UAB arba Klientas.

Tikrasis naudos gavėjas - fizinis asmuo (-ys), kurie galiausiai turi arba kontroliuoja Klientą tiesiogiai arba netiesiogiai turėdami arba kontroliuodami 25 proc. ar daugiau akcijų, turto arba balsavimo teisių; taip pat fizinius asmenis, kurie kitaip kontroliuoja juridinio asmens valdymą.

Unikalus identifikatorius – raidžių, skaičių ar simbolių derinys, kurį „Contomobile" (kaip mokėjimo paslaugų teikėjas) suteikia mokėjimo paslaugų naudotojui ir kurį mokėjimo paslaugų naudotojas turi pateikti atlikdamas Mokėjimo operaciją, kad būtų galima vienareikšmiškai atpažinti Mokėjimo operacijos sutarties šalį ir (arba) Mokėjimo operacijoje naudojamą tos šalies Mokėjimo sąskaitą.

Užsienio valstybės, kurioms taikomi apribojimai – reiškia bet kurią „Contomobile" nuožiūra nustatytą valstybę, įtrauktą į Užsienio valstybių, kurioms taikomi apribojimai, sąrašą. Draudžiama naudotis „Contomobile“ Paslaugomis iš Užsienio valstybės, kuriai taikomi apribojimai, inicijuoti Mokėjimo operaciją su kontrahentu, esančiu Užsienio valstybėje, kuriai taikomi apribojimai, arba per banką, finansų įstaigą ar kitą Mokėjimo paslaugų teikėją, esantį Užsienio valstybėje, kuriai taikomi apribojimai.

Vartotojas – Klientas, kuris yra fizinis asmuo, veikiantis siekdamas tikslų, nesusijusių su prekyba, verslu ar profesine veikla.

Vartotojo paskyra (Paskyra) – asmeninė paskyra, kuri sukuriama mūsų Sistemoje sudarius Pagrindinę paslaugų teikimo sutartį ir Vartotojui sėkmingai atlikus Vartotojo paskyros registravimo procedūrą.

NAUJIENA

Nauja Conto QuickPay galimybė - atsiskaitymas mokėjimo kortele