Conto QuickPay paslaugos teikimo taisyklės

MOKĖJIMO INICIJAVIMO PASLAUGOS TEIKIMO TAISYKLĖS

Galioja nuo 2021 m. rugpjūčio 2 dienos

Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjas – Contomobile UAB juridinio asmens kodas 304285884, adresas Tuskulėnų g. 33C-55, LT-09219 Vilnius, Lietuva, elektroninis paštas info@contomobile.com; Elektroninių pinigų įstaigos licencija Nr. 5, išduota 2016-11-29, papildyta 2020-01-30; licenciją išdavusi ir priežiūrą vykdanti institucija yra Lietuvos bankas www.lb.lt; duomenys apie Contomobile UAB kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre. Daugiau informacijos apie Contomobile UAB pateikiama interneto puslapyje www.contomobile.com.

Mokėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris inicijuoja mokėjimo nurodymą naudodamasis „Contomobile“ Mokėjimo inicijavimo paslauga.

Mokėjimo inicijavimo paslauga (MIP) – mokėjimo nurodymo inicijavimas Mokėtojo prašymu per „Contomobile“ iš Mokėtojo sąskaitos, turimos Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje.

Mokėjimo paslaugų teikėjas (MPT) – tai finansų įstaiga, kurioje Mokėtojas turi mokėjimo sąskaitą, iš kurios Mokėtojas ketina vykdyti mokėjimo pervedimą, inicijuotą per „Contomobile“ Mokėjimo inicijavimo paslaugą (t. y. bankai, kitos kredito įstaigos, elektroninių pinigų įstaigos ir kt.).

Gavėjas – „Contomobile“ klientas, t. y. fizinis ar juridinis asmuo, kuris pagal MIP sutartį renka įmokas už prekes ar paslaugas ir Mokėtojo inicijuotame mokėjimo nurodyme yra numatytas kaip lėšų gavėjas.

Kitos sąvokos didžiosiomis raidėmis turi tokią pačią reikšmę kaip jos apibrėžtos „Contomobile“ svetainėje „Sąvokos“ .

1. Taisyklių objektas

1.1. Šiose Taisyklėse, su kuriomis Mokėtojui sudaroma galimybė susipažinti prieš pasinaudojant MIP, apibrėžiamos šios paslaugos teikimo sąlygos, Mokėtojo duomenų rinkimas ir naudojimas Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikimo tikslu bei šių duomenų saugumas ir konfidencialumas.

1.2. „Contomobile“ Mokėtojui netaiko jokių mokesčių už naudojimąsi Mokėjimo inicijavimo paslauga, tačiau Mokėtojui gali būti taikomi jo MPT nustatyti mokesčiai.

2. Mokėjimo inicijavimo paslaugos savybės

2.1. Naudodamasis „Contomobile“ teikiama Mokėjimo inicijavimo paslauga Mokėtojas, pasirinkęs savo MPT, kurį pageidauja naudoti mokėjimo pervedimui, nukreipiamas į pasirinkto MPT interneto banką. Mokėtojas tiesiogiai jungiasi prie savo MPT interneto banko.

2.2. Po autentifikacijos MPT interneto banke, „Contomobile“ gauna šiuos Mokėtojo duomenis apie jo sąskaitą (-as): sąskaitos numerį, sąskaitos pavadinimą bei sąskaitos valiutą. Mokėtojas pasirenka sąskaitą, iš kurios bus atliekamas mokėjimas. „Contomobile“ suformuoja mokėjimo nurodymą iš pasirinktos Mokėtojo sąskaitos ir jį nukreipia vykdymui Mokėtojo MPT.

2.3. MPT interneto banke Mokėtojas patvirtina mokėjimą ir „Contomobile“ informuoja Mokėtoją apie mokėjimo priėmimą vykdyti.

3. Sutikimas inicijuoti MIP ir mokėjimo nurodymų vykdymas

3.1. MIP operacija laikoma autorizuota tik tada, kai Mokėtojas duoda sutikimą įvykdyti mokėjimą per MIP.

3.2. Kiekvienu Mokėtojo naudojimusi „Contomobile“ MIP atveju Mokėtojui pateikiama informacija apie MIP teikėją ir suteikiama galimybė pasirinkti, ar jis sutinka naudotis šia paslauga. Jei Mokėtojas sutinka naudotis „Contomobile“ Mokėjimo inicijavimo paslauga, jis pats vienašališkai savo vardu inicijuoja mokėjimo nurodymo pateikimą pasirinktam MPT per „Contomobile“ platformą. Atšaukti mokėjimo nurodymą galima iki Mokėtojas naudodamas personalizuotus saugumo požymius patvirtina MPT inicijuotą mokėjimą.

3.3. Jei Mokėtojas konkrečioje MPT įstaigoje turi daugiau nei vieną mokėjimo sąskaitą, mokėjimo inicijavimo metu Mokėtojas turi pasirinkti sąskaitą, iš kurios ketina atlikti mokėjimą.

3.4. Teikiant Mokėtojui MIP, „Contomobile“ automatiškai suformuoja mokėjimo nurodymą pagal pateiktus Mokėtojo duomenis, kuriame nurodoma:

3.4.1. mokėjimo suma, patvirtinta Mokėtojo mokėjimo nurodymo inicijavimo metu, kuri nurodoma internetinės parduotuvės / mažmeninio prekybininko (jeigu pardavėjas / mažmeninis prekybininkas yra „Contomobile“ verslo klientas integravęs savo svetainę su „Contomobile“ platforma, kad klientai galėtų apmokėti už prekes ar paslaugas per MIP);

3.4.2. Lėšų Gavėjo pavadinimas;

3.4.3. Mokėtojo ir Lėšų Gavėjo sąskaitos numeriai;

3.4.4. Mokėjimo paskirtis.

3.5. Mokėtojas savo MPT interneto banke patvirtina (autorizuoja) „Contomobile“ suformuotą mokėjimo nurodymą.

3.6. Mokėtojas negali atšaukti mokėjimo nurodymo po to, kai jis buvo autorizuotas ir yra pateiktas Mokėtojo MPT, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis.

3.7. Po sėkmingai atlikto mokėjimo nurodymo inicijavimo, „Contomobile“ pateikia Mokėtojui ir Gavėjui patvirtinimą apie tinkamą mokėjimo nurodymo inicijavimą ir sėkmingai atliktą mokėjimo nurodymą. Pranešimai pateikiami „Contomobile“ sistemoje ir (arba) el. paštu (jei el. paštas buvo pateiktas „Contomobile“ šiam tikslui). Pranešimo informacija apima duomenis, leidžiančius Mokėtojui ir Gavėjui atpažinti mokėjimo operaciją. Tam tikrais atvejais ji taip pat gali apimti duomenis, leidžiančius Gavėjui atpažinti Mokėtoją, remiantis su mokėjimo operacija pateiktais duomenimis.

3.8. „Contomobile“ apie nesėkmingą MIP suteikimą Mokėtoją informuoja „Contomobile“ sistemoje ir/arba Mokėtojo el. paštu (jeigu el. paštas buvo pateiktas „Contomobile“ šiam tikslui), nedelsiant po to, kai gauna pranešimą iš Mokėtojo MPT apie neįvykdytą mokėjimo operaciją

3.9. Mokėtojui inicijavus mokėjimo nurodymą, mokėjimas įvykdomas tą pačią banko darbo dieną, jeigu Mokėtojo ir Gavėjo sąskaitos yra tame pačiame MPT; ne vėliau kaip iki kitos banko darbo dienos pabaigos – jeigu Gavėjo sąskaita yra kitame MPT.

3.10. Teikdama MIP, „Contomobile“ nelaiko Mokėtojo lėšų savo sąskaitose.

4. Atsakomybė

4.1. „Contomobile“ prisiima visišką atsakomybę už teisingą Mokėtojo mokėjimo nurodymo, inicijuoto per MIP, pateikimą Mokėtojo pasirinktam MPT bei Mokėtojo pateiktų duomenų saugumo ir konfidencialumo užtikrinimą.

4.2. Jei Mokėtojas sužino apie neautorizuotą ar netinkamai įvykdytą mokėjimo operaciją, kuri buvo inicijuota naudojantis „Contomobile“ MIP, Mokėtojas dėl to turi kreiptis į savo MPT pagal Mokėtojo ir MPT procedūras ir susitarimus.

4.3. Mokėtojui tinkamai (t. y. pagal sutarčių su MPT sąlygas) pranešus savo MPT apie neautorizuotas ar netinkamai įvykdytas mokėjimo operacijas, Mokėtojo MPT nedelsdamas (visais atvejais ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos pabaigos), turi grąžinti Mokėtojui neautorizuotos ar netinkamai įvykdytos mokėjimo operacijos sumą ir, kai taikytina, atkurti mokėjimo sąskaitos likutį, kuris būtų buvęs, jeigu neautorizuota ar netinkamai įvykdyta mokėjimo operacija nebūtų buvusi atlikta.

5. Duomenų sauga

5.1. „Contomobile“, užtikrindama mokėjimo pervedimų saugumą ir Mokėtojų duomenų konfidencialumą, nesaugo jokių Mokėtojo duomenų, susijusių su personalizuotais saugumo požymiais (pvz., unikalių identifikatorių, slaptažodžių ar mokėjimo nurodymų patvirtinimo (autorizavimo) kodų) informacinių technologijų sistemose. Visi personalizuoti saugumo duomenys yra pateikiami tiesiogiai paties Mokėtojo mokėjimo inicijavimo proceso metu.

5.2. Visi Mokėtojo duomenys, pateikti „Contomobile“ mokėjimo inicijavimo proceso metu, perduodami MPT įstaigai saugiu kanalu, kuris apsaugotas SSL sertifikatu.

6. Asmens duomenų tvarkymas

6.1. „Contomobile“, teikdamas MIP, yra Mokėtojo asmens duomenų Valdytojas. Asmens duomenys yra būtini MIP operacijos įvykdymui ir yra gaunami iš visų MIP dalyvaujančių šalių – Mokėtojo, Mokėtojo MPT bei lėšų Gavėjo. „Contomobile“ tvarko gautus Mokėtojo asmens duomenis MIP teikimo tikslu. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – sandorio su Mokėtoju įgyvendinimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas) bei LR Mokėjimų įstatymo ir LT Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų užtikrinimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c) punktas).

6.2. Teikdamas MIP, „Contomobile“ tvarko šiuos Mokėtojo duomenis: elektroninio pašto adresą (jeigu elektroninio pašto adresą pateikė Gavėjas), duomenis apie mokėjimą, kurie apima mokėjimo datą; mokėjimo sumą; mokėjimo valiutą; mokėjimo paskirtį; Mokėtojo sąskaitos numerį; Mokėtojo MPT kodą; mokėjimo operacijos ID ir informaciją apie sėkmingą arba nesėkmingą mokėjimo operacijos įvykdymą.

6.3. Atliekant mokėjimo operaciją, iš Mokėtojo arba jo MPT papildomai gali būti gaunami toliau nurodyti duomenys, kurie naudojami tik mokėjimo nurodymui suformuoti ir patvirtinti: Mokėtojo vartotojo vardas/ID prisijungti prie pasirinkto MPT interneto banko pasirinktame MPT, Mokėtojo sąskaitos pavadinimas, Mokėtojo sąskaitos valiuta, Mokėtojo sutikimai kreiptis į jo MPT dėl duomenų gavimo ar mokėjimo operacijos sukūrimo ir patvirtinimo. „Contomobile“ nesaugos šių duomenų po MIP operacijos įvykdymo.

6.4. Sukčiavimo ir pinigų plovimo prevencijos tikslu taip pat yra tvarkomi MIP operacijos techniniai duomenys, įskaitant transakcijos ID, unikalų transakcijos ID, transakcijos galutinio gavimo (end-to-end) ID, gavėjo transakcijos ID, mokėjimo statusą, patvirtinimo pranešimą, jo statusą ir tipą, sesijos ID, informaciją apie mokėtojo įrenginį (įrenginio IP adresas, informacija apie naudojamą naršyklę bei jos versiją).

6.5. „Contomobile“ tvarko asmens duomenis, laikydamasi šių nuostatų:

6.5.1. „Contomobile” renka tik tuos duomenis, kurių reikia MIP teikti;

6.5.2. „Contomobile” nesaugo neskelbtinų Mokėtojo mokėjimo duomenų (t. y. tokių duomenų, kuriuos panaudojus, galima sukčiauti ir kurie apima personalizuotus saugumo duomenis);

6.5.3. „Contomobile” nenaudoja duomenų kitais tikslais nei MIP teikti;

6.5.4. „Contomobile” neatlieka jokių sumos, lėšų Gavėjo ar kitų mokėjimo operacijos savybių pakeitimų.

6.6. „Contomobile” užtikrina, kad yra įgyvendinamos tinkamos techninės ir organizacines priemonės, skirtos apsaugoti asmens duomenims nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, kaip nustatyta asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

6.7. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad jam būtų leista susipažinti su „Contomobile“ tvarkomais jo asmens duomenimis, pateikti informaciją, kaip jie yra tvarkomi ir prašyti tokius duomenis jam pateikti. Vieną kartą per kalendorinius metus duomenys gali būti teikiami neatlygintinai, kitais atvejais už duomenų teikimą gali būti nustatytas atlygis, neviršijantis duomenų teikimo sąnaudų.

6.8. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad „Contomobile“ nemokamai ištaisytų visus jo asmens duomenų netikslumus, juos ištrintų, apribotų arba perkeltų duomenis pačiam subjektui ar kitam duomenų valdytojui, jeigu tai nėra ribojama teisės aktų keliamais reikalavimais.

6.9. Asmens duomenų subjektas taip pat turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi ir atskleidžiami trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai tai būtina siekiant suteikti MIP.

6.10. MIP mokėjimo operacijų duomenys yra saugomi 8 metus nuo MIP operacijos įvykdymo. Šis terminas gali būti pratęstas įstatymų numatyta tvarka.

6.11. Prašymus dėl susipažinimo, taisymų ar nesutikimo su duomenų tvarkymu galite siųsti elektroniniu paštu: dataprotection@contomobile.com. Prieš pradėdama įgyvendinti prašymą, „Contomobile“ susisieks su jumis dėl jūsų asmens tapatybės patvirtinimo, naudojantis patikimomis asmens tapatybės nustatymo priemonėmis (asmens dokumentais, el. atpažinimo priemonėmis). Nepavykus patvirtinti prašymą pateikusio asmens tapatybės, jis nebus vykdomas.

6.12. Skundai dėl asmens duomenų tvarkymo gali būti teikiami LR Valstybinei Duomenų Apsaugos inspekcijai.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Mokėtojas, manydamas, kad „Contomobile“ pažeidė jo teises, turi teisę teikti skundus vadovaujantis Skundų nagrinėjimo tvarka.

7.2. Mokėtojas turi teisę teikti skundus dėl „Contomobile“ suteiktų mokėjimo paslaugų raštu el. paštu complaints@contomobile.com.

7.3. „Contomobile“ nedelsiant išnagrinės skundą ir pateiks oficialų atsakymą ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Išskirtiniais atvejais, kai dėl priežasčių, kurių „Contomobile“ negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, „Contomobile“ pateikia negalutinį atsakymą ir kartu paaiškina uždelsimo priežastis bei nurodo, kada Mokėtojas gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinis atsakymas bus pateiktas per 35 darbo dienas.

7.4. Jei Mokėtojo netenkina „Contomobile“ priimtas galutinis atsakymas, Mokėtojas turi teisę:

7.4.1. pateikti skundą Lietuvos bankui paštu Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius arba Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius, ir (arba) elektroniniu paštu info@lb.lt arba pt@lb.lt;

7.4.2. Jei Mokėtojas yra vartotojas, jis taip pat turi teisę kreiptis į Lietuvos banką kaip vartojimo ginčų ne teismo tvarka nagrinėjančią instituciją, daugiau informacijos čia https://www.lb.lt/lt/daugiau-apie-gincius-su-finansiniu-paslaugu-teikeju.

7.5. Nepavykus ginčo išspręsti taikiai ar kitais neteisminiais ginčų sprendimo būdais, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7.6. Šios Taisyklės įsigalioja Mokėtojui inicijuojant mokėjimo nurodymą, naudojantis „Contomobile“ teikiama MIP. Mokėtojas naudodamasis „Contomobile“ mokėjimo inicijavimo paslauga pripažįsta, kad jis šias Taisykles erskaitė, jas suprato, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

7.7. Šių Taisyklių aiškinimui ir taikymui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.8. „Contomobile“ pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti šias Taisykles ir tokie pasikeitimai įsigalioja nedelsiant nuo jų paskelbimo. Rekomenduojama visada susipažinti su naujausia šių Taisyklių versija, kuri patalpinta www.contomobile.com, prieš naudojantis „Contomobile“ mokėjimo inicijavimo paslauga.