Conto QuickPay paslaugos teikimo sutartis

MOKĖJIMO INICIJAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS BENDROSIOS SĄLYGOS

Galioja nuo 2021-06-07

1. Sutarties aiškinimas, santrumpos ir sąvokos

1.1. Ši sutartis nustato pagrindines sutartinių santykių sąlygas tarp Kliento ir Contomobile UAB , susijusias su Mokėjimo inicijavimo paslaugos teikimu. Ši sutartis apima Specialiąsias sutarties sąlygas, „Mokėjimo inicijavimo paslaugų teikimo taisykles“, „Privatumo politiką“, kurias galima rasti „Contomobile“ internetinėje svetainėje www.contomobile.com.

1.2. Antraštės skirtos Šalių patogumui ir neturėtų būti naudojamos aiškinant Sutarties nuostatas;

1.3. Vienaskaitos naudojimas apima daugiskaitą ir atvirkščiai;

1.4. Esant bet kokiam prieštaravimui ar dviprasmybei tarp šios sutarties ir dokumentų, pridedamų ar įtrauktų kaip nuorodos, pirmenybė yra teikiama:

1.4.1. Specialiosioms sąlygoms;

1.4.2. Šios Sutarties Bendrosioms sąlygoms;

1.4.3. MIP taisyklėms.

1.5. Šioje Sutartyje:

1.5.1. Tam tikros sąvokos turi apibrėžimus. Šios sąvokos yra rašomos didžiąja raide ir jų apibrėžimai pateikiami apačioje, MIP taisyklėse ir galima rasti Priede „Sąvokos“.

1.5.1.1. Contomobile – Contomobile UAB, nurodytas šios Sutarties preambulėje ir jos baigiamojoje dalyje, kurio prekinis ženklas „Contomobile“.

1.5.1.2. Darbo diena – darbo diena, nustatyta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Darbo dienos trukmė neviršija 8 (aštuonių) darbo valandų, nuo 8:00 iki 17:00 val. Lietuvos laiku.

1.5.1.3. Gavėjas – Klientas, t.y. juridinis asmuo, kita organizacija arba jos padalinys, kurie mokėjimo nurodyme yra numatyti kaip mokėjimo operacijos lėšų gavėjai.

1.5.1.4. Klientas – Šios Sutarties preambulėje bei jos baigiamojoje dalyje apibūdintas juridinis asmuo. Siekiant pašalinti neaiškumus, šiuo pabrėžiama, kad Klientu nelaikomi Kliento padaliniai, dukterinės įmonės, filialai, atstovybės bei kiti su Klientu susiję asmenys.

1.5.1.5. MIP taisyklės – mokėjimo inicijavimo paslaugos teikimą reglamentuojančios taisyklės.

1.5.1.6. Mokėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra Kliento klientas, ir kuris inicijuoja Mokėjimo nurodymą naudodamasis „Contomobile“ teikiama Mokėjimo inicijavimo paslauga.

1.5.1.7. Mokėjimo inicijavimo paslauga (MIP) – mokėjimo nurodymo inicijavimas Mokėtojo prašymu per „Contomobile“ iš Mokėtojo sąskaitos, atidarytos Mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, į Gavėjo sąskaitą.

1.5.1.8. Mokėtojo mokėjimo paslaugų teikėjas (MPT) – šioje Sutartyje suprantamas kaip Mokėjimo paslaugų teikėjas, kurio įstaigoje Mokėtojas arba Klientas turi savo mokėjimo sąskaitą.

1.5.1.9. Paslaugos – MIP paslaugos teikimas ir kitos susijusios paslaugos, nurodytos Specialiosiose sąlygose.

1.5.1.10. Sistema – tai „Contomobile“ sistema Conto QuickPay, per kurią teikiama MIP paslauga.

1.5.1.11. Sutartis – šis dokumentas, įskaitant Specialiąsias sąlygas, Duomenų tvarkymo susitarimą, jų pakeitimus ir papildymus, pasirašytus abiejų šalių.

1.5.1.12. Kitos sąvokos atitinka sąvokas naudojamas MIP taisyklėse, Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme ir kituose mokėjimus reglamentuojančiuose teisės aktuose.

2. Sutarties dalykas

2.1. „Contomobile“ įsipareigoja šioje Sutartyje nustatytomis sąlygomis teikti MIP ir kitas susijusias paslaugas, išvardintas Sutartyje (toliau – Paslaugos), o Klientas įsipareigoja už suteiktas Paslaugas mokėti Sutartyje nurodytą Paslaugų kainą bei vykdyti kitus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

2.2. “Contomobile” teikia Klientui MIP paslaugą, naudodamasis Sistema, vadovaudamasis mokėjimus reglamentuojančiais įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimais.

3. „Contomobile“ teisės ir įsipareigojimai

3.1. „Contomobile“ įsipareigoja:

3.1.1. Klientui teikti Paslaugas pagal Sutartį, rūpestingai ir efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, paslaugų teikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias;

3.1.2. nedelsiant raštu informuoti Klientą apie bet kokias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti „Contomobile“ teikti Paslaugas nustatytais terminais;

3.1.3. Darbo dienomis teikti Klientui pagalbą ir dėti visas pastangas kuo greičiau pašalinti susidariusias kliūtis tinkamam Paslaugų teikimui.

3.1.4. užtikrinti iš Kliento Sutarties vykdymo metu gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą bei apsaugą;

3.1.5. saugoti gautus fizinių asmenų asmens duomenis ir vykdyti Bendrąjį asmens duomenų apsaugos reglamentą Nr. 2016/679 (toliau – BDAR), kuris įsigaliojo 2018 m. gegužės 25 d., ir BDAR papildančius ES valstybės narės įstatymus; ES direktyvą 2002/58/EB su visais pakeitimais ir papildymais;

3.1.6. informuoti Klientą ne vėliau kaip per 10 sekundžių apie Mokėjimo nurodymo pateikimą vykdymui, t.y. kad Mokėjimo nurodymas pateiktas ar nepateiktas vykdymui Mokėtojo MPT.

3.2. „Contomobile“ turi teisę:

3.2.1. sustabdyti dalies ar visų Paslaugų teikimą įspėjęs apie tai Klientą bent prieš 5 (penkias) darbo dienas tokiais atvejais:

3.2.1.1. Klientui neatsiskaitant pagal Sutartį ilgiau nei 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo pirmo vėlavimo dienos.

3.2.1.2. Klientui pažeidus Sutartį bei nepašalinus „Contomobile“ raštu pateiktame prašyme nurodytų Sutarties vykdymo pažeidimų per 5 (penkias) darbo dienas;

3.2.1.3. Tais atvejais, kai Klientui dėl aukščiau nurodytų priežasčių buvo sustabdytas Paslaugų teikimas ir po to buvo pašalintos šio sustabdymo priežastys, „Contomobile“ atnaujina sustabdytų Paslaugų teikimą per 2 (dvi) darbo dienas po informacijos apie minėtų priežasčių pašalinimą gavimo. „Contomobile“ nekyla atsakomybė už Paslaugų trukdžius atnaujinus Paslaugų teikimą po Paslaugų sustabdymo.

3.2.1.4. Klientas šiuo patvirtina suprantantis ir sutinkantis, kad Paslaugų teikimo sustabdymas niekaip neįtakoja Paslaugų kainos mokėjimo sąlygų pagal Sutartį, t.y. mokėjimų pagal Sutartį sumos nemažinamos, jų mokėjimo sąlygos nekeičiamos ir tokia Sutarties vykdymo sąlyga laikoma priemone, iš dalies kompensuojanti „Contomobile“ patirtus praradimus Klientui netinkamai vykdant Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

3.2.2. „Contomobile“ turi teisę vienašališkai keisti visas šios Sutarties sąlygas raštu informavusi Klientą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju Klientas turi teisę nutraukti Sutartį iki dienos, kurią įsigalioja pakeitimai. Jeigu Klientas nepasinaudoja teise nutraukti Sutartį iki pakeitimų įsigaliojimo dienos, laikoma, kad Klientas sutinka su Sutarties pakeitimais.

3.2.3. “Contomobile” palaiko ir vysto Sistemą pagal teisės aktų bei atitinkamų institucijų rekomendacijas, kitų finasų įstaigų taikomus reikalavimus prieigos prie sąskaitų sąsajoms bei siekiant Sistemos komfortabilumo Mokėtojų ir Kliento atžvilgiu. Šiuos pakeitimus “Contomobile” turi teisę atlikti savo iniciatyva ir įspėjusi Klientą raštu ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki pakeitimų įdiegimo.

3.3. „Contomobile“ turi ir kitas šios Sutarties ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises bei pareigas.

4. Kliento teisės ir pareigos

4.1. Klientas įsipareigoja:

4.1.1. Naudotis Paslaugomis sąžiningai, pagal šios Sutarties sąlygas ir tik savo verslo tikslams;

4.1.2. Nenaudoti Paslaugų neteisėtais ar kitais netinkamais tikslais;

4.1.3. mokėti Paslaugų kainą už tinkamai suteiktas Paslaugas pagal šios Sutarties sąlygas;

4.1.4. Klientas įsipareigoja užtikinti, kad kiekvieno mokėjimo nurodymo metu būtų pateikiama ši informacija: mokėjimo data; mokėjimo suma; mokėjimo paskirtis (užsakymo numeris); Mokėtojo sąskaitos numeris. Klientas yra visiškai atsakingas už šių duomenų teisingumą.

4.1.5. Pateikti „Contomobile“ reikiamą informaciją šių Paslaugų teikimui bei nedelsiant raštu informuoti „Contomobile“ apie pasikeitimus bei bet kokias aplinkybes, kurios gali įtakoti Paslaugų teikimą.

4.1.6. Užtikrinti gautų iš „Contomobile“ prieigos, slaptažodžių ir kitų duomenų saugumą;

4.1.7. Vykdyti visus šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.

4.2. Klientas turi teisę:

4.2.1. gauti informaciją , susijusią su Sutarties vykdymu.

4.2.2. teikti pagrįstas pretenzijas dėl Paslaugų, jeigu tokių turi, per 5 (penkias) darbo dienas po ataskaitinio mėnesio pabaigos. Klientui praleidus nurodytą terminą, laikoma, kad Paslaugos yra atliktos tinkamai, Klientas jas priėmė be išlygų ir Klientas už Paslaugas privalo sumokėti visą sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą;

4.2.3. Klientas turi ir kitas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

5. Asmens duomenų tvarkymas

5.1. Vykdydamos šią Sutartį, Šalys keičiasi informacija, kuri tam tikrais atvejais gali apimti ir fizinių asmenų duomenis.

5.2. Gaudama iš Kliento ir toliau tvarkydama asmens duomenis, reikalingus ar susijusius su „Contomobile“ paslaugų pagal šią sutartį teikimu, „Contomobile“ veikia kaip Duomenų tvarkytoja, o Klientas – kaip asmens Duomenų valdytojas, prisiimantis atsakomybę, susijusią su savo klientų asmens duomenų tvarkymu, saugumo užtikrinimu bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą (įskaitant, bet neapsiribojant BDAR), reikalavimų įgyvendinimu.

5.2. Klientas, tvarkydamas savo klientų asmens duomenis, įgyvendins ir visą asmens duomenų tvarkymo laiką taikys tinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas užtikrinti asmens duomenų saugumą ir taikytinų duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą bei užtikrins duomenų subjektų teisių numatytų BDAR įgyvendinimą.

5.3. „Contomobile“, tvarkydama Kliento asmens duomenis, taip pat imsis visų būtinų saugumo ir techninių organizacinių priemonių jai patikėtiems asmens duomenims apsaugoti bei duomenis tvarkys tik tokia apimtimi, kiek yra būtina MIP suteikti.

6. Paslaugų kaina ir kainos mokėjimo tvarka.

6.1. Šalys susitaria dėl tokios komisinio mokesčio, nurodyto Specialiosiose sąlygose, mokėjimo tvarkos:

6.1.1. „Contomobile” nuskaičiuoja komisinių mokesčių sumą už ataskaitinį 1 (vieno) mėnesio laikotarpį kiekvieno sekančio mėnesio 10 dieną. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad kiekvieno mėnesio 10 dieną sąskaitoje, nurodytoje Specialiųjų sąlygų 5.1. punkte būtų reikiama pinigų suma atsiskaitymui pagal šią Sutartį, priešingu atveju “Contomobile” turi teisę taikyti Sutartyje numatytas sankcijas.

6.1.2. Klientas sutinka, kad „Contomobile“ turi teisę pats nuskaičiuoti Specialiojoje dalyje numatytus mokesčius tiesiogiai nuo Specialiųjų sąlygų 5.1. punkte nurodytos sąskaitos „Contomobile“. Klientas taip sutinka, kad „Contomobile“ pateiks sąskaitas, jeigu jos bus teikiamos, už suteiktas Paslaugas šioje Sutartyje nurodytu Kliento el. pašto adresu.

6.1. „Contomobile” turi teisę peržiūrėti visas Specialiose sąlygose numatytas kainas apie jų keitimą raštu įspėjusi Klientą prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

6.2. Visi mokėjimai pagal Sutartį yra vykdomi eurais į šioje Sutartyje nurodytas Šalių sąskaitas, nebent Šaliai pateiktose sąskaitose būtų nurodyti kiti mokėjimo rekvizitai.

6.3. Visi mokėjimai, kuriuos reikia atlikti pagal šią sutartį, yra nurodomi be PVM ir visų kitų taikomų mokesčių, taikomų kitose susijusiose jurisdikcijose, kuriuos, jei taikoma, sumoka Klientas papildomai pagal galiojančius tarifus. Pasikeitus PVM ir/ar kitiems valstybiniams mokesčiams, rinkliavoms, kainos automatiškai perskaičiuojamos ir įsigalioja nuo tokių mokesčių įteisinimo teisės aktais dienos.

6.2. Visi Kliento mokėjimai nepriklausomai nuo Kliento mokėjimo nurodymų pagal šią Sutartį yra paskirstomi laikantis tokio eiliškumo: netesybos, pagrindinis reikalavimas, kiti mokėjimai. Nesant rašytinio kitos šalies sutikimo, Šalims neleidžiama atlikti įskaitymų į pagal Sutartį mokėtinas sumas.

7. Intelektinė nuosavybė

7.1. Klientas sutinka ir pripažįsta, kad visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su Sistema ir Paslaugomis, priklauso “Contomobile”.

7.2. Nė vienai iš Šalių neleidžiama nurodyti kitos Šalies kaip kitos šalies kliento ar tiekėjo (jei taikoma) ir neįtraukti kitos Šalies vardo ir logotipo į bet kurią rinkodaros medžiagą, kurią ji rengia, be išankstinio rašytinio kitos Šalies sutikimo. Toks sutikimas neturi būti nepagrįstai atimtas ar atidėtas.

8. Šalių atsakomybė

8.1 Klientui vėluojant vykdyti iš šios Sutarties kylančias pinigines prievoles, „Contomobile“ pareikalavus, jis už kiekvieną uždelstą dieną įsipareigoja mokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos.

8.2 Šiuo Šalys susitaria, kad pažeidus Sutartį įstatymų bei šios Sutarties nustatytais atvejais bei apimtimi atlyginami tik tiesioginiai kitos Šalies patirti nuostoliai, jeigu Sutartyje nenumatyta kitaip, nepriklausomai nuo to, ar kita šalis žinojo ar galėjo žinoti apie netiesioginių nuostolių atsiradimo galimybę, nebent šalys atskirai aiškiai susitartų raštu kitaip. Siekiant pašalinti neaiškumus, šiuo paaiškinama, kad „Šalies patirti nuostoliai“ neapima su Šalimi susijusių asmenų (klientų, darbuotojų, akcininkų, vadovų ar pan.) patirtų nuostolių atlyginimo.

8.3 „Contomobile“ atsakomybė pagal šią Sutartį visais atvejais yra apribota visų iš Kliento gautų komisinių mokėjimų pagal šią Sutartį suma.

8.4 „Contomobile“ prisiima visišką atsakomybę už teisingą Mokėjimo nurodymo pateikimą Mokėtojo pasirinktam MPT bei Mokėtojo pateiktų duomenų saugumą ir konfidencialumą.

8.5 Klientas supranta ir sutinka, kad „Contomobile“ neatsako už Kliento pardavimo proceso vykdymą, t.y įskaitant, bet neapsiribojant užsakymo įvykdymą, ginčus su Mokėtojais ir kt.

9. Force majeure

9.1 Šalis neatsako už įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl tokių aplinkybių, kurių Šalis sutarties sudarymo metu negalėjo kontroliuoti ar protingai numatyti, ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ir jų pasekmių atsiradimui (force majeure sąlygos). T. y. įskaitant, tačiau neapsiribojant, karą, sukilimą ir bet kokio pobūdžio pilietinius neramumus, blokadą, boikotą, gamtinę anomaliją (neįprasto masto, kokybės krituliai, neįprastai aukšta ar žema temperatūra ir pan.), oficialiai paskelbtas ekstremalias situacijas, epidemiją, pandemiją transporto linijų stabdymą arba trikdžius, avariją (gaisras, užpylimas, komunikacijos ar elektros tinklų pažeidimas ir pan.) Šalies ar trečiojo asmens, teikiančio Paslaugas pagal sutartį, bendrovėje, Paslaugų teikimo apribojimus arba draudimus ar kitokias šioms prilyginamas gamtines ir kitokio pobūdžio aplinkybes.

9.2 Šalis, kurios įsipareigojimų vykdymui trukdo susidariusios force majeure aplinkybės, turi teisę sustabdyti savo prievolių vykdymą pagal Sutartį bei privalo informuoti apie tai kitą šalį ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo.

9.3 Jei force majeure aplinkybės trunka ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) dienų, ši Sutartis gali būti bet kurios Šalies rašytiniu prašymu nutraukiama. Sutarčiai pasibaigus dėl force majeure aplinkybių, nė viena iš Šalių negali iš kitos Šalies reikalauti nuostolių atlyginimo.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1 Ši Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos, t.y. nuo šios Sutarties Specialiųjų sąlygų pasirašymo dienos ir galioja neterminuotai.

10.2 Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

10.3 Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

10.4 Bet kuri Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėjusi apie tai kitą Šalį raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Klientui nutraukiant Sutartį šiame punkte nurodytu pagrindu, jis privalo visiškai atsiskaityti už Paslaugas iki Sutarties pasibaigimo. Jeigu Šalis nesilaiko šioįspėjimo termino, ji įsipareigoja sumokėti paskutinio mėnesio sumokėto komisinio mokesčior dydžio baudą.

10.5 Sutarties nutraukimas dėl Šalies kaltės:

10.5.1. Jeigu Šalis pažeidė Sutartį ir nepašalino Sutarties pažeidimo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pranešimo gavimo dienos, kita Šalis turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį įspėjusi kaltąją Šalį prieš 10 darbo dienų ir kaltoji šalis įsipareigoja atlyginti kitos Šalies patirtus nuostolius.

10.5. Visi Sutarties pakeitimai, papildymai ir priedai galioja tik tuo atveju, jei yra sudaryti raštu ir Šalių tinkamai pasirašyti.

10.6 Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

10.7 Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abiejų Sutarties Šalių pastangomis. Šalims nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, bet kokie Šalių susitarimu neišspręsti ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

10.8 Sutartis sudaryta lietuvių ir anglų kalba, dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai. Esant neatitikimui tarp lietuviško ir angliško šios Sutarties teksto, pirmenybę turi tekstas lietuvių kalba.

10.9 Prie šios Sutarties galioja Specialiosios sąlygos, kurios yra neatskiriama šios Sutarties dalis.