Sąvokos

Sutarties sąvokos

Asmens duomenys – informacija, susijusi su identifikuotu ar identifikuotinu fiziniu asmeniu, kuris gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuojamas, paprastai nurodant tokį to fizinio asmens identifikatorių kaip vardas, asmens kodas, vietos nustatymo duomenys, interneto identifikatorius ar vieną arba keletą tam fiziniam asmeniui būdingų fizinių, fiziologinių, genetinių, psichologinių, ekonominių, kultūrinių ar socialinių požymių.

Atstovas – fizinis asmuo, tinkamai įgaliotas teikti nurodymus „Contomobile“ Kliento, kuris nėra privatus fizinis asmuo, vardu, arba fizinis asmuo, pagal įgaliojimą ar kitą teisiškai pripažįstamą teisę įgaliotas teikti Kliento, kuris yra fizinis asmuo, nurodymus.

Contomobile“ – UAB „Argentum mobile“ (juridinio asmens kodas 304285884; Elektroninių pinigų įstaigos licencija Nr. 5, išduota 2016-11-29; licenciją išdavusi ir priežiūrą vykdanti institucija yra Lietuvos bankas www.lb.lt; duomenys apie „UAB „Argentum mobile“ kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre). Daugiau informacijos apie UAB „Argentum mobile“ pateikiama interneto puslapyje www.contomobile.com

„Contomobile“ sąskaita (Sąskaita) – Sistemoje Kliento vardu atidaryta ir su jūsų Vartotojo paskyra susieta elektroninė „Contomobile“ sąskaita, kuri gali būti naudojama Elektroniniams pinigams laikyti ir mokėjimams gauti bei atlikti ar bet kokiai kitai Mokėjimo operacijai atlikti.

„Contomobile“ programėlė (Programėlė) – mobilioji programa, kuri gali būti įdiegiama mobiliuosiuose įrenginiuose ir naudojama jūsų Vartotojo paskyrai ir „Contomobile“ sąskaitai pasiekti, kad galėtumėte naudotis mūsų Paslaugomis.

„Contomobile“ sąlygos – sutartinės Klientui ir „Contomobile“ galiojančios sąlygos, nustatytos Pagrindinėje paslaugų teikimo sutartyje ir šioje sutartyje minimuose dokumentuose, įskaitant, bet neapsiribojant, Paslaugų teikimo taisykles, Privatumo politiką, Kainyną ir Pagrindinės paslaugų sutarties priedus bei „Contomobile“ svetainės (-ių) puslapiuose pateikiamą informaciją, ir aiškiai nurodytos Pagrindinėje paslaugų teikimo sutartyje bei šioje sutartyje minimuose dokumentuose.

Darbo diena – „Contomobile“ nustatyta diena, kai „Contomobile“ teikia paslaugas. Skirtingoms paslaugoms teikti „Contomobile“ gali nustatyti skirtingas „Contomobile“ darbo dienas, kaip nurodyta Kainyne ar su konkrečiomis „Contomobile“ paslaugomis susijusiuose Prieduose.

Elektroniniai pinigai – elektronine forma „Contomobile“ sąskaitoje (-ose) saugoma piniginė vertė,  išleidžiama į apyvartą gavus Kliento pinigus, kurios tikslas yra atlikti Mokėjimo operacijas.

Elektroninis parašas – „Contomobile“ priimtina elektroninė priemonė, skirta Kliento tapatybei nustatyti ir dokumento, Mokėjimo nurodymo, instrukcijos, žinutės ar bet kokio kito veiksmo, kuriam pritaikomas Elektroninis parašas, turiniui patvirtinti.

Gavėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra numatomas Mokėjimo operacijos lėšų gavėjas.

Išpirkimas – procesas, kai Klientas pagal „Contomobile“ sąlygas bet kuriuo metu už nominaliąją piniginę vertę gali išpirkti savo „Contomobile“ sąskaitoje (-ose) turimų Elektroninių pinigų piniginę vertę.

Išrašas – „Contomobile“ paruošta ir pateikta informacija apie per tam tikrą laikotarpį „Contomobile" sąskaitoje atliktas Mokėjimo operacijas, pasiekiama „Contomobile“ programėlėje ir Kliento savitarnoje.

Kainynas – „Contomobile“ paslaugų kainynas, kurį galima rasti čia ir kuriame detaliai nurodomi mokesčiai už kiekvieną mūsų teikiamą Paslaugą. Kainynas yra Pagrindinės paslaugų teikimo sutarties priedas ir sudaro „Contomobile“ sąlygų dalį.

Klientas (Klientas, Jūs) – Pagrindinę paslaugų teikimo sutartį sudaręs ir sėkmingai Vartotojo paskyros registravimo procedūrą atlikęs fizinis ar juridinis asmuo. Prireikus kaip Klientas gali būti nurodomas Kliento teisinis atstovas.

Kliento savitarna – saugi mūsų Svetainės dalis, kuri naudojama jūsų Vartotojo Paskyrai ir „Contomobile“ Sąskaitai bei mūsų Paslaugoms pasiekti.

Konfidenciali informacija – konfidenciali kitos šalies informacija, susijusi su kitos šalies verslu, planais, klientais, technologija, paslaugomis, produktais, ir kita konfidenciali kitos šalies informacija, įskaitant visą materialiąją ir nematerialiąją informaciją, kuri yra pažymėta kaip konfidenciali arba priskirta tokiai ar kuri jos atskleidimo aplinkybėmis turi būti laikoma konfidencialia. Informacija nebus laikoma Konfidencialia informacija, jei tokia informacija: (i) gaunančiajai šaliai tiesiogiai ar netiesiogiai yra žinoma ne iš konfidencialumo prievolę atskleidžiančiai šaliai turinčio šaltinio dar prieš tai, kai yra gaunama iš atskleidžiančios šalies; (ii) gaunančiajai šaliai tiesiogiai ar netiesiogiai tampa žinoma (neatsižvelgiant į tai, ar atskleidė atskleidžiančioji šalis) ne iš konfidencialumo prievolę atskleidžiančiajai šaliai turinčio šaltinio; (iii) tampa viešai žinoma ar kitaip nustoja būti slapta ar konfidencialia, išskyrus atvejus, kai gaunančioji šalis pažeidžia „Contomobile“ sąlygas; ar (iv) yra nepriklausomai išaiškinama gaunančiosios šalies.

Labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 asmenų ir kurios metinė apyvarta ir/ar metinis balansas neviršija 2 000 000 EUR.

Maža įmonė – tai labai maža įmonė arba fizinis asmuo, veikiantis Lietuvos Respublikoje prekybos, verslo ar profesijos tikslais, kuriame dirba mažiau nei 10 darbuotojų ir kurio metinė apyvarta ir (arba) metinis balansas neviršija 2 000 000 EUR.

Maža ne pelno siekianti organizacija – Klientas, kuris yra pelno nesiekianti organizacija, kurios metinės pajamos yra mažesnės nei 2 000 000 EUR, jei tai yra Lietuvos Respublikoje įsteigta pelno nesiekianti organizacija, arba 1 000 000 GBP, jei ji yra įsteigta Jungtinėje Karalystėje.

Mokėjimo nurodymas – Kliento nurodymas „Contomobile“ įvykdyti Mokėjimo operaciją.

Mokėjimo operacija – bet koks Mokėtojo ar Gavėjo inicijuotas veiksmas, susijęs su Mokėtojo pinigų įnešimu į Kliento „Contomobile“ sąskaitą, jų pervedimu ar išėmimu.

Mokėjimo operacijos limitas – jūsų Sąskaitai taikomas numatytasis operacijos limitas, kuris išliks, kol nepateiksite formos „Pažink savo klientą“ ir mes nesiimsime veiksmų, kurie, mūsų manymu, reikalingi jūsų tapatybei nustatyti.

Mokėjimo paslaugos – visos su jūsų „Contomobile“ sąskaitos tvarkymu ir mokėjimo operacijų vykdymu susijusios „Contomobile“ paslaugos, įskaitant „Contomobile“ mokėjimo sąskaitoje ar kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje esančių lėšų pervedimą (pavyzdžiui, tiesioginio debeto pervedimai, įskaitant vienkartinius tiesioginio debeto pervedimus, mokėjimo operacijos naudojantis mokėjimo kortele arba panašia Mokėjimo priemone, kredito pervedimai, įskaitant nuolatinius pervedimus), pinigų perlaidos, mokėjimo priemonių išdavimas ir (arba) mokėjimų priėmimas ar, apdorojimas Gavėjo vardu naudojant Mokėjimo priemonę ir Mokėjimo operacijų vykdymas, kai mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjo valdomoje interneto sistemoje yra pateiktas Mokėtojo sutikimas inicijuoti mokėjimą.

Mokėjimo paslaugų direktyva – 2015-11-25 Europos parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2015/2366/EU dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje.

Mokėjimo paslaugų teikėjas – suprantamas taip, kaip nurodyta Mokėjimo paslaugų direktyvos 4(11) straipsnyje ar atitinkamuose ją įgyvendinančių ES ar EEE valstybių narių teisės aktuose.

Mokėjimo pervedimas – Mokėjimo paslauga, kai pervedamos lėšos tarp Kliento „Contomobile“ sąskaitos ir kitos „Contomobile“ sąskaitos arba banke, finansų įstaigoje ar kitoje Mokėjimo paslaugas teikiančioje įstaigoje laikomos sąskaitos.

Mokėjimo priemonė – bet kokia su Kliento „Contomobile“ sąskaita susieta mokėjimo priemonė, leidžianti Klientui atlikti Mokėjimo operaciją.

Mokestis – „Contomobile“ imamas mokestis už mūsų Paslaugų teikimą, kaip nustatyta Kainyne.

Mokėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris pateikia Mokėjimo nurodymą ar sutikimą inicijuoti Mokėjimo nurodymą iš savo mokėjimo sąskaitos.

Nenugalima jėga (Force Majeure) – ypatingos aplinkybės, kurių Šalys negali kontroliuoti ir jokiomis priemonėmis negali numatyti, pašalinti ar išvengti, įskaitant: karą, pilietinį karą, riaušes ir revoliucijas, piratavimą, diversiją, maištą, gaisrą, potvynį, uraganą, taifūną, žemės drebėjimą, žaibą, sprogimą, streiką, įrenginių, gamybinių pastatų ir kokių nors (ar visų) vidaus komunikacijų sunaikinimą, darbo tempo sulėtinimą, bet kokį užsitęsusį elektros energijos tiekimo nutraukimą, boikotą, streikus, lokautus ar bet kokį kitą sutrikdymą, kuris yra kolektyvinio veiksmo rezultatas, gamybinių ar administracinių pastatų užėmimą, darbo sustabdymą ar kitus vyriausybės aktus, kurie draudžia ar trukdo šaliai vykdyti atitinkamus savo pagal sutartį prisiimtus įsipareigojimus.

Paslauga – su elektroninių pinigų išleidimu ir išpirkimu susijusios paslaugos, su jūsų „Contomobile“ sąskaitos valdymu susijusios paslaugos, visos Mokėjimo paslaugos ir bet kokios kitos „Contomobile“ pagal „Contomobile“ sąlygas siūlomos paslaugos.

Paslaugų teikimo taisyklės (Taisyklės) – „Contomobile“ paslaugų teikimo taisyklės, esančios www.contomobile.com/taisykles, kurios nustato sutartines „Contomobile“ ir jo Klientų bendradarbiavimo sąlygas ir apibrėžia naudojimąsi mūsų Paslaugomis. Paslaugų teikimo taisyklės yra  Pagrindinės paslaugų teikimo sutarties priedas ir yra „Contomobile“ sąlygų dalis.

Priedas – į „Contomobile“ ir Kliento sudarytą Pagrindinę paslaugų teikimo sutartį įtrauktas dokumentas, kuriame pateikiamos „Contomobile“ paslaugų teikimo ir naudojimo sąlygos. Priedai gali būti įvardijami kaip sutartis, susitarimas, grafikas, papildymas, taisyklės, deklaracija, planas ar kitaip. Priedai yra neatskiriama Sutarties ir „Contomobile“ sąlygų dalis.

Saugumo duomenys – saugumo priemonės, kurias „Contomobile“ naudoja siekdama patvirtinti Kliento tapatybę Klientui jungiantis prie „Contomobile“ programėlės, Kliento savitarnos, savo Vartotojo paskyros ir (ar) „Contomobile“ sąskaitos (-ų) ar mokėjimo operacijai ar bet kokiam kitam veiksmui naudojant „Contomobile“ sistemą, tinklalapį  ar trečiosios šalies sistemą autorizuoti. Tai be apribojimų apima bet kokį Slaptažodį, PIN kodą, Mokėjimo priemonės saugumo požymį (pvz., Mokėjimo kortelės CVC numeris).

Sistema – „Contomobile“ valdoma elektroninė informacinė sistema, naudojama „Contomobile“ paslaugoms teikti Klientui per jo Vartotojo paskyrą ir „Contomobile“ sąskaitą (-as).

Slaptažodis (Slaptažodžiai) – bet koks Kliento sukurtas slaptažodis ar kodas arba „Contomobile“ Klientui suteiktas kodas, skirtas Vartotojo paskyrai, Kliento savitarnai ir (ar) „Contomobile“ sąskaitai pasiekti, savo tapatybei patvirtinti ir Mokėjimo operacijoms autorizuoti.

Sutikimas – Kliento sutikimas atlikti Mokėjimo operaciją ar bet kokį kitą veiksmą „Contomobile“ programėlėje arba Kliento savitarnoje.

Svetainė – mūsų svetainė www.contomobile.com.

Šalis – UAB „Argentum mobile“ arba Klientas.

Unikalus identifikatorius – raidžių, skaičių ar simbolių derinys, kurį „Contomobile" (kaip mokėjimo paslaugų teikėjas) suteikia mokėjimo paslaugų naudotojui ir kurį mokėjimo paslaugų naudotojas turi pateikti atlikdamas Mokėjimo operaciją, kad būtų galima vienareikšmiškai atpažinti Mokėjimo operacijos sutarties šalį ir (arba) Mokėjimo operacijoje naudojamą tos šalies Mokėjimo sąskaitą.

Užsienio valstybės, kurioms taikomi apribojimai – reiškia bet kurią „Contomobile" nuožiūra nustatytą valstybę, įtrauktą į Užsienio valstybių, kurioms taikomi apribojimai, sąrašą. Draudžiama naudotis „Contomobile“ Paslaugomis iš Užsienio valstybės, kuriai taikomi apribojimai, inicijuoti Mokėjimo operaciją su kontrahentu, esančiu Užsienio valstybėje, kuriai taikomi apribojimai, arba per banką, finansų įstaigą ar kitą Mokėjimo paslaugų teikėją, esantį Užsienio valstybėje, kuriai taikomi apribojimai.

Vartotojas – Klientas, kuris yra fizinis asmuo, veikiantis siekdamas tikslų, nesusijusių su prekyba, verslu ar profesine veikla.

Vartotojo paskyra (Paskyra) – asmeninė paskyra, kuri sukuriama mūsų Sistemoje sudarius Pagrindinę paslaugų teikimo sutartį ir Vartotojui sėkmingai atlikus Vartotojo paskyros  registravimo procedūrą.

Verslo klientas – klientas, kuris nėra Vartotojas, Labai maža įmonė ar Maža pelno nesiekianti organizacija. Verslo klientams gali būti netaikomos tam tikros Mokėjimo paslaugų direktyvos sąlygos.

CONTO
QUICKPAY

Nauja mokėjimo inicijavimo paslauga leidžianti e-parduotuvėms gauti įmokas internetu.